Om oss


Välkommen till Synskadades Riksförbund Göteborg

Här verkar vi för att ta tillvara synskadades intressen och arbetar för ett mer jämlikt samhälle där ingen diskrimineras. Vårt föreningsliv är också en viktig träffpunkt där synskadade kan utbyta erfarenheter och kunskaper. Vi träffas i föreningsmöten, studiecirklar, på resor och andra aktiviteter.
SRF Göteborg arbetar bland annat för:
- att synskadade ska få en bra och allsidig habilitering och rehabilitering.
- att öka möjlighet till arbete
- att göra det lättare att resa med färdtjänst och kollektivtrafik
- att göra informationsteknik (IT) mer tillgänglig
Vi vill uppnå
- Bra habilitering och rehabilitering
- Ökad möjlighet till arbete
- Oberoende resande
- Tillgänglig informationsteknologi

Bra habilitering och rehabilitering
Vi arbetar för att den som drabbas av en synskada, oavsett ålder, ska få tillgång till en bra och allsidig habilitering och rehabilitering. Vi arbetar också för att det ska finnas en god tillgänglighet till tekniska hjälpmedel, träning i att använda dessa och en god service när det gäller underhåll av hjälpmedlen.

Ökad möjlighet till arbete
Vi vill ha en arbetsmarknad, som tillvaratar alla människors resurser. Arbete innebär möjlighet till egen försörjning och att ingå i en social gemenskap. Vårt mål är att synskadade ska få arbete på den öppna arbetsmarknaden på ordinarie anställningsvillkor. Detta förutsätter möjligheter till en god rehabilitering, politiska beslut och aktiva insatser av fack och arbetsgivare. Formerna för allas deltagande i arbetslivet måste utvecklas och anpassas till de nya krav som ett föränderligt arbetsliv ställer. SRF anser, att medel måste reserveras, som riktas till synskadades rehabilitering, kompetensutveckling, yrkesintroduktion och till en hjälpmedelsgaranti.
För att synskadades rätt till arbete och sysselsättning ska kunna förverkligas, bedriver vi en aktiv attitydpåverkande verksamhet. Regeringen och olika offentliga organ måste också i samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda organisationer ta krafttag för en arbetsmarknad som kännetecknas av mångfald och respekt för olikheter.

Oberoende resande
Ett oberoende och tryggt resande för synskadade kräver olika insatser. De allmänna kommunikationsmedlen, oavsett vem som utför verksamheten, måste anpassas efter våra förutsättningar. Det handlar bland annat om hållplatsutrop, anpassade informationssystem, säkra perronger och orienterbara knutpunkter vid tunnelbanor och bussterminaler.
Men det räcker inte, en del av oss synskadade behöver ändå använda färdtjänst för att ta oss fram tryggt och säkert. Synskadan medför en nedsatt orienteringsförmåga och ett informationshandikapp, som märkbart påverkar våra resmöjligheter. Färdtjänsten måste därför erkännas som en nödvändig ersättning också för andra färdsätt, som vi behöver då andra tar sig fram till fots, med cykel eller egen bil. Därför måste alla begränsande regler för färdtjänsten tas bort.

Tillgänglig informationsteknologi
Den moderna IT-tekniken får inte utformas på ett sådant sätt att vi synskadade utestängs. Hemsidor, uttagsautomater, mobiltelefoner, biljettautomater, informationstavlor med mera måste utformas så att vi synskadade kan använda dem. Det måste finnas hjälpmedel så att vi kan använda persondatorer och annan informationsteknik i arbetet och i hemmet.
Vi arbetar med att sprida information om de tekniska lösningar som finns för att underlätta användning för oss synskadade och påverkar företag och myndigheter att använda dessa. Vi arbetar för att staten, via försäkringskassan, landstinget och syncentralerna, ansvarar för att de hjälpmedel som utvecklas kommer synskadade till del.

 1. Kontakt

 2. Ögonblicket

 3. Protokoll

  Här hittar du våra mötesprotokoll från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten

 4. Motioner

 5. Engagera dig!

  Förbättra vår vardag genom att engagera dig i våra arbetsgrupper. Oavsett om du är ung, förälder, yrkesverksam eller pensionär med en …

 6. Vem gör egentligen vad på kansliet?

  Från och med den första januari i år gäller en ny organisation på SRF Göteborgs kansli. Mellan 9-16 måndag till fredag, ska du alltid k…

 7. Årsmöte & vårfest 14 april

  Här hittar du handlingar till årsmötet och meny till vårfesten.

 8. Studier och kurser

 9. Önskar din arbetsplats utbildning?

  Behöver ni hjälp med att anpassa arbetsplatsen eller att öka personalgruppens insikter om hur det är att leva/arbeta med en synnedsättn…