15 a-b Rapport om medlemsutveckling 2014-2016 och medlemstrategin


Innehållsförteckning

15 a Rapport om medlemsutveckling 2014-2016. 4
Förslag till beslut 4
1. Inledning. 5
2. Urval av aktiviteter under kongressperioden. 5
3.  Medlemsutveckling under kongressperioden. 6
15 b Strategi för medlemsutveckling inom Synskadades Riksförbund 2015–2023. 8
Förslag till beslut 8
1. Utgångspunkter 9
2. Övergripande mål 10
3. Mål för kongressperioden. 10
4. Ansvar 12
5. Uppföljning. 13

15 a Rapport om medlemsutveckling 2014-2016

Förslag till beslut

att godkänna rapporten

Rapport om medlemsutveckling 2014-2016

1. Inledning

Vid kongressen 2014 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för medlemsutveckling in om SRF. En sådan antogs i juni 2015. En reviderad strategi, föreläggs i enlighet med beslutet, kongressen 2017.

2. Urval av aktiviteter under kongressperioden

Under kongressperioden har vårt fokus varit att diskutera medlems- och organisationsutveckling i hela organisationen.

På central nivå har vi anordnat två större konferenser där vi exempelvis lyft goda exempel på arbete som görs i SRF. Vi har utbildat och informerat om hur man kan arbeta med kamratstöd som en bra väg att ge stöd till enskilda personer, få fler medlemmar och fler engagerade funktionärer. Vi har också tipsat om bra verktyg som kan användas på funktionärsutbildningar på distrikts- och lokalföreningsnivå. Vi har ägnat en ombudsmanna­fortbildning åt medlems- och organisationsutveckling, samt lyft frågan på många andra personal- och funktionärs­utbildningar.

Vi har genomfört konferenser för specifika grupper för att underlätta engagemanget för personer i yrkesverksam ålder. Dessa grupper har varit studenter och synskadade föräldrar. Under början av hösten 2017 genomförs en konferens för synskadade egenföretagare.

En enkät har genomförts för att kartlägga hur distrikten upplever samarbetet med syncentralerna. Alla distriktsordförande fick svara på frågorna på telefon. En fortsätt­ning på detta projekt fortsätter under 2017, genom att syncentralerna får svara på samma frågor. Syftet är att på sikt underlätta samarbetet med syncentralerna och på det sättet nå nya potentiella medlemmar.

Hur vi bemöter våra medlemmar och får de att trivas i organisationen är mycket viktigt. SRF har tagit fram en folder om synnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I den finns bland annat tips på gott bemötande som gagnar alla. Dessa frågor tas upp i SRF:s funktionärsutbildning.

Vi har varit runt i flertalet distrikt och regioner och haft kurser i medlems- och organisationsutveckling. En prioriterad del under dessa tillfällen har varit att hitta mål för arbetet i det egna distriktet.

Vi har tagit fram ett mässkitt som underlättar deltagande i externa aktiviteter.

I enlighet med strategin ska riksförbundet ta fram en handlingsplan för sitt arbete under kongressperioden. Distrikten tillsammans med sina lokalföreningar och branschföreningarna ska också ta fram handlingsplaner. I nuläget har flertalet distrikt tagit fram handlingsplaner för 2017. Även om inte arbetet med att ta fram handlingsplaner för medlemsutveckling helt har satt sig ännu, så är vi på god väg att hitta ett strukturerat sätt att arbeta med de här frågorna. En uppgång av medlems­antalet kunde noteras 2016 och hittills 2017 visar siffrorna samma positiva trend.

3.  Medlemsutveckling under kongressperioden

Den 31 december 2014 var antalet medlemmar 12705, 9359 synskadade och 3346 stödjande medlemmar. Detta var i princip detsamma som 2013. Från 2015 syns även branschföreningarnas medlemmar i det totala medlemsantalet, trots detta minskade medlemsantalet rejält till 11 744 medlemmar. Registret har dock utvecklats under de senaste åren, så möjligen kan det förklara medlemstappet.

