Medlemsundersökning inleds

Synskadades Riksförbund vill veta mer om synskadades upplevelser och förutsättningar och genomför en medlemsenkät med start den 24 april.

Från och med vecka 17 och en bit in i maj kommer 1000 SRF-medlemmar med synnedsättning att telefonintervjuas. Medlemsenkäten omfattar frågor om gatu-, trafikmiljö och resande, och om möjligheten att använda e-tjänster och internet.

Personer ur SRF:s medlemsregister väljs slumpvis ut för intervjuerna. Inga svar eller resultat som publiceras i rapporten kommer att kunna härledas till någon enskild person. Syftet med undersökningen är både att mäta resultatet av SRF:s intressepolitiska arbete och öka kunskapen om vilka svårigheter som personer med synnedsättning stöter på.

Svaren från vårens medlemsundersökning kommer att jämföras med resultaten från 2015-års medlemsundersökning.
– Alla svar har stor betydelse för SRF:s arbete. Dina svar kan förändra synskadades livsvillkor, säger den intressepolitiske handläggaren Kaj Nordquist på SRF.

Det är företaget TNS Sifo som genomför undersökningen och de ringer från nummer 0457-280 05.

För frågor om undersökningen kontakta Kaj Nordquist på telefon 08-39 92 91 eller mejla kaj.nordquist@srf.nu