Ledsagning inom kollektivtrafiken


Flexibelt resande för människor med synnedsättning.

För att ett flexibelt resande för människor med synnedsättning ska bli verklighet måste följande tre krav uppfyllas:

  1. Att det i lag regleras om att avtal med lokala utförare av ledsagning måste upprättas när kollektivtrafik upphandlas.
  2. Att ett nationellt telefonnummer införs för beställning av ledsagning, som är öppet dygnet runt.
  3. Att Banverket och Vägverket tillsammans får helhetsansvaret för ledsagningen i resandet. Man ansvarar alltså för att lokala avtal upprättas. Man ansvarar också för driften av det nationella telefonnumret.

Bakgrund

Idag är det svårt för människor med synnedsättning att resa kollektivt. En undersökning genomförd av Utredningsinstitutet HANDU visar att 26 procent av SRF:S medlemmar anser att synskadan gör det omöjligt för dem att resa kollektivt. 48 procent uppger dessutom att synskadan försvårar det kollektiva resandet.

Undersökningar genomförda av Vägverket visar också på att synskadade och rörelsehindrade är de grupper som har störst problem på detta område. En förklaring är att möjligheterna till att få personlig hjälp (ledsagning) under resan är begränsade eller ibland obefintliga. Trafikföretag som erbjuder ledsagning sätter upp gränser för vad tjänsten ska innehålla, såsom att ledsagning måste förbeställas ett dygn före resan, eller att man endast ledsagar resenärer mellan sina egna fordon.

Många trafikföretag erbjuder inte ledsagning över huvud taget. I detta dokument berättar SRF hur ett flexibelt resande genom personlig service blir verklighet.

Vad är ledsagning?

Ledsagning innebär att man får hjälp av en person från en plats i anslutning till stationen, resecentret eller hållplatsen ombord på fordonet. Ledsagningen vid byten måste fungera oberoende av vilken eller vilka företag som man reser med, eller vilka transportmedel som är inblandade.

När man kommer till resans slutmål ska man ledsagas från fordonet till önskad plats i anslutning till stationen, resecentrer eller hållplatsen.

Vem ska ansvara för ledsagningen?

Det är viktigt att någon har helhetsansvaret när det gäller ledsagningen i resandet. SRF anser att väg och Banverket ska få ett gemensamt ansvar för detta. Vem som utför själva ledsagningen i praktiken måste se olika ut beroende på var man befinner sig i landet. På större stationer och resecentra kanske det är stationspersonal eller resvärdar som är utföraren. På mindre stationer och hållplatser kanske det är rimligt att lokala avtal med taxi garanterar att ledsagningen fungerar. Vägverket och Banverket måste också ansvara för att avtal med lokala utförare av ledsagning finns. Att sådana avtal ska upprättas måste regleras i lag.

Beställning

Ledsagningen ska beställas via ett nationellt telefonnummer, som ska vara öppet hela dygnet. Det är också viktigt att man vid beställning får kontaktuppgifter till den som ska utföra ledsagningen, så att man kan ringa om ledsagaren exempelvis inte dyker upp i rätt tid. Ingen förbeställningstid bör finnas. Systemet måste vara flexibelt och därmed öppet för ett spontant resande. Det nationella telefonnumret måste drivas gemensamt av Vägverket och banverket.