Socionom


Andra titlar: Socialsekreterare, behandlingsassistent, biståndshandläggare, LSS-handläggare, familjerådgivare, skolkurator, kurator inom sjukvården, frivårdsinspektör.

Arbete

Kuratorer kan ha många skiftande arbetsuppgifter. En stor del av arbetstiden möter man människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet, och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen. En viktig del av arbetet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd.
Skolan och sjukvården är några av de vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.

Inom primärvården, till exempel vårdcentralen, arbetar man med patienterna och deras anhöriga. Om man arbetar som kurator på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, har man även nära kontakter med föräldrarna. I arbetet samverkar kuratorn ofta med andra myndigheter, till exempel försäkringskassa och kommunens socialsekreterare. Det sker även förebyggande arbete för att försöka minska psykisk och fysisk ohälsa bland ungdomar. Ofta ingår man då i ett arbetslag tillsammans med läkare, psykologer eller annan vårdpersonal.

Utbildning

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete, socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket.
Socionomlinjen/programmet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar.

Att tänka på

Ett intresse för människor är viktigt i jobbet.
Arbetet kan vara psykiskt påfrestande.
Tålamod och lyhördhet är en tillgång i jobbet.
Som kurator har man tystnadsplikt.

Att tänka på för dig med synnedsättning

Att utbilda sig till kurator/socionom rekommenderas. Utbildningen är bred och valet av yrkesinriktning beror i hög grad på personligt intresset.

Göra barnavårdsutredningar fungerar och arbetet sker ofta tillsammans med kollega. Att arbeta med barn och ungdomar fungerar bra. Att arbeta som skolkurator medför ofta ansvar för flera skolor med många sekundära kontakter.

Arbete där det skapas längre relationer där samtal är en viktig del i arbetet rekommenderas. Kurator inom vård och behandling fungerar bra.

IT/Teknik

 • Det krävs i de flesta fall normal data och användarkunskap.
 • Datorn är ett kommunikationshjälpmedel och är inte avgörande för att klara arbetet. Graden av datakunskap varierar beroende på yrkesinriktning.
 • Specialprogram t.ex. journalprogram, boka tider, övriga administrativa program är i de flesta fall nödvändigt att kunna använda. Det psykoterapeutiska området kräver mindre dokumentation medan utredningsuppdrag kräver mer dokumentation och datakunskap.
 • Avgörande är att skärmläsningsprogrammen måste vara anpassbara och fungera för personer med synnedsättning.
 • Viktigt är att kunna anteckningsteknik.

Arbetsmiljö

 • Viktigt är att organisera och systematisera arbetet.
 • För att underlättar arbetets organisering och minimerar mobila lösningar är det önskvärt att besöksrum och arbetsrum är detsamma.

Rörlighet

 • Viktigt är att själv hitta på arbetsplatsen, till kollegor, personalutrymmen och konferensrum.
 • Viktigt med en god orienteringsförmåga om arbetet kräver hembesök. Besök sker ofta tillsammans med kollega.

Social kompetens

 • Jobbet som kurator kräver mycket höga krav på social kompetens om du har en grav synnedsättning.
 • Du måste kunna bjuda på dig själv och klara dig själv, vara en trevlig person. Våga skapa ramarna i en social interaktion. Våga visa upp dig som du är, våga vara tydlig och samtidigt Inte vara allt för känslig och ta åt dig som person. Personliga erfarenheter av att vara synskadad kan vara en stor tillgång