Orsak och förebyggande åtgärder


Glaukom är en sjukdom med troligen många samspelande faktorer som orsak. Högt ögontryck är en stark riskfaktor för att utveckla sjukdomen. Förutom trycksänkning  finns inga kända förebyggande åtgärder. Livsstil såsom kostvanor, motion, läsande eller TV-tittande et. cetera, har visat något samband med glaukom, ej heller användande av hälsokostpreparat. Det finns en viss ärftlig faktor för att utveckla glaukom. Därför rekommenderas individer med nära släktingar, syskon, föräldrar eller barn, från 50 års ålder att kontrollera sig ungefär vart femte år, då är endast ögontrycksmätning är ej tillräcklig.

Den viktigaste kända riskfaktorn för att utveckla synhandikapp av glaukom är stora synfältsdefekter redan vi upptäckt av sjukdom. Det skulle vara önskvärt med tidigare diagnos än vad som idag är vanligt. Det skulle kunna ske genom ett enkelt screening synfält av individer äldre än 50 år hos t.ex optiker, endast ögontrycksmätning är ej tillräcklig. 

Rehabilitering

Rehabilitering är mycket viktigt om sjukdomen gett upphov till nedsatt syn och lässvårigheter. Målet är att alla ska kunna leva ett oberoende liv. Syncentralen i Sverige har ögonläkare, optiker, synpedagog och erbjuder rehabilitering och olika hjälpmedel.

Samhället ger stöd åt alla med funktionshinder. Graden av funktionshinder avgör vilken typ av hjälp man är berättigad till. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen för personer med funktionshinder som till exempel assistans och hjälp i hemmet. Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård, samt rehabilitering och hjälpmedel. Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd.

Forskning

Forskning bedrivs inom flera olika områden, både i laboratoriet och i kliniken. Med hjälp av en modern metod som liknar ultraljud, fast med ljus som analyseras med en interferometri - optical coherence tomography (OCT), går det att studera synnerven inträde i ögat där troligen glaukomskadan uppstår. Detta har tidigare endast varit möjligt i djurmodeller, eller i donerade ögon, men tar nu bara några minuter utan obehag för patienten. Resultat av dessa studier kan hjälpa oss att förstå hur glaukomskadan uppstår.  Nya förbättrade metoder för att mäta blodflödet i små kärl i synnerven syftar också till att förstå skadan uppkomst.

Andra typer än trycksänkande läkemedel testas i laboratoriemiljö. Mer experimentell forskning med inplantat av nanotrådar för att reparerar skadade nervtrådar pågår. Forskning om bättre och effektivare behandlingsmetoder med nuvarande läkemedel pågår. Snabbare metoder för att mäta ögats synfält, som är den viktigaste kliniska undersökningen för att följa sjukdomsförloppet och styra behandlingen, är på väg. Möjlighet för tidigare diagnosticering av glaukom, undersöka möjligheter för screening eller case finding pågår.