Framgångsfaktorer för arbete


Framgångsfaktorer i arbetslivet för personer med synnedsättning.

Med stöd från Allmänna arvsfonden har SRF tillsammans med DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) gjort en studie om vad som kan vara framgångsfaktorer på arbetsmarknaden.

I studien bekräftas att de framgångsfaktorer som gäller generellt på arbetsmarknaden även gäller för personer med synnedsättning, men även andra viktiga framgångsfaktorer för just personer med synnedsättning påvisas också.

Bland de framgångsfaktorer som bekräftas för personer med synnedsättning kan nämnas att man har en högskole- eller yrkesutbildning, valet av yrkesbransch, ett bra stöd från Arbetsförmedling och Försäkringskassan, ett bra stöd från ett personligt nätverk samt ett gott självförtroende och en positiv syn på vilka möjligheter man har på arbetsmarknaden.

När det gäller utbildning så är exempelvis andelen av de med synnedsättning i studien som har en examen från högskola eller universitet dubbelt så stor för de som har arbete än de som inte har arbete.

Studien visar också att en positiv inställning från chefen och förståelse från arbetsgivaren och arbetskamraterna för hur funktionsnedsättningen påverkar arbetet är viktigt.

Undersökningen visar även på många intressanta olikheter mellan de tre målgrupperna. Inte minst syns sådana skillnader i den egna upplevelsen av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, där gruppen med synnedsättning har en positivare upplevelse än studiens två andra målgrupper, samt i tron på vilka möjligheter man har på arbetsmarknaden, där de med synnedsättning tvärtom har än mer negativ syn än de andra.

Studien visar även på riskfaktorer och svårigheter. Genom att sådana identifieras kan de kanske vändas till framgångsfaktorer. Till exempel är informanterna med synnedsättning och nedsatt rörelseförmåga de grupper som i betydligt större utsträckning slutade sin senaste anställning på grund av sin funktionsnedsättning. Samtidigt är det just de två grupperna som i lägre grad får jobb via Arbetsförmedlingen. Dessa och andra fakta i studien visar att den yrkesinriktade rehabiliteringen måste specialiseras och i högre grad utgå från individens egna behov och förutsättningar.

Med rapporten som bakgrund kan vi också bekräfta att personer med funktionsnedsättningar inte är en homogen grupp med Sama behov och förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket också måste vara en av flera viktiga utgångspunkter när SRF, DHR och SDR tillsammans med resten av samhället arbetar för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Här på finns två rapporter från studien:

Den kortare behandlar framgångsfaktorer för personer med synnedsättning och den längre innehåller fakta om studiens alla tre funktionshindergrupper.