Stadgar

Antagna av kongressen 2014-10-24 - 26. Giltiga från 2015-01-01.

Här nedan kan du ladda ner SRF:s stadgar eller läsa dem direkt på sidan.

Stadgar [pdf]
Stadgar [word]

§ 1 Namn och ändamål
§ 2 Medlemskap
§ 3 Organisation
§ 4 Omröstning
§ 5 Kongress
§ 6 Organisationsråd
§ 7 Förbundsstyrelse
§ 8 Revision och granskning
§ 9 Stadgeändring
§ 10 Upplösning

Bilaga 1 Distrikt
Bilaga 2 Lokalförening
Bilaga 3 Branschorganisation

Inledning

Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

 • SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.
 • En person som är anställd inom SRF får inte ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt, branschförening eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs.
 • Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund för att utifrån tanken om alla människors lika värde

 • gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt,
 • skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

§ 2 Medlemskap

Mom 1: Synskadad medlem

Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

 • att läsa vanlig skrift eller
 • att orientera sig med hjälp av synen eller
 • har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

Mom 2: Stödjande medlem

Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Mom 3: Medlemsavgift

Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

Mom 4: Rösträtt

Rösträtt på lokalföreningens medlemsmöten och distriktens möten för direktanslutna medlemmar har synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada enligt § 2 mom 1, som ej har fyllt 18 år.

Mom 5: Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening.

§ 3 Organisation

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

För att branschförening ska anslutas till Synskadades Riksförbund krävs beslut av riksförbundets styrelse efter ansökan från branschföreningen. Branschföreningens medlemmar ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

Distriktens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 1.

Lokalföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 2.

Branschföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3.

Distrikt, lokalföreningar och branschföreningar beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

§ 4 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande

Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Det förslag har biträtts som fått minst hälften av de avgivna rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt, röstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom 2: Sluten omröstning

Vid val av styrelse, granskningsutskott, revisor och valberedning, ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Mom 3: Val av styrelse och andra grupper

Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

Mom 4: Lika röstetal

Vid lika röstetal vid kongress och organisationsråd sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Kongress

Mom 1: Ordinarie kongress

Riksförbundets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart tredje år. Ordinarie kongress ska genomföras senast den 31 oktober.

Kongressen består av ombud för distrikten och branschföreningarna, riksförbundets styrelse, granskningsutskottet, revisorn, valberedningen och representanter för Riksorganisationen Unga Synskadade.

Mom 2: Ombud

Distrikten utser 75 ombud till kongressen. Branschföreningarna utser ett ombud vardera.

Ombud ska vara synskadad medlem eller stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år.

Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse.

För ombud ska finnas ersättare.

Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening.

Fördelningen av ombud mellan distrikten räknas fram av riksförbundets styrelse och meddelas distrikten senast den 1 mars kongressåret.

Två fasta mandat tilldelas först varje distrikt. Därefter sker fördelningen av resterande ombud enligt kvotprincipen i förhållande till distriktens medlemsantal den 31 december året innan kongressen.

Fördelningen av ombud mellan distrikten gäller till nästa ordinarie kongress.

Mom 3: Unga Synskadade

Riksorganisationen Unga Synskadade får delta i kongressen med fem representanter.

Mom 4: Kallelse och handlingar

Kallelse till ordinarie kongress sker skriftligt till distrikten, bransch-föreningarna, revisorn, granskningsutskottet, valberedningen och Riksorganisationen Unga Synskadade senast den 1 mars kongressåret och senast en månad före extra kongress.

Kongresshandlingar ska skickas ut senast åtta veckor före ordinarie kongress och två veckor före extra kongress.

Mom 5: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Distriktens och branschföreningarnas ombud, riksförbundets styrelse, granskningsutskottet, revisorn, valberedningen samt representanterna för Unga Synskadade har yttrande- och förslagsrätt. Endast distriktens och branschföreningarnas ombud har rösträtt.

