17 Presentationer


Innehållsförteckning

Valberednings förslag. 4
Håkan Thomsson. 4
Niklas Matsson. 6
Annika Östling. 8
Laoko Sardar Abdulla. 9
Alireza G Alipour 10
Karen Fridriksdottir Jungelin. 11
Roland Gustafsson. 12
Per Karlström.. 14
Jenny Näslund. 16
Maria Sjötång. 17
Anita Svenningsson. 18
Peter Tjernberg. 19
Margareta Åsén Johansson. 21
Övriga förslag. 22
Khodadad Bahrami 22
Agneta Elfving. 24
Filip Lejon. 26
Margareta Svensson. 28
Barbro Säfsten. 29
Maria Thorstensson. 30

Valberednings förslag

Håkan Thomsson

Ålder: 53 år
Synstatus: Blind sedan barndomen
Sysselsättning: Förbundsordförande i SRF sedan 2011

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Jag tycker att rehabiliteringen är något vi måste ta itu med på allvar. Det föreslår vi också från förbundsstyrelsen att det ska vara. Vi ser att synskadade har svårt att hävda sig på grund av bristande rehabilitering. Det är ett jätteproblem vi måste ta tag i. Vi måste få en stärkt rehabilitering för att synskadade ska få ett bättre liv.

Varför kandiderar du?

Jag har ju varit förbundsordförande i sex år och i stadgarna står att man får vara det högst tre perioder. Jag tycker att det är väldigt intressant, givande och stimulerande uppdrag, men samtidigt känner jag att jag inte är färdig på långa vägar, så för mig känns det naturligt att fortsätta vara förbundsordförande i tre år till.

Vad betyder SRF för dig?

SRF betyder väldigt mycket för mig. Jag är övertygad om att ingen annan i samhället kommer att tillvarata synskadades rättigheter om inte SRF gör det. Jag ser det som viktigt att synskadade själva har makten i SRF. Vi diskuterar tillsammans vad vi vill driva, hur vi vill ha saker och ting, och sen är SRF vårt verktyg att påverka samhället så att vi kan vara fullt delaktiga. Så SRF är en oerhört viktig organisation.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att vi har fått till stånd en betydligt bättre rehabilitering. Både grundrehabiliteringen på syncentralerna och en bättre arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som blir synskadade i yrkesverksam ålder. Sen hoppas jag också att gravt synskadade, blinda och dövblinda på ett tydligt sätt ska ingå i personkretsen som har rätt till ledsagning enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Niklas Matsson

Ålder: 47 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Arbetar som regionråd
Tyngsta SRF-uppdrag: Ordförande i SRF Halland och andra vice ordförande i förbundsstyrelsen

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Förbundsstyrelsen har valt rehabilitering som förslag till kongresstema och det tycker jag är frågan vi ska jobba med. Det finns olika delar av rehabilitering. Rehabilitering till arbete tycker jag är viktigt. Vi måste jobba för att våra medlemmar ska kunna ta ett arbete. Vi ser ju vilken attityd arbetsgivare har till oss och då måste vi vara så rehabiliterade att vi kan motverka deras attityd att synskadade inte kan jobba. När vi ser på våra undersökningar använder synskadade inte internet, våra medlemmar måste kunna det. Det är två saker inom rehabiliteringen vi måste jobba med.

Varför kandiderar du?

Jag tycker SRF-uppdragen är väldigt roliga, de ger mig mycket, man växer i den här rollen och man får så mycket från SRF. Jag tror också jag har något att komma med för att SRF ska utvecklas och komma längre. Så det är både och, det ger mig mycket och jag kan ge mycket.

Vad betyder SRF för dig?

