Rekreation på Almåsa


Stiftelsens information

  • Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. Ingen särskild ansökningstid föreligger, men ansökan ska inkomma och beviljas innan rekreationsvistelsen äger rum.

Krav för erhållande av bidrag

  • Då bidraget är inkomstprövat får sökandens taxerade inkomst ej överstiga 182 000 kronor per år och nettoförmögenheten (tillgångar minus skulder) får ej överstiga ett prisbasbelopp (fn 45 500 kr för år 2018). Hänsyn tas också till maka/make/samboendes årsinkomst. Om det finns fler personer i hushållet ändras beloppet.
  • Sökanden måste kunna styrka sin synskada genom läkarintyg eller vara inskriven vid syncentral (bifoga intyg) och till ansökan ska även bifogas kopia av senaste slutskattsedel från Skatteverket som styrker sökandens inkomst. Sökanden måste också redovisa sina eventuella tillgångar. I vissa fall ska även bostaden redovisas med marknadsvärdet minus skulder. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.
  • Av ansökan skall också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsen ändamål.

Ansökan om bidrag ska ske på Stiftelsens blankett [pdf] och insändas till:

Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anna Petrén Lantz vid Iris Förvaltnings kansli, telefon 08-39 90 00 eller via e-post anna.petren.lantz@irisforvaltning.se

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen för Stiftelsen Almåsa