Mom 6: Vid ordinarie kongress ska förekomma:

 1. Beslut om granskningsutskottets rapporter för de närmast föregående tre åren.
 2. Rapport från Synskadades Stiftelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 4. Fastställande av arvoden till styrelsen, granskningsutskottet och valberedningen för kommande kongressperiod.
 5. Val av förbundsordförande, 1:a och 2:a vice förbundsordförande för kommande kongressperiod.
 6. Val av tio styrelseledamöter för kommande kongressperiod.
 7. Val av granskningsutskott för kommande kongressperiod.
 8. Val av revisor med ersättare för kommande kongressperiod.
 9. Val av valberedning för kommande kongressperiod
 10. Behandling av motioner
 11. Behandling av förslag från styrelsen och av kongressen utsedda arbetsgrupper.
 12. Fastställande av årsavgifter för distrikten och branschföreningarna för kommande kongressperiod.
 13. Fastställande av verksamhetsinriktning och långtidsbudget för kommande kongressperiod.

Mom 7: Styrdokument

Stadgar, intressepolitiskt program och motsvarande styrdokument fastställs av kongressen.

Mom 8: Motioner

Motionsrätt har medlem, lokalförening, distrikt, branschförening och Riksorganisationen Unga Synskadade.

Motioner till kongressen ska vara insända skriftligt till riksförbundets styrelse senast den 30 april kongressåret.

Mom 9: Extra kongress

Extra kongress ska genomföras då riksförbundets styrelse, organisationsrådet, granskningsutskottet eller revisorn anser det nödvändigt.

Vid extra kongress får beslut endast fattas i de ärenden som tagits upp i kallelsen.

§ 6 Organisationsråd

Mom 1: Sammansättning

Organisationsrådet består av en representant från varje distrikt och branschförening, riksförbundets styrelse, revisorn samt representanter från granskningsutskottet, valberedningen och en representant från Riksorganisationen Unga Synskadade.

Representant för distrikt och branschförening ska vara synskadad medlem eller stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år och får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse. En representant kan endast representera ett distrikt eller en branschförening.

Mom 2: Kallelse och handlingar

Kallelse ska senast fyra veckor före och övriga handlingar senast två veckor före organisationsrådets möte skickas till distrikten, branschföreningarna, förbundsstyrelsen, granskningsutskottet, revisorn, valberedningen samt Unga Synskadade.

Mom 3: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Distriktens och branschföreningarnas representanter, riksförbundets styrelse, granskningsutskottet, revisorn, valberedningen och Unga Synskadade har yttrande- och förslagsrätt. Endast distriktens och branschföreningarnas representanter har rösträtt.

Mom 4: Ärenden där organisationsrådet fattar beslut

Organisationsrådet tar ställning till årlig rapport om åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner, fattar beslut om eventuella fyllnadsval till riksförbundets styrelse, granskningsutskottet, revisor och valberedningen, eventuell extra kongress samt frågor som kongressen eller förbunds-styrelsen hänskjutit till organisationsrådet.

§ 7 Förbundsstyrelse

Mom 1: Ledamöter

Riksförbundets angelägenheter handhas av en styrelse som består av tretton ledamöter. Valbar till förbundsstyrelsen är synskadad medlem och stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år. Förbundsordförande ska vara synskadad medlem. Förbundsordförande kan väljas för högst nio år i följd.

Mom 2: Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför då minst sju ledamöter är närvarande.

Mom 3: Sammankallande

Ordföranden sammankallar styrelsen minst fyra gånger per år och när annan styrelseledamot, granskningsutskottet eller revisorn begär det.

Mom 4 Firmateckning

Förbundets firma är Synskadades Riksförbund och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

Mom 5: Redovisning

Styrelsen ska senast den 15 april varje år lämna sina redovisnings-handlingar för föregående år till revisorn och granskningsutskottet.

Mom 6: Åtgärder inom distrikt

Riksförbundets styrelse ska vidta åtgärder om verksamheten inom ett distrikt inte fungerar.

Mom 7: Synskadades Stiftelse

Riksförbundets styrelse utser sju ledamöter i Synskadades Stiftelses styrelse.

Medel som förbundet erhåller genom testamente eller andra gåvor kan tillföras Synskadades Stiftelse, tidigare namn De Blindas Förenings Understödsstiftelse.

§ 8 Revision och granskning

Mom 1: Revision

Styrelsens förvaltning och riksförbundets räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor. För revisorn ska finnas en ersättare som är auktoriserad revisor.

Revisorn lämnar årligen en revisionsberättelse till granskningsutskottet. I revisionsberättelsen ska finnas ett uttalande angående fastställandet av resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Mom 2: Granskningsutskott

Kongressen utser ett granskningsutskott, som ska bestå av sju ledamöter. Utskottet granskar löpande förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning. Utskottet ska ha tillgång till alla handlingar.