SRF betyder för mig kamrater i samma situation, som man kanske inte har runtom sig i det vardagliga livet. I och med SRF träffar man andra synskadade av olika grad och man kan stötta och hjälpa varandra. Så kamratföreningen SRF är det jag känner mest för. Men vårt påverkansarbete betyder också mycket i vardagen.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Det finns ett par saker. Jag hoppas vi har lyckats med vår medlemsvärvning, att vi har vänt trenden och att vi har lyckats nå synskadade runtom i Sverige som inte vet vad SRF är eller har valt att inte vara med. Jag hoppats att vi har lyckats öka vår attraktion för dem. Och så finns det 40 procent synskadade som inte vågar åka kollektivt. Jag hoppas vi har lyckats vända den trenden så att människor går ut, känner sig fria och känner att man klarar av och vågar vara ute i vardagen och livet.

Annika Östling

Ålder: 58 år
Synstatus: Blind
Sysselsättning: Arbetar som sjukgymnast
Tyngsta SRF-uppdrag: Ordförande i SRF Dalarna, sitter i förbundsstyrelsen och är ledarhundsförare

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Det är rehabilitering eftersom det är grunden till att vi kan leva fritt och självständigt. Rehabilitering spänner över ett brett område så det är viktigt med gott samarbete med syncentraler, syninstruktörer, att vi får resurser i kommer och län.

Varför kandiderar du?

Jag tycker det är intressant och lärorikt att vara med i förbundsstyrelsen och få impulser som jag tar med mig till SRF Dalarna men också utåt i världen till nordiska länder. Det är inspirerande, och jag tror att jag har en del att ge. Att ha förmånen att sitta i presidiet är en intressant arbetsuppgift för att vi tillsammans i den gruppen lägger grunden för förbundsstyrelsemöten. Jag har suttit två mandatperioder så jag tycker jag har en del att tillföra till presidiet.

Vad betyder SRF för dig?

Gemenskap, att känna trygghet, att göra aktiviteter tillsammans med andra på relativt lika villkor. Jag behöver inte vara på något särskilt sätt som jag behöver ute i samhället. Och att vi tillsammans är starka och påverka saker vi vill förändra.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Internt hoppas jag vi uppnår delmålet att öka medlemsantalet. Det är tänkt att gå i olika steg fram till 2023. Externt hoppas jag vi uppnår målet att synskadade över hela landet får tillgång till kostnadsfri ledsagning, så vi kan delta i samhället.

Laoko Sardar Abdulla

Ålder: 37 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Arbetar som kanslist och tolk
Tyngsta SRF-uppdrag: Vice ordförande i SRF Kronoberg

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Tillgänglighet och påverkansarbete. Tillgänglighet kan betyda mycket, men vi ser ganska ofta att det är ett ord som inte uppfylls och som vi behöver kämpa för. När vi ska rösta behöver vi kunna göra det själva utan att någon seende hjälper till. De nya sedlarna är inte tillgängliga. Ledsagning enligt LSS fungerar inte heller, det är orimligt att det ska vara olika bedömningar i olika kommuner.

Varför kandiderar du?

Jag tror att jag har något att bidra med och jag vill utvidga mina kunskaper. Jag ser till exempel att man jobbar på ett helt annat sätt i förbundsstyrelsen jämfört med distriktet. Först och främst är jag intresserad av att jobba med andra frågor än man gör på distriktsnivå.

Vad betyder SRF för dig?

För mig är SRF en organisation som arbetar för vår grupp. Framför allt att samhället får upplysning om oss och våra problem. Det gör mig glad att SRF finns.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att SRF ska vända på medlemstappet. Vi har minskat antalet medlemmar de senaste åren. Vi ska öka medlemsavtalet och bli fler och därmed starkare.

Alireza G Alipour

Ålder: 37 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Egenföretagare
Tyngsta SRF-uppdrag: Ordförande i SRF Göteborg och sitter i förbundsstyrelsen sedan 2008

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Jag tycker att förslaget till verksamhetsinriktning – rehabilitering och habilitering – är den absolut viktigaste frågan. För det handlar om den personliga friheten: att kunna ta sig ut, ta till sig information, att hävda sig i samhället som blir alltmer individanpassat och på gränsen till egoistiskt – det kräver att vi har en god rehabilitering och habilitering och stärks i vår självkänsla och vårt självförtroende. Det ligger i tiden, vi kan inte bli förbiseglade för då blir vi isolerade.

