Stadgar för föreningen Aniridi Sverige

Antagna 2013-04-14

Föreningens namn och ändamål

§ 1 Föreningens namn är Aniridi Sverige. Föreningens säte är i Solna. Föreningens mål är att uppmärksamma och tillvarata aniridikers behov och intressen inom olika områden. Föreningen är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden intressepolitisk organisation av och för synskadade med diagnosen Aniridi, deras anhöriga och vänner.

Föreningens huvudändamål ör:

 • att sprida kunskap om aniridi till myndigheter, personal inom hölso- och sjukvård och omsorg, beslutsfattare, organisationer och allmänheten
 • att erbjuda stöd för personer med diagnosen aniridi samt till deras familjer
 • att skapa samhörighet mellan medlemmarna och ge utrymme för kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyten
 • att verka för att stärka forskningen om aniridi samt att hålla sig uppdaterad om metoder och forskning om diagnosen aniridi både nationellt och internationellt
 • att utveckla kontakt och erfarenhetsutbyte med internationella nätverk och organisationer relaterade till aniridi.

Firmateckning

§ 2 Styrelsen utser inom sig en eller flera personer som tecknar föreningens firma.

Medlemskap

§ 3 Rätt till inträde i föreningen som röstberättigad medlem äger den som har diagnosen aniridi och den som är nära anhörig till en person som har aniridi, vilket inkluderar förälder/vårdnadshavare, syskon och sambo/make/maka. Rösträtt i föreningen har man från och med det år man fyller 18 år. Föreningen välkomnar även stödmedlemmar, vilka inte innehar rösträtt men full närvaro- och yttranderätt. Medlem förutsätts acceptera föreningens stadgar.

§ 4 Den som söker inträde som medlem skall göra en ansökan som prövas av styrelsen som sedan fattar beslut om inträde i föreningen.

§ 5 För att vara medlem i föreningen krävs att den beslutade årsavgiften är erlagd. Medlem som har ändrat adress skall snarast anmäla detta till styrelsen.

§ 6 Medlem som inte erlägger beslutad årsavgift kan av styrelsen varnas och uteslutas ur föreningen.

§ 7 Röstberättigad medlem som bryter mot stadgarna eller som på annat sätt uppenbarligen skadar föreningens verksamhet eller anseende kan av styrelsen varnas och uteslutas ur föreningen.

Föreningens organ

§ 8 Föreningens organ utgörs av föreningsmöte, styrelse och revisor.

Föreningens verksamhetsår

§ 9 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Styrelse

§ 10 Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av minst fyra ledamöter, varav 1 ordförande, 1 vice ordförande samt minst 2 övriga ledamöter. Årsmötet väljer ordförande på 2 år och övriga ledamöter på 1 år eller 2 år.

§ 11 Styrelsen väljs med enkel majoritet på ett behörigen utlyst årsmöte, konstituerar sig omedelbart efter årsmötet, och tillsätter i första hand inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, men kan vid behov även adjungera kassör eller sekreterare, vilka då inte innehar rösträtt inom styrelsen.

§ 12 Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Om ordförande inte är närvarande äger vice ordförande utslagsröst.

§ 13 Styrelsens uppgift är att:

 • ansvara för det löpande föreningsarbetet i enlighet med föreningens stadgar
 • ansvara för bokföring
 • kalla till och förbereda föreningens årsmöte
 • ansvara inför årsmötet för föreningens ekonomi och verksamhet.

§ 14 Protokoll skall föras under styrelsemöte och skall efter mötet justeras av mötesordförande och av mötet utsedd sekreterare.

§ 15 Ordförande kallar till styrelsesammanträden med minst 14 dagars framförhållning.

Föreningsmöten

§ 16 Årsmötet är föreningens högsta organ.

§ 17 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 1 juni varje år. Kallelse till årsmötet skall utfärdas minst två månader före mötesdagen. Därutöver håller föreningen möten då antingen styrelsen eller revisor skriftligen kräver det. Tid och plats för mötena fastställs av styrelsen och meddelas genom lämpligt medium.

§ 18 Årsmötet är beslutsmässigt då det är behörigen utlyst. Vid omröstning gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 19 Årsmötet skall:

 • behandla verksamhetsår, räkenskap, revision och nästa års budget samt inkommande förslag från föreningens medlemmar
 • besluta om ansvarsfrihet för avgående styrelses verksamhet
 • genomföra val till styrelse
 • fastställa föreningens årliga medlemsavgift för nästa år
 • utveckla riktlinjer för föreningens arbete
 • välja revisor samt vid behov revisorssuppleant
 • genomföra övriga val vid behov såsom exempelvis valberedning
 • välkomna nya medlemmar.

§ 20 Vid föreningsmöten leds förhandlingarna av ordföranden, viceordföranden eller den som mötet därtill utser. Omröstningen är öppen. Vid val av personer eller fråga om stadgeändring eller upplösning sker omröstning med slutna sedlar, om någon begär detta.

§ 21 Årsmötets protokoll skall justeras av mötesordförande och två vid årsmötet valda justerare.

§ 22 Motioner får lämnas av föreningens medlemmar och skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast en månad före årsmötet. Styrelsen har rätt att lämna egna förslag till årsmötet.

§ 23 Röstberättigad medlem som inte har möjlighet att delta på årsmötet kan överlåta sin rösträtt till ett ombud som själv är röstberättigad medlem. Skriftlig, signerad ombudsrätt skall lämnas till årsmötet för att bifogas årsmötesprotokollet.

Valberedning

§ 24 Valberedning bör väljas av årsmötet och skall bereda val av styrelse och revisor. årsmötet beslutar hur många personer som skall ingå i valberedningen, samt vem av ledamöterna som skall vara sammankallande.

Revision

§ 25 Styrelsens verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av en revisor, vald av årsmötet.

§ 26 Bokslut och verksamhetsberättelse skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorn avger senast en vecka före årsmötet revisionsberättelse till styrelsen, med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Ändring av stadgar

§ 27 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. För att äga giltighet skall beslut vid det sista mötet biträdas av minst 3/4 av de röstande.

§ 28 Vid fråga om tolkning av stadgarna gäller styrelsens mening till dess årsmötet avgjort frågan.

Upplösning

§ 29 Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas på två efter varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte, med minst 90 dagars mellanrum. Beslut om förenings upphörande tas med 3/4 majoritet.

§ 30 Eventuella tillgångar vid föreningens upplösning skall i första hand täcka skulder och kostnader som kan uppkomma. Återstående tillgångar skall, enligt årsmötets beslut, överföras till annan förening eller sammanslutning med liknande verksamhet, eller till forskning kring aniridi.