12 Arvoden


Innehållsförteckning

Förslag till beslut 4
a Arvode till förbundsordförande. 4
b Arvode till övriga styrelseledamöter 4
c Arvode till granskningsutskottet/verksamhetsrevisorer 4
d Arvode till valberedningen. 4
a Arvode till förbundsordförande. 5
b Arvode till övriga styrelseledamöter 7
c Arvode till granskningsutskottet/ verksamhetsrevisorerna  9
d Arvode till valberedningen. 10

Förslag till beslut

a Arvode till förbundsordförande

att anta bifogade riktlinjer för ersättning till förbundsordförande.

b Arvode till övriga styrelseledamöter

att anta bifogade riktlinjer för ersättning till ledamöter i förbundsstyrelsen.

c Arvode till granskningsutskottet/­verksamhetsrevisorer

att anta bifogade riktlinjer för ersättning till ledamöter i granskningsutskottet/­verksamhetsrevisorer.

d Arvode till valberedningen

att anta bifogade riktlinjer för ersättning till ledamöter i valberedningen.

a Arvode till förbundsordförande

Valberedningens förslag till riktlinjer och ersättningsnivå för arvode till förbundsordförande 2017-10-30 - 2020:

1. Förbundsordförande kan erhålla ersättning upp till heltid. Om förbundsstyrelsen finner det lämpligt ska dock uppdraget kunna kombineras med andra uppdrag/anställningar utanför SRF.

2. Ekonomisk ersättning vid förtroendeuppdrag kallas arvode. Av praktiska skäl engageras dock SRF:s förbundsordförande i formen tidsbegränsad anställning under den tid hon/han är vald.  Genom kollektivavtalen regleras därmed förekommande villkorsfrågor utöver lön (semester, sjukavdrag, pension etc.). Anställningen omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Om uppdraget som förbundsordförande avslutas i förtid, upphör anställningen utan särskild uppsägningstid.

3. Lönen för förbundsordförande fastställs från och med den 30 oktober 2017 till 48 000 kronor per månad. Lönen ska därefter räknas upp i sam­band med lönerevidering för all annan personal inom SRF med det löneutrymme i procent och vid den tidpunkt som anges i gällande kollektivavtal.

Lönen inkluderar alla förekommande uppdrag inom SRF-organisationen.

4. För att underlätta för förbundsordförande att återgå till annan verksamhet när ordförandeuppdraget är avslutat, utgår avgångsvederlag enligt följande:

Avgångsvederlag motsvarande

Ordförandeuppdrag 3 år, 4 månadslöner
Ordförandeuppdrag 6 år, 5 månadslöner
Ordförandeuppdrag 9 år, 6 månadslöner

Om förbundsordföranden erhåller andra inkomster under tidsperioden efter uppdragets avslutande, ska dessa räknas av mot avgångsvederlaget.

5. Kostnadsersättningar och traktamente vid resor utgår till förbundsordförande i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande regler som SRF tillämpar för ersättningar till anställda.

b Arvode till övriga styrelseledamöter

Valberedningens Förslag till riktlinjer och ersättningsnivå för arvode till förbundsstyrelsens ledamöter 2018-2020

1. Årsarvoden till förbundsstyrelsen ska utgå enligt följande under tiden 2018-2020:

Första vice ordförande 25 000 kronor per år
Andra vice ordförande 20 000 kronor per år
Övriga styrelseledamöter 15 000 kronor per år

Arvodet utbetalas i efterskott med halva beloppet i april och halva beloppet i oktober varje år.

Arvodet gäller för alla uppdrag inom riksförbundet som är kopplade till förtroendeuppdraget som styrelseledamot. Det gäller således för alla sammanträden, repre­sent­ations­uppdrag, besök hos distrikt och lokal­före­ningar och övriga uppdrag som kan anses ingå i styrelseuppdraget. 

2. Ersättning för uppdrag som ej är hänförliga till uppdraget som styrelseledamot kan utgå och ska alltid beslutas av presidiet. Exempel på sådana uppdrag kan vara att en styrelseledamot guidar på Synskadades museum, sjunger eller spelar musik på ett evenemang eller är utbildare på en kurs.

3. Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om särskild ersättning till en styrelseledamot för ett mer omfattande uppdrag. Om ersättningen för ett sådant uppdrag totalt uppgår till mer än ett halvt basbelopp, ska offerter tas in.

Ett särskilt avtal ska skrivas vid dessa tillfällen.

Detta ska inte användas regelmässigt utan ska avse särskilda fall när det är viktigt att kunna utnyttja en viss expertkunskap som en styrelseledamot har. 

4. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid fullgörande av uppdraget om en styrelseledamot har behövt ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att kunna närvara. Intyg ska kunna uppvisas. Ersättning kan även utgå till egenföretagare.

5. Kostnadsersättningar och traktamente vid resor utgår till styrelseledamöterna i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande regler som SRF tillämpar för ersättningar till förtroendevalda.

c Arvode till granskningsutskottet/ verksamhetsrevisorerna

Valberedningens förslag till riktlinjer och ersättningsnivå för arvode till granskningsutskottets ledamöter/verksamhetsrevisorerna

1. Årsarvoden till granskningsutskottet/­verksamhetsrevisorerna ska utgå enligt följande under tiden 2018-2020:

Sammankallande 5 000 kronor per år

Övriga ledamöter/verksamhetsrevisorer 4 000 kronor per år

Ersättare 2 000 kronor per år

Arvodet utbetalas i efterskott i oktober varje år.

Arvodet gäller för alla uppdrag inom riksförbundet som är kopplade till förtroendeuppdraget som ledamot i granskningsutskottet/verksamhetsrevisor. Det gäller således för alla sammanträden, representationsuppdrag, besök hos distrikt och lokalföreningar och övriga uppdrag som kan anses ingå i uppdraget.

Arvode kan utgå för uppdrag som inte är kopplade till att man är ledamot i granskningsutskottet/verksamhetsrevisor

2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid fullgörande av uppdraget om en ledamot/verksamhetsrevisor har behövt ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att kunna närvara. Intyg ska kunna uppvisas. Ersättning kan även utgå till egenföretagare.

3. Kostnadsersättningar och traktamente vid resor utgår till ledamöterna i granskningsutskottet/­verksamhetsrevisorerna i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande regler som SRF tillämpar för ersättningar till förtroendevalda.

d Arvode till valberedningen

Förslag till riktlinjer och beredningsutskottets förslag till ersättningsnivå för arvode till valberedningens ledamöter

1. Årsarvoden till valberedningen ska utgå enligt följande under tiden 2018-2020:

Sammankallande, X  kronor per år
Övriga ledamöter, X  kronor per år

Arvodet utbetalas i efterskott i oktober varje år.

Arvodet gäller för alla uppdrag inom riksförbundet som är kopplade till förtroendeuppdraget som ledamot i valberedning­en. Det gäller således för alla sammanträden, repre­sent­ationsuppdrag, besök hos distrikt och lokalföreningar och övriga uppdrag som kan anses ingå i uppdraget Arvode kan utgå för uppdrag som inte är kopplade till att man är ledamot i valberedningen.

2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid fullgörande av uppdraget om en ledamot har behövt ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att kunna närvara. Intyg ska kunna uppvisas. Ersättning kan även utgå till egenföretagare.

3. Kostnadsersättningar och traktamente vid resor utgår till ledamöterna i valberedningen i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande regler som SRF tillämpar för ersättningar till förtroendevalda.