Varför kandiderar du?

Jag tror att jag fortfarande har perspektiv. Jag kan fortfarande bidra med yngreperspektivet, jag kan bidra med ett partipolitiskt perspektiv – jag har haft en paus men är på väg att åter bli aktiv. Sen jobbar jag i den kommersiella världen och där finns det fortfarande en del saker att ordna till för en ideell organisation. Så sammantaget skulle jag kunna bidra med de delarna.

Vad betyder SRF för dig?

SRF är den plattform där jag hämtar styrka, tips, råd, där jag kan leva med och för min synnedsättning, där jag kan träffa andra, utbyta erfarenheter och bli stärkt i mig själv för att fungera i vardagen. Det är vad SRF betyder för mig och alltid har betytt.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att vi har stängt av den här den läckande medlemstappskranen, och börjat se en stigning. Sen hoppas jag verkligen vi är i hamn med frågan om punktskrift som rättighet. Vi håller på att få en generation analfabeter som inte kan hantera ett skriftspråk. Det ena är internt, det andra externt, men båda är jätteviktiga.

Karen Fridriksdottir Jungelin

Ålder: 42 år
Synstatus: Synsvag
Sysselsättning: Arbetar som projektledare
Tyngsta SRF-uppdrag: Har varit ledamot i SRF:s jämställdhets- och likabehandlingskommitté.

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Det jag tycker är viktigast att jobba med är medlemsrekrytering. Och så tycker jag också att man jobbar med levnadsvillkoren för personer med synnedsättning för de är sämre än för folk i övrigt. Det har med hälsofrågorna att göra, som jag också är intresserad av att arbeta med.

Varför kandiderar du?

Jag kandiderar för att jag tror att jag har kunskap, vilja och ork att jobba med frågor som är viktiga för SRF. Jag är intresserad av att påverka och göra det bättre för oss som grupp. Och så blev jag uppmanad.

Vad betyder SRF för dig?

För mig betyder SRF gemenskap och samhörighet. Det är en organisation där man kan hitta stöd från likasinnade som förstår vad det handlar om. Sen betyder SRF mycket för att slåss för våra rättigheter och göra det bättre för oss.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att SRF har nått ett högre medlemsantal och att vi har kunnat bidra till bättre levnadsvillkor för människor med synnedsättning. Jag hoppas också att SRF har fått fler synskadade ut på arbetsmarknaden och att SRF har blivit en starkare organisation utåt, att man ser att SRF är en organisation som vet vad den gör och har på fötterna när den argumenterar.

Roland Gustafsson

Ålder: 70 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Pensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Ledamot i förbundsstyrelsen

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Viktigaste frågan för oss de närmaste åren är att jobba med rehabilitering och habilitering. Samhället skulle tjäna mycket pengar på att folk har en god rehabilitering, och det är också en förutsättning att man har det för att man ska få ett arbete. De som tjänar allra mest på det är den som har en synnedsättning. Det är den som tjänar på att rehabiliteringen är bra – mobilitetsträning, träning runt hjälpmedel och ny teknik. Det ges alldeles för lite timmar idag.

Varför kandiderar du?

Det beror på att det är det roligaste jag har jobbat med i mitt liv är att vara förtroendevald i SRF. Att få jobba med hjärtefrågor, eftersom jag själv har en grav synnedsättning och förstår hur viktigt det är att man har ett samhälle som fungerar för den som är i min situation, då tycker jag att det är oerhört viktigt att arbeta med det, och dessutom i ett förbund som jag trivs i.

Vad betyder SRF för dig?