Mom 3: Granskningsutskottets ställningstaganden

Utskottet ska årligen ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen. Utskottet fastställer resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Mom 4: Granskningsutskottets rapport

Granskningsutskottet ska senast den 30 juni varje år avge en rapport till kongressen. Revisionsberättelsen ska bifogas granskningsrapporten.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie eller vid extra kongress.

§ 10 Upplösning

Beslut om att upplösa riksförbundet ska fattas av kongressen. Beslutet är giltigt om samtliga röstande biträtt förslaget eller om beslutet fattats av två på varandra följande kongresser, varav den ena ska vara ordinarie. Vid vardera kongressen ska beslutet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses riksförbundet ska dess tillgångar överlämnas till liknande organisation av synskadade. Om lämplig sådan ej finns, ska tillgångarna ställas under offentlig förvaltning för att användas enligt ändamålet i dessa stadgar, till dess en organisation motsvarande SRF kan överta tillgångarna.

Bilaga 1 till Synskadades Riksförbunds stadgar - paragrafer som distriktens stadgar måste innehålla

Distrikten beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

Inledning

Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna. För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ. En person som är anställd inom SRF får inte ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt, branschförening eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs.

Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF ….., för att utifrån tanken om alla människors lika värde

 • gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt
 • skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Distriktet är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar ..... (geografiskt område).

Distriktet bildades …..(år) under namnet ... och ombildades ….. (år) till ..... .

§ 2 Medlemskap

Mom 1: Synskadad medlem

Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

 • att läsa vanlig skrift eller
 • att orientera sig med hjälp av synen eller

har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

Mom 2: Stödjande medlem

Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Mom 3: Medlemsavgift

Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

Mom 4: Rösträtt

Rösträtt på lokalföreningens medlemsmöten och distriktens möten för direktanslutna medlemmar har synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada enligt § 2 mom 1, som ej har fyllt 18 år.

Mom 5: Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening.

§ 3 Organisation

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

För att förändra distriktsindelningen krävs beslut av riksförbundets styrelse på förslag av berörda distrikt.

Distriktets stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 1 i riksförbundets stadgar.

§ 4 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande

Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Det förslag har biträtts som fått minst hälften av de avgivna rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt, röstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom 2: Sluten omröstning

Vid val av styrelse, revisorer, valberedning och andra personval ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Mom 3: Val av styrelse och andra grupper

Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

Mom 4: Lika röstetal

Vid lika röstetal vid representantskap/medlemsmöte sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Distriktets skyldigheter

Distriktet ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för närmast föregående år till riksförbundet.

Distriktet ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till riksförbundet.

När distriktets stadgar ändrats, ska de skickas till riksförbundet.

Distriktet ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuell.

Distriktet ska på uppmaning av riksförbundet betala årsavgiften.

Distriktet ska även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets styrelse beslutar om.

§ 6 Representantskap (alternativ 1)

Mom 1: Representantskap

Distriktets högsta beslutande organ är representantskapet. Årsmöte ska genomföras senast den 30 april varje år.

Mom 2: Ombud

Representantskapet ska bestå av XX ombud för distriktets medlemmar och lokalföreningarna (minst 2 per förening, totalt minst 15).

Ombud ska vara synskadad medlem eller stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år. Ett ombud kan endast representera en lokalförening eller direktanslutna medlemmar. Ombud får ej vara ledamot av distriktsstyrelsen.

Mom 3: Ombud vid kongressen

Endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år kan utses till ombud vid riksförbundets kongress. Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening vid kongressen.

Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse.

§ 6 Medlemsmöte (alternativ 2)

Mom 1: Medlemsmöte

Distriktets högsta beslutande organ är medlemsmötet. Årsmöte ska genomföras senast den 30 april varje år.

Alla medlemmar, som är direktanslutna eller är med i distriktets lokalföreningar, kallas till distriktets medlemsmöten.

Mom 2: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt.

Endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år har rösträtt.

Mom 3: Ombud vid kongressen

Endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år kan utses till ombud vid riksförbundets kongress. Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening vid kongressen.

Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse.

§ 7 Distriktsstyrelse

Mom 1: Ledamöter

Distriktets angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av X ledamöter (minst fem).

