Förskollärare


Arbete

Förskolläraren arbetar med barns lärande och utveckling. Förskolläraren följer barnens utveckling och stöttar dem på vägen från de första orden fram tills dess att de börjar första klass.

Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med barnskötare, fritidspedagog och grundskollärare. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar man med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet och kan till exempel innebära att delta i eller ordna föräldramöten med jämna mellanrum. Förskolläraren håller också utvecklingssamtal regelbundet då föräldrarna får information kring barnets trivsel och utveckling.

Utbildning

Du utbildar dig till Förskollärare på lärarprogrammet inom högskolan. Lärarutbildningen består av tre delar: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering.

Studenterna ska också välja en eller flera inriktningar: här skapar man sin lärarprofil. Det tredje utbildningsområdet är specialisering, här fördjupar man sina studier eller breddar sin utbildning. Utbildningen till förskollärare tar normalt tre och ett halvt år.

Att tänka på

  • Du måste vara intresserad av att arbeta både med barn och vuxna.
  • Intresse av och förmåga att samarbeta är viktigt. Om du arbetar med små barn kan det innebära en del lyft och obekväma arbetsställningar.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Det råder stor brist på förskollärare. Användning av mer teknik/datorer kan underlätta möjligheter för synskadade till arbete. En svårighet är att tempot ökar och därmed skapas större svårigheter att klara arbetet som synskadad. Förskollärare är ett yrke där det är en fördel att ha viss syn, men arbetet kan organiseras så att det även går att utföra för en gravt synskadad.

IT/Teknik

Det krävs måttliga kunskaper för att använda dator för läsning av information, utföra lönerapportering, schemaläggning skrivs veckobrev, viss mailkorrespondens, dokumentation av kvartssamtal.

Höga krav på att kunna läsa och skriva text samt göra anteckningar. Skyldighet att vara informerad. Förekommer ofta handskriven text som medför praktiska svårigheter.

Arbetsmiljö

  • Datorer delas ofta med kollegor och det kan vara nödvändigt med en egen dator.
  • Det är viktigt att ha höga krav på möblering, belysning och kontraster.
  • Att klara den höga arbetstakten underlättas av mycket god ordning och bra rutiner för både den synskadade och övriga medarbetare.
  • Det viktigt att området kring förskolan är inhägnat.

Rörlighet

Höga krav på att du är fysiskt rörlig eftersom du måste gå nära eleven för att kunna inhämta information. Det ställs höga krav på din orienteringsförmåga både i känd inomhusmiljö och utomhusmiljö.

Social kompetens

Arbete som förskollärare ställer höga krav på social kompetens. I en barngrupp kan antal kontakter uppgå till två gånger antalet elever. Dessutom tillkommer kontakter med kollegor, specialpedagoger, språkpedagoger, psykologer m.fl.

Det är viktigt att vara öppen och kunna använda din synnedsättning på ett positivt sätt mot kollegor, föräldrar och barn.