SRF betyder väldigt mycket för mig och har gjort det sen 1965. Det har varit kontakter med många trevliga människor. För mig betyder det styrka att man kan känna att det finns andra med samma behov och som har råkat ut för samma saker. Att få arbeta som förtroendevald i en sådan miljö är en förmån.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Vad man ska hinna med före 2020 är svårt att gissa. Jag skulle verkligen önska att punktskriften före 2020 blir något som alla barn får möjlighet att lära sig redan som små, och att det blir tvingande i skolan. Och så vill jag att vi jobbar med arbetsmarknadsfrågor, att det går att få arbete med synnedsättning. Det är så många unga som går ut gymnasiet och inte får arbete, kanske inte ens praktikplats. Jag hoppas vi får igenom att åtminstone de offentliga arbetsgivarna tar ett ansvar för det.

Per Karlström

Ålder: 63 år
Synstatus: Blind
Sysselsättning: Har arbetat som management konsult
Tyngsta SRF-uppdrag: Vice ordförande i SRF Stockholm och Gotlands län

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Jag tycker att rättighetsfrågorna är viktigast, framför allt LSS-ledsagning som jag själv har skaffat genom att bråka med kommunen. Men enligt lag har vi rätt till det, och då tycker jag att vi ska jobba för att lagen blir klar och tydlig om hur man får LSS-ledsagning. Sen tycker jag också att den digitala frågan är viktig – att vi har tillgång till allt det som kommer vara digitalt i framtiden. Det kommer att hända mycket på den digitala sidan, både hård-och mjukvara. Där måste vi vara med från början. Och så måste vi jobba med samma frågor på alla de tre planen i organisationen.

Varför kandiderar du?

Jag har varit med i SRF Stockholm Gotland i fyra fem och försökt jobba med rättighetsfrågorna. Men jag kan inte göra så mycket som jag skulle vilja i ett distrikt; därför vill jag komma in på riksnivån och försöka påverka där. Och så tror jag att jag kan tillföra en den, framför allt att jag inte är rädd för myndigheter och industrifolk, jag är van vid dem.

Vad betyder SRF för dig?

SRF är en plattform för personer med drivkraft och engagemang för att påverka villkor som rör oss. Det är också ett sätt att bli mer socialt engagerad och komma ut kulturellt och påverka på en mer personlig nivå. SRF har stora möjligheter att göra livet bättre för den som har en synnedsättning.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Hoppas kan man ju göra. Jag kan hoppas att vi uppnått full jämställdhet i skola, arbetsliv, att allting fungerar och att vi har samma möjligheter som alla andra. Men vad som är rimligt att vi har uppnått är att ledsagningen fungerar, att vi har en bättre hälsa genom att vi kommer ut mer. Vi bör också kunna ha uppnått en bättre tillgänglighet till digital teknik – idag är det iPhone, i morgon något annat. Något jag ser som viktigt är att SRF berör även yngre och yrkesverksamma – idag har vi bara 10 procent av dessa som medlemmar.

Jenny Näslund

Ålder: 44 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning till följd av medfödd benskörhet
Sysselsättning: Sjukpensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Vice ordförande i SRF Västerbotten 

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

För mig är medlemmar det viktigaste. Utan medlemmar är det ingen organisation. Så det är rekrytering, att få medlemmar att känna sig behövda och få organisationen att se hur viktiga medlemmarna är.

Varför kandiderar du?

Det är spännande att bli utmanad. Jag är en föreningsnörd som är uppvuxen i organisationen, och det är spännande att jobba på riksplanet och se organisationen övergripande. Jag har jobbat mycket i lokalförening och distrikt hittills men nu vill jag se uppifrån. Men jag har funderat mycket.

Vad betyder SRF för dig?

Det är min trygga famn, det är den organisation där jag har varit med sen barnsben, det är en organisation som jobbar med frågor som är viktigt för mig och som har gjort så mycket bra genom alla år.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Det var den fånigaste frågan. Jag hoppas att vi har ökat medlemsantalet så att organisationen är bra och finns kvar med den kampvilla som har representerat oss hittills.

Maria Sjötång

Ålder: 54 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Arbetar på ett studieförbund
Tyngsta SRF-uppdrag: Vice ordförande i SRF Blekinge

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Jag tycker det är viktigt att vi syns mer. Syns vi inte finns vi inte och det blir svårt att rekrytera medlemmar. Då menar jag att vi ska synas på ett positivt sätt och leva ett rikt liv så normalt som möjligt. Då kan vi också locka nya medlemmar.

