Stöd till dig som söker arbete


Arbetsförmedlingen har till uppgift att hjälpa den arbetssökande att hitta ett jobb och att ge det stöd som behövs för att man ska få ett arbete.

I första hand är det du själv som söker arbete, via informationen hos Arbetsförmedlingen eller på andra sätt som till exempel via olika jobbsajter eller personliga kontakter. I speciella fall kan Arbetsförmedlingen hjälpa till att få fram en arbetsplats.

Man bör anmäla sig till Arbetsförmedlingen när man är arbetslös. De har en rad åtgärder som kan öka möjligheten att få ett jobb. Till exempel yrkesvägledning och yrkesinformation, bidrag till arbetshjälpmedel, olika lönestöd, praktik, anpassning av arbetsplats med mera.

Arbetsförmedlingen har en särskild enhet där kompetens om personer med synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet finns. Specialisterna inom denna enhet finns utplacerade på särskilda kontor på flera platser i landet. Din lokala Arbetsförmedling ska kontakta dessa specialistenheter när det gäller de särskilda stöd och resurser som du har rätt till.

Det kan till exempel handla om:

  • att klargöra den enskildes arbetsförutsättningar
  • ge vägledning inför studie och yrkesval
  • att anpassa arbetsplatsen med de hjälpmedel den synskadade behöver för att klara arbetet.

Arbetsförmedlingen kan alltså bevilja olika former av bidrag och stöd. Här är de vanligaste:

Praktik

Arbetsförmedlingen har möjlighet att bevilja aktivitetsstöd vid praktik och vid yrkesinriktade utbildningar.

SIUS

SIUS betyder särskilt introduktions och uppföljningsstöd. En SIUS-konsulent arbetar på uppdrag av en arbetsförmedlare och ska hjälpa den arbetssökande att hitta ett arbete och vara med vid introduktionen på den nya arbetsplatsen.

Olika lönestöd

Arbetsgivaren kan erhålla ett bidrag till lönekostnaden om denne anställer någon med en funktionsnedsättning. Bidragets storlek påverkas av den anställdes lönekostnad, samt graden av den anställdes arbetsförmåga i det aktuella arbetet. De vanligaste formerna av lönestöd för personer med synnedsättning är lönebidrag och trygghets- eller utvecklingsanställning.

Vid både lönebidrag och trygghetsanställning ska arbetsgivaren erbjuda en bra och anpassad arbetssituation. Anställningen ska också omfattas av samma regler som övriga anställda på arbetsplatsen. Det betyder att du ska ha lön och andra anställningsförmåner, som gäller på arbetsplatsen.

För alla som varit arbetslösa mer än ett år finns också möjlighet till nystartsjobb, som innebär att arbetsgivaren kan få reducerade arbetsgivaravgifter under en period.

Arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplats

Arbetsförmedlingen kan ge bidrag till både arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen. De kan även  ge bidrag till utbildning och träning i att använda hjälpmedlena.

Stöd till personligt biträde

Detta bidrag, som ofta bara kallas arbetsbiträde, är ett bidrag som kan utgå med maximalt 60 000 kr/år till arbetsgivare som låter en arbetskamrat hjälpa den synskadade med praktiska göromål som den synskadade inte själv klarar av att utföra i arbetet. Den som driver eget företag kan få upp till 120 000 kr för personligt biträde.

På den här länken hittar du mer information om det särskilda stöd som Arbetsförmedlingen kan ge till dig som har en funktionsnedsättning. Där finns bland annat faktablad om ovanstående stöd.

  1. Ny mötesplats för praktik inom staten

    Praktik i staten - första steget in på arbetsmarknaden.