En ljusgul labrador med ledarhundsele är fotad rakt framifrån och går längs en stig. Bredvid hunden syns en persons svarta byxor.

Vad händer nu


Följ vad som händer kring ledarhundsverksamheten i Sverige.

December

Den 14 december skedde ett möte med MFD angående kartläggnings- och konsekvensanalysen som de ska presentera till regeringen senast den 15 mars 2019.

Den 19 december har fortfarande inte departementspromemorian kommit.

November

Departementspromemorian som ska handla om lagändringsförslagen har, den 28 november, fortfarande inte kommit. Vill du veta hur beslutsprocessen ser ut och vad promemorian spelar för roll i sammanhanget? Klicka på Beslutsprocessen i vänsterspalten.

Oktober

Den 17 oktober kommer MFD att träffa sina intressenter (inkl ledarhundsklubbarna). Det diskussionsunderlag som skickats ut i förväg ger en fingervisning om hur MFD tänker just nu. Följande frågeställningar beskrivs:

---start---
Syncentralernas roll, hur bör den se ut framöver?

Kan Prova på dagar arrangeras på annat sätt än i samarbete med syncentraler, t ex genom lokala klubbar?

Är det nödvändigt med ett hembesök innan man går informationskursen? Eller kan man göra intervjuer under informationskursen?

Vilka fördelar/nackdelar finns om hundleverantören är med i matchningen?

Att upphandla veterinärtjänster kan innebära att en hundförare måste byta veterinär. Hur kan detta göras så smidigt som möjligt?

Kan behovet av akuta stödinsatser minska om ekipaget får mer fortlöpande träning (kurstillfällen)?
---slut---

Departementspromemorian som handlar om lagändringsförslagen, har vi nu fått besked om att den är försenad, men att den troligen kommer före årsskiftet.

Regeringen har också meddelat att MFD senast den 15 mars 2019 ska överlämna sin rapport om ledarhundsverksamheten.

Augusti

Före midsommar träffade SRF utredarna från MFD och kunde då konstatera att vi har lite olika utgångspunkter i arbetet med konsekvensanalysen. De utreder konsekvenserna när verksamheten flyttas till dem och vi vill utreda konsekvenser om verksamheten ska flyttas eller ej. 

Utredarna från MFD meddelar i augusti att de nu kommer  att arbeta fram ”ett förslag om hur verksamheten ska bedrivas när den flyttas till MFD”. Vi kommer att få deras förslag via mejl i mitten/slutet av oktober och ska då lämna våra synpunkter skriftligt. Dessa synpunkter ska finnas med i MFD:s slutliga rapport till regeringen.

MFD kommer att bjuda in sina intressenter (leverantörer, ledarhundsklubbar med flera som de träffat) till ett informationsmöte i slutet av oktober. Kallelse kommer att skickas ut inom kort och skriftlig information om vad de ska informera om kommer från MFD i oktober.

Juni

Den 1 juni genomfördes en träff med de båda utredarna på MFD där de ställde kompletterande frågor kring verksamheten. En tydlig kärnfråga som lyftes var de veterinära kostnaderna då Socialdepartementet uppges ha framfört synpunkter till MFD om att kostnaderna för hundarna anses mycket höga. En fråga som självklart måste belysas i den kommande konsekvensanalysen.

Maj

MFDs generaldirektör Malin Ekman Aldén har gjort några mycket anmärkningsvärda uttalanden. Ett av dessa uttalanden kommer att återfinnas i höstens nummer av I Selen. 

April

den 13 april genomfördes det åttonde samrådsmötet med MFD. Vid detta möte informerade vi om hembesök, informationskurs, grundkurs och garantiuppföljning.

Mars

Den 14 mars genomfördes med MFD. Frågor vi ställde var bland annat hur MFD avser att genomföra konsekvensanalysen i samarbete med SRF. Vidare hur de avser att göra en konsekvensanalys av hur brukarna påverkas av det överförda ansvaret och om/hur man kan säkerställa att det överförda ansvaret kan ske så friktionsfritt som möjligt.

Februari

Den 22 feburari fattade regeringen beslut om att Myndigheten för delaktighet i samarbete med Synskadades Riksförbund ska göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar av de uppgifter som framgår av lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2018.