Varför kandiderar du?

Jag vill gärna vara med och påverka och se till att de möjligheter till ett bättre liv ska öka och att det som redan finns inte ska rustas ner. Och så tycker jag det är viktigt med positiva förebilder, jag hoppas att jag är en sådan eller kan bli.

Vad betyder SRF för dig?

Eftersom jag har en ärftlig ögonsjukdom har jag alltid vetat att SRF finns. När jag flyttade till min nya hemort hade jag inga kontakter men genom SRF fick jag det. Man känner sig inte utanför i SRF, alla har samma problem. Jag trivs väldigt bra i SRF, och SRF har också stärkt mig som person så att jag har blivit modigare.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att det ska bli säkrare för oss att resa och vara ute i samhället. Det handlar om att allmänheten känner till våra svårigheter. Sen tycker jag det är viktigt med den personliga servicen. En annan viktig sak är att jag hoppas att vi får fler medlemmar mellan 30 och 65, att unga med synnedsättning inte försvinner från SRF. Vi måste ha en bredd på våra aktiviteter.

Anita Svenningsson

Ålder: 65 år
Synstatus: Blind
Sysselsättning: Pensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Har varit ordförande i SRF Jönköpings län i tio år och sitter i förbundsstyrelsen

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Jag kan tänka mig tre viktiga frågor. Först tillgänglighet vilket ju är en kommunal fråga men som vi måste jobba med. Sen ledsagning – dels LSS-ledsagning men också ledsagning enligt socialtjänstlagen för att få kostnadsfri ledsagning över hela landet. Och som nummer tre tycker jag det är viktigt att jobba med teknikfrågorna. Inte bara så att vi måste ha teknik, utan också att få myndigheter och andra att förstå att vi inte kan använda teknik, att det måste finnas alternativ till alla datalösningar.

Varför kandiderar du?

För att jag vill arbeta med de frågor jag nämnde. Om alla skulle säga jag vill inte skulle vi aldrig komma framåt. Jag tycker det är ett väldigt roligt arbete.

Vad betyder SRF för dig?

Väldigt mycket. Jag har varit medlem sen jag var sjutton år och fått många goda vänner och haft mycket roligt. SRF är ett stort viktigt kamratstöd men också en viktig påverkare. Om jag sitter där företrädeer jag en organisation som är stark och som kan påverka.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Dels hoppas jag vi har hittat en bra lösning på ledsagarfrågan. Dels hoppas jag att vi lyckats med vårt mål att bli fler medlemmar. Och så hoppas jag att vi har nått en god bit på väg med kongressmålet rehabilitering och habilitering. Idag finns det knappast.

Peter Tjernberg

Ålder: 31 år
Synstatus: Blind
Sysselsättning: Arbetar på Sundsvalls kommun
Tyngsta SRF-uppdrag: Har varit ordförande i SRF Medelpad

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Om det ska vara något i det externa arbetet är det att få ut fler personer i jobb. Det ger en självständighet och det ger en styrka på arbetsmarknaden om man ser att synskadade och helt blinda kan klara av ett jobb. Ju fler vi är som jobbar desto tydligare syns det. Plus att man får självständighet och egen ekonomi som man kan leva på. Internt är det att utvecklas vad gäller medlemsantal och intressanta nya organisationsformer.

Varför kandiderar du?

Av samma skäl som jag en gång kandiderade som ordförande i SRF Medelpad: jag tror att jag har något att komma med. Och jag vill gärna ge tillbaka något av det SRF har gett till mig. Jag vill ge av de erfarenheter man får som helt blind sen barndomen. Vi behöver många komponenter och en kan vara jag med de erfarenheter jag har gjort inom SRF lokalt, andra föreningar och inte minst arbetsliv.

Vad betyder SRF för dig?

