Vision för habilitering och rehabilitering


Synskadades Riksförbund har en vision.

  • Rehabilitering gör en person trygg, säker och kapabel att leva aktivt med fullt deltagande i samhället.

Med rehabilitering, och habilitering, menar vi de insatser som stöder en persons lärande och träning för att öka sin förmåga, såväl socialt, psykologiskt och praktiskt för att kompensera synskadan.

Vi utvecklar här våra tankar om vår övergripande filosofi för hur rehabiliteringen bör utformas, och ger några konkretiseringar kring ansvarsfrågorna allmänt och för delgrupperna barn, personer i yrkesverksam ålder och äldre.

1. Grundprinciper

Vår vision bygger på sju grundläggande principer som tillsammans utgör den filosofi som vi vill se tillämpad inom rehabiliteringen.

Habilitering och rehabilitering i den naturliga miljön
Den första grundstenen i vår vision är att mer av rehabiliteringsarbetet ska ske i den vardagliga miljön för människor med synskada. Barn i förskola ska få stora delar av sin habilitering i den dagliga verksamheten på sin förskola, eleven i skolan, den vuxna på arbetsplatsen och äldre i sin hemmiljö.

Detta är viktigt dels för kvalitén på resultatet, för att fler ska få del av rehabilitering och för att undvika ineffektivt resande för enskilda personer. Det bygger på en delegering av uppgifter ut i olika verksamheter.

Utrednings- och kartläggningsfasen central
Frågan som ska ställas till den enskilde är: ”Vad vill du göra med ditt liv?” Utgångspunkt är ge synskadade makt och kontroll över sina liv. Full delaktighet i ett föränderligt samhälle är målet.

Utredningsfasen är grundläggande eftersom den avgör om rätt åtgärd ges för rätt problem. Den bör göras med hög kompetens, och vi tror att det bäst sker inom relativt stora enheter som kan upprätthålla en bred och djup kompetens.

Snabbhet och flexibilitet i insatser

Allt talar för att det är viktigt med snabba insatser. Det gäller alla åldersgrupper.

Utnyttjande av ny teknik

Lättillgänglig och användarvänlig databas/expertsystem som innehåller expertkunskap om alla delar av habilitering och rehabilitering. Alla som har behov, personal på syncentral, anhöriga, skolpersonal, barnomsorgspersonal, hemtjänstpersonal ska kunna hitta för dem användbar kunskap och råd om insatser.

Fler synskadade som personal inom rehabilitering

Den egna erfarenheten är en viktig komponent som kan tillföra rehabiliteringen unika erfarenheter.

Gruppverksamhet

Gruppverksamhet ger både ökad effektivitet och ett ökat utbyte för den enskilde. Vi vill i framtiden se mer av gruppverksamhet inom all rehabilitering.

Synskadades Riksförbund ska i detta sammanhang ses som den stora resurs den är för att rehabilitera personer med synskada.

Utvärdering av resultat

Det behövs en kontinuerlig utvärdering av vilka resultat som rehabiliteringen har, både nationellt och lokalt.

2. Ansvar och organisation

Riksdagens prioriteringsbeslut inom sjukvården lyfter fram habilitering och rehabilitering som högt prioriterade. Detta måste komma till konkret uttryck ute i landstingens verksamhet.

Vår uppfattning är att rehabilitering är ett samhällsansvar och fullt ut ska bekostas av samhället. Det ger fel signaler om rehabilitering beläggs med höga avgifter.

Synskadade bör genom sin organisation, SRF, ges ett stort inflytande på alla nivåer av rehabiliteringen.

Barn

Habilitering för barn med synskada bör byggas upp genom att landstingen samordnar sina resurser och inrättar specialistteam för synskadade barn. Varje familj ska få välja en kontaktperson i teamet.
 
Föräldrar till synskadade barn måste få kunskaper så att de tidigt kan ge sina barn rätt stimulans och träning. Personal som möter det synskadade barnet måste få utbildning för att fullfölja innehållet i specialistteamets handlingsplan. Detta för att så mycket som möjligt av den träning barnet behöver sker integrerat där barnet normalt vistas.

Vuxna

Syncentralen ska vara navet för rehabilitering och hjälpmedelshantering för vuxna. Även för vuxna behövs det byggas ett team runt personen. Nyckelroll i teamet har den mentor som utses för att ge stöd till personen under rehabiliteringen. I teamet bör ingå någon person med personlig erfarenhet av att vara synskadad.

Äldre

Syncentralen har det övergripande ansvaret för äldre synskadades rehabilitering. För många äldre bör Vårdcentralen få en större roll. Äldre har många gånger sammansatta problem och får hjälp från flera olika instanser.
 
Det centrala blir att avgöra vilken nivå som är den korrekta, vilket måste ske på ett sätt som garanterar den enskilde rätt insatser från rätt verksamhet. Utredningsfasen är därför betydelsefull och central även för de äldre. Den måste ges betydligt ökade resurser.

En viktig delfråga är att heminstruktörerna måste integreras både med kommunernas rehabiliteringsverksamhet och i den rehabiliteringsplan som görs vid syncentralen.