Blinda barn måste få lära sig punktskrift


”Talsynteser i datorer, talande mobiler och surfplattor har inneburit en revolution för personer med synnedsättning. Men det finns en övertro på att ny teknik kan ersätta punktskriften”, skriver Håkan Thomsson, Annika Södergren och Fredrik Larsson.

Dystra signaler når oss om att barn med svår synnedsättning och blindhet inte har rätt till utbildning i punktskrift.

Det är en oro vi delar med synskadeorganisationer i Europa och övriga världen idag den 4 januari när den internationella punktskriftsdagen uppmärksammas.

Talsynteser i datorer, talande mobiler och surfplattor med mera har inneburit en revolution för personer med synnedsättning.

Men det finns en övertro på att ny teknik kan ersätta punktskriften. På sikt kan det leda till att barn och unga riskerar att stå utan ett läs- och skriftspråk.

I Sverige använder cirka 1300 personer punktskrift.

Förutom i böcker och tidningar finns punktskrift på läkemedelsförpackningar, bankomater, anslagstavlor, dörrskyltar och flera andra ställen i det offentliga rummet.

Punktskrift används också för att läsa vad som står på en datorskärm eller i användningen av smarta telefoner.

Sveriges Riksbanks nyligen framtagna sedelmått för de nya sedlarna är ett bra exempel på punktskrift i vardagen.

Det är kommunens ansvar att se till att även barn med svår synnedsättning eller blindhet lär sig att läsa och skriva.

Det finns en rad taktila material att ta del av som bilderböcker, punktskriftsböcker, bilder, tidningar och spel för barn och unga.

Om barnen börjar använda punktskrift i förskolan och får rätt stöd i skolan kan de bli snabba punktskriftsläsare.

Det händer att elever med synnedsättning tidigt börjar använda talsyntes i skolan istället för att lära sig läsa med fingrarna. Det kan leda till att de väljer talet framför punktskriften.

Både känslan för språket och stavningen blir då lidande.

Vi ser en tendens att punktskriften ses som onödig, föråldrad och tidsmässigt krävande. Ingen tar heller något ansvar för att närstående lär sig punktskrift.

Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen är tydlig när det gäller barns rätt till utbildning, där punktskrift nämns specifikt.

Sverige bör vidta följande åtgärder:

 • Barn med svår synnedsättning eller blindhet måste garanteras undervisning i och på punktskrift, enligt artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Ett viktigt steg är att rätten till undervisning i och på punktskrift skrivs in i skollagen.
   
 • Kommunerna ska se till att undervisning i och på punktskrift bedrivs av utbildade lärare.
   
 • Barn med svår synnedsättning eller blindhet behöver komma i kontakt med taktil läsning så tidigt som möjligt. Barn, familjer och förskola ska ha tillgång till läs- och skrivverktyg, som utvecklar förmågan att läsa, skriva och räkna.
   
 • Alla närstående till barn och unga som använder punktskrift måste få utbildning i punktskrift så att de kan stödja barnen. En ansvarig aktör måste utses.

Publicerad på SVT Opinion 4 januari 2016