Valbar till styrelseledamot är synskadad medlem och stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år, samt till kassör stödjande medlem. Ordförande ska vara synskadad medlem.

Mom 2 Firmateckning

Distriktets firma är ….. och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

Mom 3: Åtgärder inom lokalförening

Distriktets styrelse ska vidta åtgärder om verksamheten inom en lokalförening inte fungerar.

Om det av olika skäl inte finns förutsättningar för en lokalförening att under en begränsad tid bedriva verksamhet, kan föreningen vara vilande i högst 10 år eller upplösas. Under tiden som lokalföreningen är vilande eller upplöst, ansvarar distriktet för verksamheten inom lokalföreningens område och förvaltar lokalföreningens tillgångar, som kan användas för denna verksamhet.

När en lokalförening varit vilande eller upplöst i tio år tillfaller resterande medel distriktet och lokalföreningen upphör. Om ny lokalförening bildas i området, ska distriktet ge denna ett startbidrag.

§ 8 Revisorer

Distriktsstyrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper ska granskas av revisorer, varav en ska vara auktoriserad eller godkänd. För revisorerna ska finnas ersättare, varav en ska vara auktoriserad eller godkänd.

Revisorer och ersättare väljs av årsmötet.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid distriktets årsmöte.

De paragrafer som fastställts av kongressen, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för distriktets stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till representantskapet/medlemsmötet.

Riksförbundets styrelse kan om särskilda skäl föreligger bevilja tidsbegränsad dispens från de obligatoriska paragraferna på förslag från distriktet.

Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller riksförbundsstyrelsens tolkning.

§ 10 Upplösning

Beslut om att upplösa distriktet ska fattas av representantskapet/ medlemsmötet. Beslutet är giltigt om det fattats av två på varandra följande representantskap/medlemsmöten, varav det ena ska vara distriktets årsmöte. Förslag om upplösning ska vid vardera mötet biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses distriktet, ska distriktets tillgångar förvaltas av Synskadades Riksförbund, eller om detta ej finns, de som förvaltar Synskadades Riksförbunds tillgångar, till dess en organisation liknande distriktet bildas och kan överta förvaltningen.

Bilaga 2 till Synskadades Riksförbunds stadgar - paragrafer som lokalföreningarnas stadgar måste innehålla

Lokalföreningarna beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

Inledning

Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna. För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

 • SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.
 • En person som är anställd inom SRF får inte ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt, branschförening eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs.
 • Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF ….., för att utifrån tanken om alla människors lika värde

 • gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt
 • skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Lokalföreningen är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar ... (geografiskt område). Föreningen är ansluten till SRF ….. (distriktets namn).

Föreningen bildades ….. (år) under namnet ….. och ombildades ..… (år) till ….. .

§ 2 Medlemskap

Mom 1: Synskadad medlem

Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

 • att läsa vanlig skrift eller
 • att orientera sig med hjälp av synen eller
 • har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

Mom 2: Stödjande medlem

Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Mom 3: Medlemsavgift

Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

Mom 4: Rösträtt

Rösträtt på lokalföreningens medlemsmöten och distriktens möten för direktanslutna medlemmar har synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada enligt § 2 mom 1, som ej har fyllt 18 år.

Mom 5: Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening.

§ 3 Organisation

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

För att förändra lokalföreningsindelningen krävs beslut av distriktsstyrelsen på förslag av berörda lokalföreningar.

Lokalföreningens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 2 i riksförbundets stadgar.

§ 4 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande

Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Det förslag har biträtts som fått minst hälften av de avgivna rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt, röstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom 2: Sluten omröstning

Vid val av styrelse, revisorer, valberedning och andra personval ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Mom 3: Val av styrelse och andra grupper

Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

Mom 4: Lika röstetal

Vid lika röstetal vid medlemsmöte sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Lokalföreningens skyldigheter

Föreningen ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för närmast föregående år till distriktet och riksförbundet.

Föreningen ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till distriktet och riksförbundet.

När föreningens stadgar ändrats, ska de skickas till distriktet.

Lokalföreningen ansvarar för att föreningens del av medlemsregistret kontinuerligt hålls aktuell.

Föreningen ska betala årsavgiften till distriktet.

Föreningen ska även i övrigt följa de föreskrifter som distriktets och riksförbundets styrelse beslutar om.

