De nya sedlarna

Lindegrens Familjefond


OBSERVERA !!!! Ansökningstiden för 2018 har gått ut den 12 oktober. Välkommen åter under 2019.

Du som bor i Norrbottens län och är synskadad kan söka bidrag från ovan nämnda stiftelse. Den som söker bidrag första gången prioriteras enligt testatorns vilja.

Ansökan skall göras på särskild blankett och kan göras skriftligt eller digitalt.
På länken nedan  finns en ansökningsblankett som du kan skriva ut, fylla i och skicka in eller så går du längst ner på denna sida och skickar in din ansökan digitalt genom att fylla i alla uppgifter och sedan klicka på knappen "skicka".

Du kan även ringa SRF Norrbottens kansli och be oss skicka en blankett till dig.
Telefon 0920-22 98 20.

Ansökan som postas ska skickas till:
Lindegrens Stiftelse
c/o SRF Norrbotten
Köpmangatan 36 B 2tr
972 33 Luleå.

Ansökningsblankett för utskrift (ifyllbar PDF)

Om du beviljas bidrag så sätts det in på person- eller bankkonto i november 2018. Inget annat meddelande går ut så du får hålla koll på ditt angivna konto om du blivit beviljad bidrag eller inte.

Styrelsen / Lindegrenska familjefonden.

 

Så här hanterar Stiftelsen Johan & Signe Lindegrens familjefond personuppgifter för dig som ansöker om enskilda bidrag

Allmänt

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan.

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Dessa regler gäller när du kontaktar oss. Vi är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som sökande. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress, bankuppgifter och vid behov läkarintyg. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter eller inhämta uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR eller Skatteverket.

Vi registrerar personuppgifter i samband med:

a)      Att du ansöker, beviljas eller får avslag på ansökan om enskilt bidrag

b)      Om du kontaktar oss via e-post, brev eller via telefon.

Hur vi använder insamlad information

Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

a)      För att kunna pröva din ansökan om enskilt bidrag;

b)      Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter;

c)       För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till Skatteverket eller till andra stiftelser med samma ändamål. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din ansökan samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 3 år.  Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

När det gäller dina personuppgifter har du möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på adress:

Stiftelsen Johan & Signe Lindegrens familjefond
c/o Synskadades Riksförbund Norrbotten
Köpmangatan 36 B
972 33 Luleå

E-postadress: lindegrens@srfnorrbotten.se

Telefonnummer: 08-39 93 21 (stiftelsens sekreterare Karin Sundbaum) eller
0920-22 98 20 (SRF Norrbottens kansli),

 Denna policy för personuppgifter gäller från och med 2018-05-25

Medlem i SRF

Medlem i SRF

  1. Lindegrens Familjefond

    Ansökningstiden 2018 har gått ut den 12 oktober. Välkommen åter 2019.