Att inkludera personer med synnedsättning


  1. Genom att göra text tillgänglig

    Även vanliga texter kan läsas av synsvaga men kan kräva särskild övning och särskilda hjälpmedel.

  2. Genom att berätta vad du ser

    I vardagliga situationer kan en person med synnedsättning gå miste om relevant information. Du som seende kan genom att förklara värdef…