Vad händer nu

Synskadades Riksförbund (SRF) har haft ledarhundsverksamhet i många år med stöd av statsbidrag, men först 2006-01-01 reglerades verksamheten i lag.

Lagen, som brukar kallas ledarhundslagen, tillämpas i SRFs verksamhet vid prövning av frågor om tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund. Statsbidraget har varit oförändrat sedan lagen trädde i kraft och uppgår till 23,9 miljoner kr i statsbidrag per år. SRF har uppvaktat Socialdepartementet ett flertal gånger under årens lopp utan att få gehör för behovet av ett ökat statsbidrag.

December 2016

Eftersom väntelistan med personer som har dispositionsrätt till en ledarhund började bli mycket lång och över 40 ledarhundar tagits ur tjänst 2016 och det faktum att mer är 60 ledarhundar under 2017 skulle fylla 10 år eller mer, stod det tydligt att det krävs ökat statsbidrag för att kunna köpa in fler ledarhundar. SRF tillskrev ansvarig minister i december 2016 med begäran om att få träffa ministern. SRF tillskrev också samma dag ordföranden i riksdagens Socialutskott med en begäran att få komma och träffa utskottet.

Januari 2017

I början av januari kontaktas SRF av generaldirektören på Myndigheten för delaktighet (MFD) tillsammans med en tjänsteman från Socialdepartementet. Vid möte i januari presenteras ett förslag om att en konsekvensanalys ska genomföras av ett överfört ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD.

SRF svarade att i den statliga utredningen SOU 2010:21 "Bättre marknad för tjänstehundar", gjordes bedömningen att de praktiska uppgifterna vid tilldelning av ledarhundar ändrades marginellt när SRF fick ett formellt myndighetsansvar för verksamheten. Utredningen angav vidare att det under denna relativt korta tid visat sig att SRF i sin roll som myndighet fungerat väl och att lagstödet ger en säkerhet i hanteringen. Mot den bakgrunden menade SRF att det inte är en prioriterad fråga för oss att ta fram en konsekvensbeskrivning av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar. Vi svarande att vi däremot gärna deltar med vår kompetens i en dialog om hur ledarhundsverksamheten långsiktigt kan bli hållbar i framtiden. Skulle regeringen trots allt ge MFD i uppdrag att se över myndighetsutövningen vad gäller ledarhundar så kommer SRF att naturligtvis att medverka.

Februari 2017

SRF tog kontakt med Socialdepartementet för att få ett klargörande om ansvarig minister avsåg att gå fram med ett förslag om att överföra ledarhundsverksamheten från SRF till MFD. I början av februari fick SRF besked om att frågan för nu inte var aktuell.

Socialdepartementet återkommer härefter inte till SRF i frågan om eventuell flytt av verksamheten.

April 2017

I april får en delegation från SRF träffa hela Socialutskottet för att berätta om den svåra kösituationen och långa väntetider att få en ledarhund.

Maj 2017

I maj fick SRF äntligen tid att få träffa ansvarig minister för att prata om den svåra kösituationen och långa väntetider att få en ledarhund och behovet av ett ökat statsbidrag.

September 2017

Den 20 september 2017 presenterar regeringen sin budgetproposition. Följande stycke återfinns: "Till följd av att väldigt många ledarhundar togs ur tjänst under 2016 på grund av hög ålder kommer sannolikt kön för att få en ny ledarhund öka under 2017. Regeringen bedömer därför att anslagna medel för ledarhundar behöver ökas med två miljoner kronor per år för att få in fler ledarhundar i tjänstgöring".

Härefter står följande: "Verksamheten med ledarhundar är i dag uppdelad och ligger på den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. För att få till stånd en mer ändamålsenlig hantering avser regeringen att samla verksamheten till Myndigheten för delaktighet".

Den 20 september tillskriver SRF ansvarig minister: "Eftersom vi som ansvarig myndighetsutövare inte fick information före budgetpropositionens presentation om att ni nu föreslår att MFD ska ta över, anser vi det som rimligt att vi får träffa er för att få en bild av hur er tidtabell ser ut och hur ni tänker att det hela ska gå till".

Oktober 2017

SRF får träffa statssekreteraren och två ytterligare tjänstemän den 3 oktober. Vi gladdes åt förslaget till ökat anslag, men var mycket frågade till varför departementet inte kontaktat SRF innan man beslutat sig för att avisera att man avser samla verksamheten hos MFD.

Den information vi då fick var att regeringen med all sannolikhet kommer att ge MFD i uppdrag att i samverkan med SRF göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i maj 2017. Regeringen kommer troligen att lägga en proposition före sommaren där lagen i vart fall kan ändras så att SRF ersätts med MFD i lagtexten. Riksdagen får ta ställning till propositionen hösten 2018 och lagen kan komma att träda i kraft den 1 januari 2019.

November 2017

MFDs generaldirektör intervjuas av SRFs tidning I Selen. Tidningen riktar sig till alla ledarhundsförare och de som fått dispositionsrätt men fortfarande väntar på sin första hund.

December 2017

  • Ett möte mellan SRF och MFD kommer eventuellt att ske under december.
  • SRF genomför en intern workshop kring ledarhundslagen den 13 december.
  • SRF kommer att lämna in skriftliga synpunkter och förslag till regeringens arbete med propositionen om en ny ledarhundslag.

Januari 2018

Regeringsbeslut väntas i januari om ett uppdrag till MFD att i samverkan med SRF och i samråd med Socialstyrelsen genomföra en konsekvensanalys av ett överförts ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD.

Februari 2018

Arbete med konsekvensanalysen

Mars 2018

Arbete med konsekvensanalysen

April 2018

Ledarhundens dag äger rum onsdagen den 25 april. Aktivitetsplanering pågår. Arbete med konsekvensanalysen.

Maj 2018

MFD redovisar konsekvensanalysen till Socialdepartementet.

Juni 2018

Eventuellt presenteras regeringens proposition om en ny ledarhundslag.

Juli 2018

En plats för påverkan – Almedalsveckan.

September 2018

Riksdagsvalet äger rum den 9 september.

Oktober – december 2018

Eventuell riksdagsbehandling av en ny ledarhundslag.

Januari 2019

Eventuellt ikraftträdande av en ny ledarhundslag.