§ 6 Medlemsmöten

Mom 1: Årsmöte och övriga medlemsmöten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska genomföras senast den 31 mars varje år.

Vid årsmöte och övriga medlemsmöten har alla medlemmar yttrande- och förslagsrätt.

Endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år har rösträtt.

Mom 2: Ombud till distrikt som har representantskap

Endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år kan väljas till ombud vid distriktets representantskap. Ett ombud kan endast representera en lokalförening eller direktanslutna medlemmar. Ombud får inte vara ledamot av distriktsstyrelsen.

§ 7 Lokalföreningsstyrelse

Mom 1: Ledamöter

Lokalföreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av X ordinarie ledamöter (minst tre) samt eventuellt ersättare. Ordförande ska vara synskadad medlem. Minst hälften av de övriga styrelseledamöterna ska vara synskadade medlemmar eller stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år.

Mom 2: Firmateckning

Föreningens firma är ….. och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

§ 8 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av revisorer. För revisorerna ska finnas ersättare. Revisorer och ersättare väljs av årsmötet.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie årsmöte.

De paragrafer som fastställts av kongressen, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för föreningens stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till årsmötet.

Riksförbundets styrelse kan om särskilda skäl föreligger bevilja tidsbegränsad dispens från de obligatoriska paragraferna på förslag från lokalföreningen.

Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller riksförbundsstyrelsens tolkning.

§ 10 Vilande lokalförening

Om det av olika skäl inte finns förutsättningar för lokalföreningen att under en begränsad tid bedriva verksamhet, kan föreningen vara vilande i högst 10 år.

Beslut om att lokalföreningen ska vara vilande fattas av årsmötet. Förslaget ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Under tiden som lokalföreningen är vilande ansvarar distriktet för verksamheten inom lokalföreningens område och förvaltar lokalföreningens tillgångar, som kan användas för denna verksamhet.

När en lokalförening varit vilande i tio år tillfaller resterande medel distriktet och lokalföreningen upphör. Om ny lokalförening bildas i området, ska distriktet ge denna ett startbidrag.

§ 11 Upplösning

Beslut om att upplösa lokalföreningen fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om det fattats vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara lokalföreningens årsmöte. Förslag om upplösning ska vid vardera mötet biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses lokalföreningen, ska lokalföreningens tillgångar förvaltas av distriktet, eller om detta ej finns, de som förvaltar distriktets tillgångar, till dess en organisation liknande lokalföreningen bildas och kan överta förvaltningen.

När en lokalförening varit upplöst i tio år, och distriktet förvaltat lokalföreningens tillgångar under denna tid, tillfaller resterande medel distriktet och lokalföreningen upphör. Om ny lokalförening bildas i området, ska distriktet ge denna ett startbidrag.

Bilaga 3 till Synskadades Riksförbunds stadgar - paragrafer som branschföreningarnas stadgar måste innehålla

Branschföreningarna beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

§ 1 Organisation

...... (Föreningens/organisationens namn) är ansluten som branschförening till Synskadades Riksförbund.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna inom Synskadades Riksförbund har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

Branschföreningens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3 i Synskadades Riksförbunds stadgar.

§ 2 Medlemskap

Mom 1: Medlemsvillkor

Medlemmarna ska sympatisera med Synskadades Riksförbunds arbete och värderingar.

Mom 2: Uteslutning

Medlem som uppenbarligen skadar Synskadades Riksförbund kan varnas och uteslutas ur SRF. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd branschförening, lokalförening eller distrikt.

§ 3 Branschföreningens skyldigheter

Föreningen ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för närmast föregående år till Synskadades Riksförbund.

Föreningen ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till riksförbundet.

När branschföreningens stadgar ändrats, ska de skickas till riksförbundet.

Föreningen ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuell.

Branschföreningen ska på uppmaning av riksförbundet betala årsavgiften.

Branschföreningen ska även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets styrelse beslutar om.

§ 4 Ombud vid SRF:s kongress

Branschföreningen utser ett ombud med ersättare till Synskadades Riksförbunds kongress. Endast synskadade medlemmar och medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år kan utses till ombud vid riksförbundets kongress.

Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening. Ombud får ej vara ledamot av Synskadades Riksförbunds styrelse.

§ 5 Stadgeändring

De paragrafer som fastställts av Synskadades Riksförbunds kongress, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för branschföreningens stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till årsmötet.