Synskadades Stiftelse


Information till dig som är synskadad och vill söka bidrag ur Synskadades Stiftelse eller ur vissa andra stiftelser. Det kan ta 2-3 månader innan du får ett beslut så att vara ute i god tid är ett måste då vi inte beviljar bidrag för redan gjorda aktiviteter eller inköp.

Ansökningsblankett [pdf]

Bidragsändamål

Bidrag kan sökas för många olika insatser och åtgärder som utifrån stiftelsernas ändamål syftar till att förbättra situationen för behövande synskadade, till exempel läger för barn/ungdom, tandvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, fritidsaktiviteter och utbildning samt även ekonomiska bidrag.

Krav för erhållande av bidrag

Stiftelsernas bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövade, vilket innebär att en ensamstående person anses behövande om den taxerade årsinkomsten understiger fyra prisbasbelopp, det vill säga 182 000 kr för år 2018 enligt Skatteverket. Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett prisbasbelopp (45 500 kr) per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 318 500 kr. Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp. Då sökanden är under 18 år ska föräldrarnas inkomstuppgifter bifogas. Sökande måste redovisa sina tillgångar och skulder samt i vissa fall innehav av bostad som skall redovisas med marknadsvärdet minus skulder.

Till alla ansökningar ska slutskattsedel från Skatteverket bifogas, även för make/maka/sambo.

Vid ansökan om bidrag till studier prövas ansökan förutom utifrån stiftelsernas ändamål, i första hand utifrån studiernas syfte och innehåll och inte utifrån sökandens ekonomi.
Sökanden måste också kunna styrka sin synskada genom medlemskap i Synskadades Riksförbund, läkarintyg eller genom att vara inskriven vid syncentral. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.

Ansökan

Ansökan om bidrag ur stiftelserna ska göras på särskild blankett som kan erhållas från Synskadades Riksförbund eller genom SRF:s hemsida. I ansökan ska det klart framgå vilket ändamål bidrags söks för, kostnadsberäkning samt sökt belopp. Bidrag ur stiftelserna måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsernas ändamål.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut om bidrag fattas av en särskild bidragsgrupp och sökanden meddelas beslutet skriftligt. Beslutet kan inte överklagas.

Beviljade bidrag utbetalas inom fem veckor.

Personuppgiftslagen

Vi vill med hänvisning till personuppgiftslagen (PuL) informera om att de personuppgifter som lämnas i ansökan kommer att dataregistreras och behandlas av bidragsgruppen. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtande av uppgifter från till exempel Skatteverket.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare vid SRF:
Yvonne Gille
Telefon: 08-39 91 54
E-post: yvonne.gille@srf.nu

Välkommen med din ansökan!