En ordentlig upphämtning har gjorts under 2016, även om vi ännu inte är tillbaka på nivån från 2014. 2016 ökade medlemsantalet med 299 synskadade medlemmar och 282 stödjande medlemmar, totalt var medlemsantalet 12 284 medlemmar den 31 december.

2016 blev 1784 personer medlemmar i SRF jämfört med 1084 2014.

Antalet medlemmar som avlider är ungefärligen detsamma varje år. Det ligger oftast mellan 600-700 medlemmar. Medlemstappet är bland dem som utträder av någon annan anledning. Det är därför viktigt att vi kan behålla dessa medlemmar. Vi ska dock hålla i minnet att av de som var medlemmar 2015 fortsatte 88 % att vara medlemmar under 2016.

Oförändrat är ca två tredjedelar av medlemmarna kvinnor och en tredjedel män.

Vid 2016 års slut hade vi 24 distrikt, nu 23 eftersom SRF Medelpad och SRF Ångemanland gått samman till ett distrikt.  Det var 12 branschföreningar. Antalet aktiva lokalföreningar var 135 och 27 föreningar var vilande.

15 b Strategi för medlemsutveckling inom Synskadades Riksförbund 2015–2023

Förslag till revidering

Bakgrund
I juni 2015 fastställde SRF:s förbundsstyrelse en strategi för medlemsutveckling inom Synskadades Riksförbund för perioden 2015-2023. Förbundsstyrelsen lägger här fram ett förslag till reviderad strategi till kongressen 2017.

Förslag till beslut

att fastställa strategi för medlemsutveckling i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Förslag till strategi för medlemsutveckling inom Synskadades Riksförbund

1. Utgångspunkter

Synskadades Riksförbund är landets visionär i synskadefrågor. Medlemmarna är vår främsta tillgång och drivkraft. Summan av alla personligheter utgör organisationens styrka. Kraften finns i människors vilja till förändring. Kunskapen utgår från erfarenheterna av att leva med en synnedsättning, att vara förälder, eller nära anhörig till en person med synnedsättning. Vi är den röst som driver synskadades frågor i samhällsdebatten. Vi erbjuder också en mångskiftande verksamhet för olika åldersgrupper och intresseinriktningar, där våra medlemmar kan mötas och trivas.

Vårt fokus ska vara medlemsutveckling. Vår strategi går ut på att rekrytera alla synskadade som medlemmar, att behålla och att engagera dem.

Vi ska vara en trovärdig organisation som med kraft driver frågor kring synskadades livssituation.

Vi ska vara en relevant organisation för den som har fått en synnedsättning, där man kan uppleva gemenskap med andra och få bra information och stöd som underlättar livssituationen. Våra medlemmar ska med stolthet och entusiasm kunna berätta om organisationen och rekommen­dera andra att gå med. Vi ska vara välkomnande och se alla medlemmar, deras potential och drivkraft. Tillgänglighet och möjlighet till delaktighet är självklara utgångspunkter i vårt arbete. Vi ska alltid anstränga oss att så långt möjligt hitta praktiska lösningar på tillgänglighetsproblem.

Medlemsutveckling ska inkluderas i allt vårt arbete och ses som en del i helheten och bygga på långsiktigt metodiskt arbete. Vår strategi är långsiktig och omfattar åren 2015 – 2023.

Strategin revideras vid kongresserna 2017 och 2020 och en ny strategi antas vid kongressen 2023.

2. Övergripande mål

Vi ska öka medlemsantalet till år 2023 då vi ska vara minst 11 000 synskadade medlemmar och 4 000 stödjande medlemmar, totalt minst 15 000 SRF-medlemmar.

Vi behöver både värva fler nya medlemmar och samtidigt se till att behålla de medlemmar vi har, för att vårt mål ska uppnås.

3. Mål för kongressperioden

Målet för kongressperioden är att vi ska vara minst 10 000 synskadade medlemmar år 2020. Varje organisationsled behöver då öka sitt medlemsantal med drygt 10 procent jämfört med den 31 december år 2016.