SRF har betytt enormt mycket. Man har lärt sig alltifrån hur man skriver ett protokoll till hur man gör en ekonomisk redovisning. Man träffar människor, lär sig en massa saker t.ex. om sociala rättigheter och att lära ut det till andra, man får chansen att växa som människa och ta tunga poster, t.ex. som distriktsordförande. Det sista vi gjorde var att gifta ihop två distrikt. Och så alla bekanta. SRF betyder oerhört mycket för mig och det vill jag ge tillbaka.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Att vi har fått ut fler i arbete och en bättre skrivning i LSS-lagen. Vi kan vara pådrivare till detta. Internt hoppas jag att vi har ökat medlemsantalet och kan se en positiv trend till nästa kongress. Då får vi ett större intressepolitiskt inflytande.

Margareta Åsén Johansson

Ålder: 69 år
Synstatus: Är gravt synskadad
Sysselsättning: Pensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Har varit kanslichef hos SRF Stockholm och Gotlands län.

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Många frågor är jätteviktiga men om man läser förslaget till verksamhetsinriktning är rehabilitering och habilitering en basfråga för SRF. Jag tycker det blir huvudinriktning under nästa period. Sen föreslår man också organisationsutveckling och det är förstås centralt så att inte SRF förlorar fler föreningar och medlemmar.

Varför kandiderar du?

Jag blev tillfrågad av mitt distrikt, jag funderade ett tag och sa ja.

Vad betyder SRF för dig?

Det betyder mycket. Jag har varit med länge, som förtroendevald, jag har varit kongressombud och i en lång period som kanslichef i SRF Stockholms och Gotlands län. Jag sitter idag med i den ekonomiska stiftelsen och i bostadsstiftelsen i Stockholms och Gotlands län och är med i ett funktionshinderråd i Älvsjö. De senaste två åren har jag varit med i granskningsutskottet i två kongressperioder. Så det har betytt mycket både på min fritid och yrkesmässigt.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att alla som är eller blir synskadade får kontakt med syncentralen eller annan rehab och att man inte behöver vänta så länge. Att man kommer igång och får kontakt med andra, med skola, med syncentral och andra instanser utan väntetid. Börjar man förlora synen är det så oerhört viktigt att det blir en kort väntetid. Det fungerar bra på en del håll men måste göra det i hela landet.

Övriga förslag

Khodadad Bahrami

Ålder: 54 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Arbetar med kundservice
Tyngsta SRF-uppdrag: Ordförande i branschföreningen Synskadade Kurder

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Det var först 2006 som det underskrevs i FN:s mänskliga rättigheter att alla människor med någon form av funktionsnedsättning har rätt att leva ett liv fritt från hinder. Och jag tänkte relatera det här till personlig service. Personlig service kan skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Om man tänker till exempel på att de största svårigheterna för personer med synnedsättning är att läsa post, besöka okända platser och fungera spontant som människa kan personlig service göra det tillgängligt. Det är viktigt för mig.

Varför kandiderar du?

Anledningen är främst att jag synskadad, och att jag är intresserad av SRF. Det är viktigt med SRF, där finns frågor som är viktiga för mig. Och jag har arbetat sen 80-talet med invandrarpolitik är jag intresserad av att arbeta med det inom SRF. Till exempel att man reflekterar mer över dialog. Jag vill dela med mig vad jag kan.

Vad betyder SRF för dig?

SRF har jobbat väldigt mycket, SRF är viktigt och som synskadad måste man stödja SRF. Om jag istället för att svara direkt kan man tänka på punktskrift, hushållsapparater med talfunktion, ledarhundar – sådant har SRF jobbat med, och därför är SRF viktigt. Och de saker jag nämnde är sådana som skapar tillgänglighet i min vardag. 

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

En sak som är väldigt viktigt som jag önskar nå är att SRF syns mer i samhället. Lika bra som man är närvarande när det gäller myndigheter och institutioner. Det andra jag hoppas att vi når är att ha mer dialog med medlemmarna. Till exempel att man har bättre kvalitet med medlemmar som slutar betala medlemsavgift.

