Stöd till dig som har anställning


Vem har ansvaret?

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att anställda har en god arbetsmiljö och att man vidtar rehabiliterings- och anpassningsåtgärder så den anställde kan utföra sina arbetsuppgifter. Om man inte kan fortsätta med samma arbete ska man försöka hitta annat lämpligt arbete inom arbetsgivarens verksamhet.

Rehabilitering och sjukförsäkring

Om du är sjukskriven har Försäkringskassan ansvar för att samordna olika rehabiliteringsåtgärder, som kan behövas. Sedan 1 juli 2008 gäller nya skärpta regler med tidsgränser och tydliga krav på dig och din arbetsgivare för att återgå i arbete.

Under tiden rehabilitering pågår kan Försäkringskassan betala ut rehabiliteringspenning, som motsvarar nivån för sjukpenning. För extra omkostnader i samband med rehabilitering kan man även få särskild rehabiliteringspenning.

Socialförsäkringsbalk heter den nya samling lagar som reglerar alla stöd, ersättningar och insatser som Försäkringskassan har ansvar för.

Läs Socialförsäkringsbalken här.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Personer med synnedsättning som behöver speciella arbetshjälpmedel på grund av synnedsättningen, kan söka bidrag till dessa hos Försäkringskassan eller hos Arbetsförmedlingen.

Du som är anställd utan lönestöd eller som är egen företagare gör ansökan om hjälpmedel till Försäkringskassans nationella kontor i Karlshamn. Förutom i lagen nämnd ovan finns en förordning. Men lättare att läsa är Försäkringskassans Informationsblad.

Om din arbetsgivare har lönestöd för dig eller om du har haft din anställning i mindre än ett år söker du hos din lokala Arbetsförmedling. Man kan i båda fallen få bidrag till utbildning på dessa hjälpmedel och det rekommenderar vi att du gör för att du så snabbt som möjligt kan fortsätta ditt arbete.

Arbetsgivaren kan också söka bidrag från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för att anpassa arbetsplatsen om du behöver det.

Stöd till personligt biträde

Stöd till personligt biträde är ett bidrag på högst 60 000 kr per år till arbetsgivare som låter en arbetskamrat hjälpa den synskadade med sådant som personen själv inte klarar av att utföra i arbetet på grund av synskadan.

Arbetslitteratur

Synskadade som är anställda kan få bidrag för att anpassa facklitteratur, handböcker med mera, som man behöver för sitt arbete. Du söker detta hos Försäkringskassan, eller hos Arbetsförmedlingen. Om du ska gå en vidareutbildning inom ditt arbete så kan du också söka bidrag till anpassad litteratur hos Arbetsförmedlingen.

Yrkesverksamma kan också låna facklitteratur direkt från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Vid frågor kontakta respektive myndighet eller vänd dig till SRF.
Försäkringskassan Tel: 0771 - 170 170
Arbetsförmedlingen Tel: 0771- 416 416
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Tel: 08-580 02 700