Jurist


Andra titlar: Affärsjurist, Bankjurist, Bolagsjurist, Folkrättsjurist, Förbundsjurist, Företagsjurist, Förvaltningsjurist, IT-jurist, Kommunjurist, Landstingsjurist, Miljöjurist, Polischef, Stadsjurist, Varumärkesjurist, Verksjurist.

Arbete

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. Arbetsuppgifterna varierar beroende var man är anställd men de flesta jurister gör utredningar, förhandlar och upprättar eller granskar kontrakt och andra rättsliga handlingar.

Många jurister är verksamma inom rättsväsendet, men mer än hälften av alla jurister arbetar inom kommunala och statliga förvaltningar, i banker, försäkringsbolag, industri- och tjänsteföretag och intresseorganisationer. Allt fler jurister arbetar inom informations-, medie- och IT-bolag. Det juridiska arbetet kan vara förenat med ekonomiska och administrativa inslag. Jurister med forskarexamen arbetar i första hand på universiteten som lärare och forskare.

Jurister kan också arbeta inom FN, EU, Europarådet och andra internationella organisationer med exempelvis folkrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter eller affärsrätt.

För de flesta jurister ingår i arbetet att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material såsom lagtexter, förordningar, avtal och praktiska tillämpningar för att finna de rättsregler och den praxis som är tillämplig på det problem som ska lösas. Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling.

Utbildning

Juristutbildningen omfattar 4,5 år. Ämnen som ingår är bland annat civilrätt, straffrätt, processrätt, offentlig rätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Utbildningen leder till en yrkesexamen, en så kallad juristexamen.

Att tänka på

Arbete som jurist innebär ett stort ansvar då besluten som fattas ofta har stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi.

  • Gott omdöme är viktigt liksom att vara logisk och saklig.
  • Du bör ha lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt.
  • Du måste vara en god problemlösare och det förutsätter logisk förmåga.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Jurister har en mycket stabil arbetsmarknad. Den påverkas relativt lite av konjunkturen eftersom det finns ungefär lika många arbetstillfällen både inom privat och inom offentlig sektor.

Dessutom finns goda möjligheter att hitta jobb utanför de yrken som kräver en juristexamen. Exempelvis arbetar ungefär hälften inom områden som inte kräver en juristexamen och de konkurrerar då om jobben med ekonomer och andra samhällsvetare.

IT/Teknik

  • Avgörande för att klara arbetet är att behärska datorn och ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt, hantera tangentbordet, kortkommandon, skrivkunskap.
  • Avgörande är att behärska de specialprogram som respektive arbetsgivare tillhandahåller.
  • Avgörande är att skärmläsningsprogrammen är anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.
  • Avgörande är att kunna anteckningsteknik.

Arbetsmiljö

För att underlättar arbetets organisering är det viktigt att kunna sitta i eget rum och att kunna påverka arbetsmiljö, ledstråk, möblering, reglerbar belysning. Kontorslandskap kan medföra möbleringsproblem och orienteringsproblem. Viktigt är att organisera och systematisera arbetet.

Rörlighet

Viktigt med en god orienteringsförmåga om arbetet kräver besök utanför arbetsstället.

Social kompetens

I de flesta fall krävs mycket höga krav på social kompetens om du har en grav synnedsättning. Arbetet sker ofta i team med olika kompetenser.

Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv. Våga skapa ramarna i en social interaktion.