Agneta Elfving

Ålder: 59 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Arbetar deltid som administratör
Tyngsta SRF-uppdrag: Har varit ordförande i SRF Örebro län i åtta år och sitter idag i förbundsstyrelsen

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Rehabilitering och rehabilitering är den absolut viktigaste frågan. Grunden till ett bra liv är att man får rätt insatser och att personerna fångas upp så att man får stöd och hjälp när man mest behöver det. Jag tänker främst på syncentralerna; jag har själv deltagit i ett projekt med där det visade sig att man behöver mycket stöd när man inte längre kan ha kvar sina vanliga arbetsuppgifter. Då är det viktigt att man har lite fingertoppskänsla.

Varför kandiderar du?

Jag vill jobba i förbundsstyrelsen en period till, det känns lite kort med bara tre år. Jag tycker att jag tillför förbundsstyrelsen mycket med min erfarenhet och dessutom att jag fortfarande arbetar. Vi jobbar ju så bra i team och driver många frågor. Jag har också lite egna frågor jag vill fortsätta med, bland annat ledarhundsverksamheten, utvecklingen av Almåsa, syntolkad tv och den upplästa textremsan, och jag skulle också vilja jobba mer med arbetsmarknadsfrågor.

Vad betyder SRF för dig?

SRF betyder väldigt mycket socialt, att finnas med i ett nätverk bland andra synskadade och få vara med och utveckla SRF till ett ännu starkare förbund.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Jag hoppas att rehabiliteringen och habiliteringen har tagit ett stort steg framåt. Och jag hoppas att synskadade får större möjligheter till arbete. Jag kände väldigt starkt för undersökningen vi gjorde 2016 där det visade sig vilka attityder man hade på stora företag. De skulle jag vilja att man suddade ut. Jag har faktiskt sett en viss ljusning där när det gäller min arbetsplats, en kommun, så det går åt rätt håll.

Filip Lejon

Ålder: 73 år
Synstatus: Är synsvag
Sysselsättning: Pensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Ordförande i SRF Vaxholm-Österåker

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmaste åren?

Centralt: Utbildning av data-syn pedagoger. Regionalt: Att få Stockholms Syncentral att fungera bra. Lokalt: att kommunen anställer en syn- och hörselinstruktör.

Varför kandiderar du?

Jag bra sett att det finns mycket bra kompetens inom SRF. Men i många fall saknas det socialpsykologiska perspektivet. Jag är graduerad forskare och doktor i socialpsykologi med spetskompetens när det gäller asymmetriska relationer, tex relationen mellan läkare och patient, synpedagog och klient. Det kan handla om mobbning, stämpling och diskriminering av den synskadade. Kompetensen kan också nyttjas till exempel vid revision av ögonsjukhusets verksamhet. Relationerna är ofta ojämlika och man får inte mer svar/kunskap än man frågar efter.

Vi i SRF säger att rehabilitering och tillgänglighet måste drivas och realiseras på den synskadades villkor, det är bra. Men många gånger är det inte på det viset och ett felaktigt bemötande kan få mycket negativa konsekvenser och den goda ansatsen kan förvandlas till stämpling av den synskadade. Här tror jag att jag kan göra en insats även på det strukturella planet. 

Vad betyder SRF för dig?

Möjlighet att arbeta så, att andra synskadade inte hamnar i ensamhet och obehövlighet.  Att andra synskadade kan hjälpa mig, att lära min, att anpassa mig till en mörkare tillvaro.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020.

  • Att FN:s deklaration om människans friheter, rättigheter och tillgänglighet har blivit en lag i Sverige,  
  • Att datorer (PC och Mac) och annan digital teknik (telefoner och mappar) har blivit tillgängliga och kan användas av minst 80 % av pensionärerna, även om de är synskadade.
  • Att det finns minst en syn-instruktör i alla kommuner.