Januari

Vid ett möte på Socialdepartementet den 29 januari fick ledarhundsverksamheten ny information. Nu ser det ser ut nu som att en grundläggande lagstiftning trots allt kommer att finnas kvar. Departementet har nu kommit fram till att åligganden mot enskilda måste regleras i lag. Alltså lagstiftning som reglerar dispositionsrätten, tilldelning och återtagande samt kriterier på vad man ska kunna uppfylla för att få ansöka om en ledarhund. Här utöver ska det finnas en förordning som regeringen fastställer som ska omfatta vad myndigheten ska ha övergripande ansvara för. Vidare ska förordningen ge MFD föreskriftsrätt i frågor som behöver regleras mer detaljerat. Socialdepartementet arbetar med alla dessa tre parallellt. Frågor som fri veterinärvård eller fri utbildning skulle kunna återfinnas i förordningen, men de antydde också att det skulle kunna bli en särskild hjälpmedelsförordning.

Enligt den nya tidsplanen kommer en departementspromemoria under våren med en remisstid på cirka tre månader. Lagrådsremissen kommer antingen i höst eller våren 2019.
Målsättningen är nu att den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2020.

Regeringens uppdrag till MFD om en konsekvensbeskrivning av en överflytt av verksamheten kommer att beslutas av regeringen under februari. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2018. Vi uppmanade departementet att lyfta in brukarnas perspektiv i konsekvensbeskrivningen.

Nu motiveras flytten av verksamheten från SRF till MFD med statsstödsreglerna inom EU. Alltså att ge statsbidrag till SRF skulle snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden. Vidare att den nya dataskyddsförordningens krav om sekretess skulle vara ett problem om SRF har myndighetsutövandet. 

Vid samrådsmöte med MFD den 18 januari framgick att regeringen avser att föreslå att ledarhundslagen ska upphävas. Detta framgår också av regeringens förteckning över propositioner under 2018.
Av det skälet måste regeringen pröva detta genom en lagrådsremiss. Beslut i riksdagen planeras till september efter riksdagsvalet. Lagen förväntas bli upphävd juli 2019. Det vi kan vänta oss är att regeringen skriver en förordning som ger MFD föreskriftsrätt i frågor som behöver regleras mer detaljerat. Bilden vi fick på mötet var att MFD planerar för en interimslösning för andra halvåret 2019.

Den 10 januari skriver Åsa Regnér i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen att ”en fördel med att myndighetsutövningen sker av en myndighet i stället för en ideell förening är att myndigheten, till skillnad från en ideell förening, kan tilldelas föreskriftsrätt inom området”. I detta fall skulle regeringen då utfärda en förordning som ger MFD föreskriftsrätt i frågor som behöver regleras mer detaljerat.

Den 8 januari tillskrev SRF Socialdepartementet med anledning av att regeringen avser att flytta verksamheten samt aviserade ändringar i den så kallade Ledarhundslagen (Lag 2005:340 om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund).

Inslag i P4 Sörmland den 1 januari om regeringens aviserade flytt av verksamheten till MFD.

December 2017

Ett möte mellan SRF och MFD ägde rum den 12 december. Vid mötet förklarade MFDs generaldirektör hur man ser på det kommande regeringsuppdraget och hur man avser att bedriva verksamheten i framtiden. Man avser inte vara utförare och hänvisade till Lagen om offentlig upphandling. 

SRF genomförde en intern workshop kring "ledarhundslagen" den 13 december. SRF kommer att lämna in skriftliga synpunkter och förslag till regeringens arbete med propositionen om en ny ledarhundslag.

Den 20 december skedde ytterligare ett möte med MFD där en tidsplan för samråd utifrån det kommande regeringsbeslutet lades fast.

Inslag från P4 Sörmland som gick ut via Ekot den 31 december om väntetiderna för att få en ledarhund.

November 2017

MFDs generaldirektör intervjuas av SRF:s tidning I Selen. Tidningen riktar sig till alla ledarhundsförare och de som fått dispositionsrätt men fortfarande väntar på sin första hund.

Oktober 2017

SRF får träffa statssekreteraren och två ytterligare tjänstemän den 3 oktober. Vi gladdes åt förslaget till ökat anslag, men var mycket frågade till varför departementet inte kontaktat SRF innan man beslutat sig för att avisera att man avser samla verksamheten hos MFD.