Riksförbundet tar fram en handlingsplan för sitt arbete, som bryts ner i de årliga arbetsplanerna.

Distrikten och branschföreningarna tar fram handlings­planer för sitt arbete, som utgår från respektive distrikts eller branschförenings förutsättningar.

Vi ska fokusera vårt arbete inom fyra områden:

a) Medlemsrekrytering

Riksförbundet ska

 • underlätta för distrikten att rekrytera och behålla nya medlemmar genom att förenkla och förbättra rutinerna för medlemshantering i vårt register Surfa och på hemsidan,
 • ta fram material som underlättar den externa kommunikationen med potentiella medlemmar,
 • hålla checklistor för deltagande i externa aktiviteter som exempelvis mässor aktuella,
 • ta fram utbildningsmaterial,
 • ta fram lathundar och checklistor samt
 • skapa förutsättningar för genomförande av utbildningar runt om i landet.

b) Engagemang
Engagemang handlar om individens möjlighet att känna sig hemma och vara aktiv.

 • Vi måste aktivt diskutera och undersöka hur möjligheterna ser ut för engagemang på olika sätt, både på förenings-, distrikts- och riksnivå.
 • Vi behöver göra riktade satsningar på rekrytering av personer i yrkesverksam ålder och underlätta deras möjligheter till engagemang.
 • Vi måste få de personer som lämnar US (Unga med Synnedsättning) att känna sig hemma i SRF.

Medlemskapet är den vanligaste formen av engagemang i en idéburen organisation. Intresset för debattforum på nätet, aktioner som köpboj­kotter och demonstrationer, lobbyister som agerar och andra typer av aktiviteter ökar, främst bland yngre medlemmar. De nya formerna för engagemang kompletterar det traditionella medlemskapet vilket ställer krav på flexibla organisationsformer.

c) Organisationsutveckling
Organisationsutveckling handlar om att möta och ta till vara medlemmarnas engagemang.

 • Medlemmar och andra som är intresserade av organisationens arbete ska känna sig sedda och kunna påverka de beslut organisationen fattar.
 • Medlemmar ska kunna engagera sig på olika sätt, i nätverk eller arbetsgrupper med kortare eller längre varaktighet.
 • Att ta tillvara enga­gemanget måste prioriteras före organisationsformerna.

d) Kamratstöd
I SRF är vi bra på att stödja varandra och dela våra erfarenheter av att leva med en synskada. Vi vill utveckla detta på ett strukturerat sätt i enlighet med den kamrat­stödsmodell som togs fram i det arvsfondsprojekt som drevs av SRF Stockholms och Gotlands län. Ett utvecklat kamratstöd gynnar givetvis främst den enskilda medlemmen men också rekrytering av nya medlemmar, engagemanget och organisationsutvecklingen inom SRF.

 • Riksförbundet kommer att ge distrikt och branschföreningar stöd i att utbilda kamratstödjare.

4. Ansvar

Riksförbundet ansvarar för

 • Att hålla frågan kring medlemsutveckling aktuell inom organisationen och ha den högt på dagordningen.
 • Att avsätta personella och ekonomiska resurser för medlemsutveckling.
 • Att anta en långsiktig handlingsplan för riksförbundet som ett komplement till detta strategidokument.
 • Att anta en modell som stöd för distriktens handlingsplaner.

Distrikten ansvarar för

 • Att tillsammans med lokalföreningarna ha en handlingsplan för att genomföra strategin. Denna utformas av varje distrikt och ska bygga på distriktets förutsättningar. Det är kvaliteten i aktiviteterna som gör oss framgångsrika. Kvalitet går alltid före kvantitet.

5. Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp strategin samt identifierar indikatorer för detta. Dessa finns i riksförbundets handlingsplan och i modellen för handlingsplan för distriktens arbete.

Strategin ska följas upp såväl kvalitativt som kvantitativt.