Färdtjänst


Färdtjänsten måste bygga på rätten att kunna resa och förflytta sig oberoende, tryggt och säkert. Detta oberoende av det positiva i att den allmänna kollektivtrafiken görs tillgängligare.

De behov vi synskadade har av färdtjänst, är inte jämförbara med vare sig kollektivtrafik eller den s.k. särskilda kollektivtrafiken. 
Tillstånd för färdtjänst ska kunna användas inom aktuellt län/region. vi ska kunna resa till angränsande kommuner om vi har behov av det. 
Tillståndsgivningen ska ligga på kommunen.

En stärkt färdtjänstlagstiftning är nödvändig för att skapa en nationell norm för en likvärdig färdtjänst i hela landet. 
Färdtjänstlagen måste därmed förses med kvalitetskrav. Lagen ska reglera rätten att överklaga avslag på ansökan om färdtjänst samt bristande kvalitet i färdtjänsten. 
Tillsyn över färdtjänsten måste ske via särskild statlig myndighet.

Valfriheten i våra möjligheter till jämlika villkor för förflyttning och resande måste öka. SRF ser gärna försök med alternativa modeller till nuvarande system, t.ex en färdtjänstpeng eller form av bilstöd. 
Vi som andra kunder måste kunna välja vilket bolag vi vill resa med. Den geografiska kunskapen hos förarna är nödvändig för oss. Vi är övertygade om att det är ekonomiskt lönsamt med en avbyråkratisering av färdtjänstadministrationen.

Så här vill vi att färdtjänsten ska fungera 

Hur man väljer att resa beror på tillgång till färdmedel, resans syfte, hur mycket tid man har, eller var man befinner sig rent geografiskt. För oss synskadade saknas ofta fungerande alternativ. Andra färdsätt är ofta förknippade med stor stress, förorsakad just av vårt funktionshinder.

Liksom andra resenärer måste vi kunna välja servicenivå i vårt resande och därmed varierande avgifter. Villkoren för vald färdtjänstform ska  gälla såväl taxi som specialfordon. 

För att färdtjänst och riksfärdtjänst ska göra det möjligt för människor med synnedsättning att kunna resa självständigt, tryggt och säkert måste färdtjänsten erbjuda följande valfrihet och kvalitet:

Färdtjänst som motsvarar resa med egen bil eller spontanåkande

 • Beställningstiden ska ej överstiga framkörningstiden för närmast lediga bil.
 • Antalet resor är obegränsat.
 • Denna form av färdtjänst är tillgänglig vid alla tider på dygnet.
 • Det ska vara tillåtet att göra kortare stopp under resvägen.
 • Denna form av färdtjänst ska kunna användas inom aktuellt län/region. Vi ska kunna resa till angränsande kommuner om vi har behov av det. 

Färdtjänst av kollektiv karaktär, där samåkning tillämpas

 • Förbeställningstiden ska inte vara längre än en halvtimme till en timme.
 • En garanti för att kunna passa tider måste finnas.
 • Antalet resor är obegränsat.
 • Denna form av färdtjänst är tillgänglig dygnet runt.
 • Denna form av färdtjänst ska kunna användas inom aktuellt län/region. Vi ska kunna resa till angränsande kommuner om vi har behov av det.

Riksfärdtjänst, som omfattar alla färdtjänstresor utanför det område som täcks av övriga former av färdtjänst

 • Tillstånd ska innebära att man inte ska behöva ansöka för varje restillfälle.
 • Riksfärdtjänsten ska ha ett statligt huvudmannaskap.
 • Riksfärdtjänsten måste utföras med det färdsätt som är tryggast för resenären.

Egenavgifter

 • Systemet för egenavgifter ska baseras på resans servicenivå.
 • En avgift motsvarande kollektivtrafiktaxa/månadskort då resan sker med samplanering.
 • En avgift motsvarande den statliga skattepliktiga bilersättningen då resan motsvarar behovet av egen bil.
 • Vid riksfärdtjänst ska egenavgiften motsvara normala reskostnader med allmänna kommunikationer.
 • Ledsagare medföljer utan extra kostnad.
 • Egenavgiften för en medresenär vid en samplanerad  färdtjänstresa får ej överstiga motsvarande avgift inom den vanliga kollektivtrafiken.
 • Vid färdtjänstresa som motsvarar resa med egen bil betalar medresenären som mest samma avgift som färdtjänstresenären.
 • Om den färdtjänstberättigade har barn/barnbarn under 18 år åker dessa alltid med utan extra kostnad.
 • Vid riksfärdtjänst med bil, betalas en avgift motsvarande normal resa med kollektiva färdmedel.

Krav som är gemensamma för alla former av färdtjänst

 • Rutiner ska finnas som möjliggör obehindrat resande med ledarhund.
 • Barn/barnbarn som har färdtjänsttillstånd eller till vuxen färdtjänstresenär måste garanteras säkerhet via tillgång till bilbarnstol och bälteskudde.
 • Vid resa motsvarande egen bil, måste kortare stopp kunna göras. Vid samåkning bör kortare stopp, t.ex. vid lämning/hämtning av barn, tillåtas efter tillståndsprövning.
 • Bagage måste tillåtas i fordonet.

Vad menar SRF med:

Ledsagare, är en person som vi behöver för att underlätta vår förflyttning/orientering.

Medresenär, är en eller flera personer som vi har i vårt sällskap till och från olika resmål.
Barn/barnbarn ingår ej i begreppet medresenär.