Den information vi då fick var att regeringen med all sannolikhet kommer att ge MFD i uppdrag att i samverkan med SRF göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i maj 2017. Regeringen kommer troligen att lägga en proposition före sommaren där lagen i vart fall kan ändras så att SRF ersätts med MFD i lagtexten. Riksdagen får ta ställning till propositionen hösten 2018 och lagen kan komma att träda i kraft den 1 januari 2019.

September 2017

Den 20 september 2017 presenterar regeringen sin budgetproposition. Följande stycke återfinns: "Till följd av att väldigt många ledarhundar togs ur tjänst under 2016 på grund av hög ålder kommer sannolikt kön för att få en ny ledarhund öka under 2017. Regeringen bedömer därför att anslagna medel för ledarhundar behöver ökas med två miljoner kronor per år för att få in fler ledarhundar i tjänstgöring".

Härefter står följande: "Verksamheten med ledarhundar är i dag uppdelad och ligger på den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. För att få till stånd en mer ändamålsenlig hantering avser regeringen att samla verksamheten till Myndigheten för delaktighet".

Den 20 september tillskriver SRF ansvarig minister: "Eftersom vi som ansvarig myndighetsutövare inte fick information före budgetpropositionens presentation om att ni nu föreslår att MFD ska ta över, anser vi det som rimligt att vi får träffa er för att få en bild av hur er tidtabell ser ut och hur ni tänker att det hela ska gå till".

Maj 2017

I maj fick SRF äntligen tid att få träffa ansvarig minister för att prata om den svåra kösituationen och långa väntetider att få en ledarhund och behovet av ett ökat statsbidrag.

April 2017

I april får en delegation från SRF träffa hela Socialutskottet för att berätta om den svåra kösituationen och långa väntetider att få en ledarhund. Lyssna på inslag i SRF Radio, 28 minuter in i programmet.

Februari 2017

SRF tog kontakt med Socialdepartementet för att få ett klargörande om ansvarig minister avsåg att gå fram med ett förslag om att överföra ledarhundsverksamheten från SRF till MFD. I början av februari fick SRF besked om att frågan för nu inte var aktuell.

Socialdepartementet återkommer härefter inte till SRF i frågan om eventuell flytt av verksamheten.

Januari 2017

I början av januari kontaktas SRF av generaldirektören på Myndigheten för delaktighet (MFD) tillsammans med en tjänsteman från Socialdepartementet. Vid möte i januari presenteras ett förslag om att en konsekvensanalys ska genomföras av ett överfört ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD.

SRF svarade att i den statliga utredningen SOU 2010:21 "Bättre marknad för tjänstehundar", gjordes bedömningen att de praktiska uppgifterna vid tilldelning av ledarhundar ändrades marginellt när SRF fick ett formellt myndighetsansvar för verksamheten. Utredningen angav vidare att det under denna relativt korta tid visat sig att SRF i sin roll som myndighet fungerat väl och att lagstödet ger en säkerhet i hanteringen. Mot den bakgrunden menade SRF att det inte är en prioriterad fråga för oss att ta fram en konsekvensbeskrivning av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar. Vi svarande att vi däremot gärna deltar med vår kompetens i en dialog om hur ledarhundsverksamheten långsiktigt kan bli hållbar i framtiden. Skulle regeringen trots allt ge MFD i uppdrag att se över myndighetsutövningen vad gäller ledarhundar så kommer SRF att naturligtvis att medverka.

December 2016

Eftersom väntelistan med personer som har dispositionsrätt till en ledarhund började bli mycket lång och över 40 ledarhundar tagits ur tjänst 2016 och det faktum att mer är 60 ledarhundar under 2017 skulle fylla 10 år eller mer, stod det tydligt att det krävs ökat statsbidrag för att kunna köpa in fler ledarhundar. SRF tillskrev ansvarig minister i december 2016 med begäran om att få träffa ministern. SRF tillskrev också samma dag ordföranden i riksdagens Socialutskott med en begäran att få komma och träffa utskottet.

  1. Bakgrund

    Synskadades Riksförbund (SRF) har haft ledarhundsverksamhet i många år med stöd av statsbidrag, men först 2006-01-01 reglerades verksam…

  2. Beslutsprocessen

    Så här ser beslutsprocessen ut vid lagändring