Aktuellt

Enskede 2017-10-31

Namninsamling #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen.

Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag av regeringen?

Mejla: sakrahandikappersattningen@srf.nu

Ställ dig då bakom följande:
Regeringen har föreslagit att handikappersättningen ersätts med en merkostnadsersättning där hjälpbehovet inte kan medräknas samt att avskaffa den schablonform som idag finns för gravt synskadade och dövblinda.

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar.

Idag får man som blind/gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.
Regeringen vill nu ersätta detta med ett system där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person ska redovisa detaljerat vilka merkostnader man har till Försäkringskassan.
Detta är i sig en omöjlighet då förutsättningar saknas för prisjämförelser.

Som blind är man oftast tvungen att söka dyrare lösningar för att få tillgång till vardagstjänster och service utan att kunna jämföra kostnader. Vid en jämförelse med barnbidraget exempelvis blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.
Att inte kunna få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

 

Aktion #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen. Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag från regeringen?

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.
Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan.

Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag från regeringen?

Skicka då snarast följande text och beskriv med egna ord hur förslaget kan komma att drabba dig eller personer i din närhet.

"Regeringens planerade förändringar av den nuvarande handikappersättningen hotar synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Jag vill med kraft protestera mot en politik som minskar egenmakt och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Att inte kunna få räkna in i sina merkostnader sitt hjälpbehov, exempelvis ersättning till ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

Vid en jämförelse med barnbidraget exempelvis blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.

Medelinkomsten bland synskadade är betydligt lägre än bland befolkningen i stort, även bland synskadade som har ett arbete. För den med låg inkomst, som inte enkelt kan redogöra för sina utgifter i detalj och som inte kan argumentera för sig, kommer försämringen bli mycket kännbar. Risken för ökat utanförskap, mindre självständighet och sämre psykisk hälsa är uppenbar.

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar."

(Egna ord)

(Namn, efternamn, ort)

Skicka brevet snarast till de fem nedanstående adresserna:

1. Annika Strandhäll (S), Socialminister, e-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
samt
2. Therese Svanström Andersson, Statssekreterare, e-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
3. Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande Socialförsäkringsutskottet, e-post: fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
4. Kerstin Nilsson (S), ledamot Socialförsäkringsutskottet, e-post: kerstin.nilsson@riksdagen.se
5. Rickard Persson (MP), ledamot Socialförsäkringsutskottet, e-post: rickard.persson@riksdagen.se

Handikappersättningen föreslås ersättas av en merkostnadsersättning

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.
Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan.
Detta är i sig en omöjlighet då förutsättningar saknas för prisjämförelser. Som blind/gravt synskadade är man oftast tvungen att söka dyrare lösningar för att få tillgång till vardagstjänster och service utan att ha möjlighet att göra prisjämförelser.
Vid en jämförelse med exempelvis barnbidraget blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.
Att inte kunna få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

  1. Aktiviteter på gång!

    Här hittar du de aktiviteter som är närmast på tur Du hänger väl med?!

  2. Kalendarium

  3. Presentation av distriktets valberedning

    Vi börjar med presentation av Petter Lindström, sammankallande i distriktets valberedning

  4. Information för dig som är intresserad av ledarhundar

  5. Episoder från vår kampanj "Gata för alla"