Kommunal hemtjänst


Hemtjänsten har under senare år förändrats till att allt mer omfatta vård och omsorg.

Att hemtjänsten har förändrats är givetvis bra för alla dem som vill kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Men det har också medfört inskränkningar av den traditionella hjälpen med praktiska göromål, som många människor med funktionsnedsättning behöver.

En synskada medför ofta ett behov av just sådan praktisk hjälp.

Kommunen måste bedriva en aktiv uppsökande verksamhet för att upptäcka de personer, som är i behov av hjälp och informera dessa om den service som finns.

Våra krav på en bra hemtjänst:

  • att biståndshandläggare och utförare av hjälpen har kunskap om synskador och synskadades behov,
  • att insatserna utgår från den enskildes behov och därmed också anpassas efter olika åldersgruppers specifika behov,
  • att den kan omfatta hjälp med alla de praktiska sysslor som den enskilde inte kan utföra på egen hand,
  • att den kan omfatta postläsning och hjälp med att fylla i blanketter och dylikt,
  • att den ska vara flexibel - brukaren ska själv bestämma över hur beviljade timmar ska användas,
  • att det finns kontinuitet i verksamheten - viktigt för en synskadad brukare att samma utförare kommer varje gång.