Rekreation på Almåsa

Stiftelsens information

  • Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. Ingen särskild ansökningstid föreligger, men ansökan om bidrag ska inkomma och beviljas innan rekreationsvistelsen äger rum.

Krav för erhållande av bidrag

  • Då bidraget är inkomstprövat får sökandens taxerade inkomst ej överstiga 179 200 kronor per år och nettoförmögenheten (tillgångar minus skulder) får ej överstiga ett prisbasbelopp (fn 44.800 kr för år 2017). Hänsyn tas också till maka/make/samboendes årsinkomst. Om det finns fler personer i hushållet höjs beloppet med ett prisbasbelopp per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 313 600 kr. Då sökanden är under 18 år prövas, i vissa fall, ansökan utifrån vårdnadshavarnas ekonomiska situation.
  • Sökanden måste också redovisa sina tillgångar och skulder på ansökningsblanketten. Även bostaden ska redovisas med marknadsvärdet minus skulder.
  • Sökanden måste kunna styrka sin synskada genom läkarintyg eller vara inskriven vid syncentral (bifoga intyg) och till ansökan ska även bifogas kopia av senaste slutskattsedel från Skatteverket som styrker sökandens inkomst. Sökanden måste också redovisa sina eventuella tillgångar. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.
  • Av ansökan skall också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsen ändamål.

Personuppgiftslagen

Stiftelsen vill med hänvisning till personuppgiftslagen (PuL) informera om att de personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, kommer att behandlas av för Stiftelsen Almåsa ansvarig person(er) vid Iris Förvaltning, som handlägger Stiftelsens angelägenheter. Personuppgifterna kommer att registreras och kan komma att kompletteras genom inhämtande av uppgifter från t ex Skatteverket.

Genom underskrift på ansökan har du som sökande tagit del av och godkänt hur personuppgifterna behandlas vid ansökan om bidrag.

Ansökan om bidrag ska ske på Stiftelsens blankett [pdf] alternativt Stiftelsens blankett [doc] och insändas till:

Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anna Petrén Lantz vid Iris Förvaltnings kansli, telefon 08-39 90 00 eller via e-post anna.petren.lantz@irisforvaltning.se

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen för Stiftelsen Almåsa