Ny funktionshinderstrategi stärker mänskliga rättigheter


Att den nya strategin tydligare knyts till mänskliga rättigheter är ett steg i rätt riktning. Det skriver Synskadades Riksförbund i ett yttrande till regeringen om MFD, Myndigheten för delaktighets förslag till en ny funktionshinderspolitik.

Många av målen i MFD:s förslag till en ny funktionshinderspolitik överensstämmer helt med Synskadades Riksförbunds egna mål.
I sitt yttrande beklagar dock Synskadades Riksförbund att MFD inte tar upp att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning borde bli en svensk lag.
Även barnperspektivet och en koppling till FN:s konvention om barnets rättigheter saknas helt i strategin.
SRF anser att det behövs ekonomiska stimulansmedel för att skynda på utvecklingen samt möjligheter att ”bötfälla” myndigheter som bryter mot strategin. 

Länk till Synskadades Riksförbunds yttrande över Myndigheten för delaktighets förslag till ny funktionshinderstrategi, En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle, 2016/04598/FST