Margareta Svensson

Ålder: 66 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Pensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Vice ordförande i SRF Halland

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Det är jämställdhet och tillgänglighet. Jag har varit politiker i nitton år och fått stånga pannan blodig för att få handlingarna i datorn. Och så sitter jag med i ipad och ska ha handlingar och det skulle nog gå bra men de hade ingen talsyntes… Sen fick jag kämpa för att få det över till datorn istället. När man ska ha något har de fortfarande attityden att de pratar över huvudet på en med den man har med sig. Det förekommer fortfarande år 2017 och det tycker jag inte om.

Varför kandiderar du?

Jag kandiderar för att jag gillar utmaningar och för att jag vill ha mycket att göra inom vår organisation. I och med att jag har varit med så länge vill jag ha något nytt att bita i.

Vad betyder SRF för dig?

Allt, rent ut sagt. Jag är jättelycklig över att ha haft SRF som mina uppdrag. När jag miste synen för 17 år sen var det en chock men det som då hjälpte mig var att jag hade mina uppdrag i SRF. Det hjälpte mig att resa mig nästan meddetsamma.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

En jämställd färdtjänst som fungerar likadant över hela landet. Och att det blir någon ordning på ledsagningen på tågen, inte bara på de stora stationerna utan att det finns ledsagarservice även på de mindre. Det är skrämmande idag. Och de nya biljettautomaterna är ingenting för synskadade; de hoppas jag vi får bukt med så att synskadade blir självständiga på ett annat sätt.

Barbro Säfsten

Ålder: 49 år
Synstatus: Har en grav synnedsättning
Sysselsättning: Sjukpensionär
Tyngsta SRF-uppdrag: Sitter i styrelsen i SRF Håbo

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Ledsagning, framför allt med bussar och tåg.

Varför kandiderar du?

För att det är väldigt intressant att kunna påverka och se till att alla ska få det bättre.

Vad betyder SRF för dig?

Väldigt mycket. Ett stort stöd, man kan få tips, råd och gemenskap.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

En mer lättillgänglig miljö så att man kan leva så mycket som möjligt som en seende.

Maria Thorstensson

Ålder: 53 år
Synstatus: Blind
Tyngsta SRF-uppdrag: Ordförande i SRF Skåne och är ledarhundsförare

Vilken fråga tycker du är viktigast för SRF att jobba med de närmsta åren?

Två frågor som är de allra viktigaste. Den ena är en god och återkommande habilitering och rehabilitering för alla. och det innefattar IT-utbildning, både utbildning och fortbildning. Den andra frågan är LSS-ledsagning. Den måste vi få på bättre villkor. Det är för att vi ska få en fungerande vardag. Rehab och ledsagning hör ihop – har man en god habilitering eller rehabilitering och känner att man klara sig finns det ändå ställen man behöver ledsagning, eller syntolkning.

Varför kandiderar du?

Mitt första möte med SRF var vid sjuksängen i Helsingborg för 13 år sen. Jag hade hamnat där i en olycka och blev i och med den blind. Efter en lång sjukhusvistelse där jag fick lära mig allting igen träffade jag en medlem i SRF som kom till mig och visade mig att det fanns en fortsättning. Han hjälpte mig tillbaka. Den hjälpen vill jag att andra ska ta del av. Den utsträckta handen vill jag ge till andra. Jag kan ge av min erfarenhet och hjälpa SRF att växa och utvecklas.

Vad betyder SRF för dig?

SRF betyder trygghet och stöd, och erfarenhetsutbyten. En kämpaanda som strävar efter att alla synskadade ska få ett bättre liv.

Det här hoppas jag att SRF har uppnått innan 2020:

Bland annat att e-bilarna har gjorts hörbara. Det tror jag vi har möjlighet till. Att vi har självklar tillgång till ledsagning och fjärrsyntolkning. Att vi har en beställningstid för ledsagning på resa som en seende skulle acceptera. Att hjälpen mellan transportmedel fungerar och att man kan lita på den. Och att vi får en löpande utbildning inom it och e-tjänster så vi kan leva ett normalt liv.