Hults minnesfond


Ändamål

Stipendium lämnas för att "vara synskadade till hjälp för studier och rekreation".

Ansökan

Ansökan om stipendium ur Hults Minnesfond ska göras på särskild blankett som kan beställas hos SRF, fyllas i eller laddas ner från hemsidan.

Sista ansökningsdag 31 juli. Stipendium beviljas för högst ett läsår per ansökningstillfälle och ska avse kommande läsår. Att stipendium beviljats för ett läsår utgör ingen garanti för att stipendium beviljas under hela studietiden. Beloppet man kan beviljas brukar vara på mellan 6 000-12 000 kr.

I ansökan ska finnas beskrivning av ändamål, kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp.

Av ansökan ska framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Synskadad som inte är röstberättigad medlem i SRF ska bifoga läkarintyg som styrker synskada. Vid bedömning av ansökan förbehåller vi oss rätten att samråda med andra stiftelser med liknande ändamål. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.

Stipendium till rekreation lämnas i princip endast för resor inom Sverige - främst till semesterhemmen.

Beslut

Beslut fattas en gång om året av SRF:s Arbetsutskott.

Utbetalning

Beviljade stipendium betalas ut efter inkommet studieintyg och utbetalningen kan ta upp till fem veckor efter inkommet underlag.
Stipendiet kan rekvireras till och med den 31 december innevarande år.

 

Kontaktperson:
SRF Yvonne Gille
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 91 54
E-post: yvonne.gille@srf.nu