Organisation

SRF:s organ är:

Kongress. Det högsta beslutande organet. Består av 75 valda ombud från varje distrikt och äger för närvarande rum vart tredje år. Nästa kongress blir i oktober 2017.

Verksamhetsrevisorer. Fyra verksamhetsrevisorer granskar löpande förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning. Utskottet tar varje år ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen samt fastställer resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Förbundsstyrelse. Högsta ansvariga organ mellan kongresserna. Består av 13 ledamöter.

Rikskansli. Hjälper förbundsstyrelsen att utföra sitt arbete. Består av ett 40-tal personer varav de flesta sitter i Enskede.

Distrikt. SRF:s organ på regional nivå. Omfattar alla lokalföreningar inom i princip ett län.

Branschförening. Förening ansluten till SRF utan att vara distrikt eller lokalförening.

Organisationsråd. Policyskapande möte av förbundsstyrelse och distriktsordförande.

Lokalförening. Förening av SRF-medlemmar i en eller flera kommuner.

Förbund, distrikt, branschföreningar och lokalföreningar är alla självständiga juridiska personer.

  1. Stadgar

    Antagna av kongressen 2014-10-24 - 26. Giltiga från 2015-01-01.

  2. Branschföreningar

    Föreningar med synskadeinriktning kan bli branschföreningar i Synskadades Riksförbund och har då samma ställning som ett distrikt.

  3. Distrikt och lokalföreningar

    Kontaktuppgifter till våra distrikt och lokalföreningar.