22 a Rapport om samarbetet inom funktionshinderrörelsen samt motioner


Innehållsförteckning

22 a Rapport om samarbetet inom funktionshinderrörelsen under kongressperioden samt motioner 4
Förslag till beslut 4
Allmänt 5
Lika Unika. 5
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. 6
Övrigt funktionshindersamarbete. 6
Motion 92 Bättre samarbete inom funktionshinderrörelsen. 7
Förbundsstyrelsens yttrande. 9
Motion 93 Återinträd i HSO.. 10
Förbundsstyrelsens yttrande. 11

22 a Rapport om samarbetet inom funktionshinderrörelsen under kongressperioden samt motioner

Förslag till beslut

att godkänna rapporten,

att fastställa förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 92-93.

Allmänt

SRF eftersträvar goda relationer inom funktionshinder­rörelsen. Vi föredrar att samarbeta i sakfrågor. Dock har vi ett organiserat samarbete inom Lika Unika.

Lika Unika

I december år 2009 bildades Lika Unika – federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsned­sätt­ning. Grundare var Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund (NHR), Riksförbundet för Rörelse­hindrade Barn och Ungdomar (RBU) och Synska­dades Riksförbund (SRF). NHR har sedan dess bytt namn till Neuroförbundet. År 2013 anslöts Sveriges Dövas Riks­förbund (SDR) till Lika Unika. I december 2014 firade Lika Unika sitt 5-årsjubileum. Från år 2015 har Lika Unika delat ut en årlig utmärkelse till en person som bidragit till att förverkliga FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2015 gick denna utmärkelse till Kicki Nordström och 2016 till Lars Lööw.

Lika Unika är ett samarbete för att driva mänskliga rättig­heter för personer med funktionsnedsättning. Det är ett samarbete mellan riksförbund. Det finns inga ambitioner att ha ett ”Lika Unika” på regional eller lokal nivå. SRF:s distrikt och lokalföreningar söker där det samarbete man tycker är lämpligt.

I Lika Unikas styrelse har Håkan Thomsson varit ordinarie ledamot och Victoria Öjefors Quinn ersättare under hela kongressperioden. Håkan Thomsson var vice ordförande i Lika Unika 2013-2016.

Inom Lika Unika har mycket tid lagts på diskussioner om organisationens roll och arbetssätt. Från SRF:s sida har vi hävdat att Lika Unika inte ska ta över medlemsförbundens intressepolitiska arbete, utan vara ett komplement med tydlig inriktning på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen gick under en period mot att Lika Unika ville ta åt sig allt mer representations­uppdrag och besvara remisser. Det verkar dock som att SRF fått gehör för våra synpunkter. Lika Unika utser nu enbart representanter i ett fåtal centrala råd, och hänvisar i övrigt myndigheter att vända sig direkt till de enskilda förbunden i representationsfrågor.

Intressepolitiskt har Lika Unika bland annat funnits med under Almedalsveckorna, tagit fram rapporten ”Se förmågan”, yttrat sig över Myndigheten för delaktighets förslag till ny funktionshinderpolitik samt ordnat frukostseminarier om aktuella ämnen.

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning

SRF har ett nära samarbete med Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US). Samarbetet kring medlems­avgift har dock avvecklats på begäran av US.

På riksnivå har vi nära kontakter och strävar efter ett gott intressepolitiskt samarbete med US. De som är aktiva i US idag ska förhoppningsvis vilja vara aktiva i SRF senare.

Det är viktigt att SRF-distrikten har etablerade kontakter med US.

Övrigt funktionshindersamarbete

SRF är medlem i MyRight som är funktionshinderrörelsens gemensamma biståndsorganisation. MyRight är numera medlem i ramorganisationen Forum Syd.

Vi har goda relationer med Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden, HSO). Bland annat deltog vi vid Funktionsrätt Sveriges 75-årsjubileum den 19 maj 2017.

Vi samarbetar med SDR som förmånstagare till Månadslotten. I övrigt har vi haft utbyte med DHR samt besökt FSDB:s kongresser 2015 och 2017 och HRF:s kongress 2016.

Motion 92 Bättre samarbete inom funktionshinderrörelsen

Det är dags att funktionshinderrörelsen samlas kring en gemensam strategi eller om man så vill, ett gemensamt program. Vi är en enorm kraft i samhället, om vi förmår att gå samman. Den 25 mars 1972 samlades ca 400 representanter från ca 20 funktionshindersföreningar till konferens. Temat för konferensen var ”Ett samhälle för alla”. Ett program med just denna titel antogs också vid konferensen. Programmet för ett principiellt resonemang om att samhällsplaneringen ofta försummar att ta hänsyn till personer med funktions­nedsättning och de olika behov som dessa grupper har.

Programmet innehöll också en hel del konkreta krav på åtgärder som måste ske för att samhället skulle bli mer tillgängliggjort för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrörelsen fick med detta program något mer gemensamt än det faktum att många av våra medlemmar upplever sig leva i ett slags utanförskap; programmet blev en plattform som lade grund för det lyckade samarbete som under något årtionde ledde fram till ett antal fram­gångar på det intressepolitiska planet.

Vi menar att något liknande återigen måste göras. Vi vill inte påstå att ett nytt program är det rätta, men vi måste initiera ett samarbete med den övriga funktionshinder­rörelsen. Tänk vilken kraft vi skulle kunna vara om vi kunde förmå att skapa ett bättre samarbete mellan funktions­hinder­­rörelsens alla organisationer! Våra upplevelser av det otillgängliga samhället för oss samman, även om vi har olika typer av behov och olika typer av funktionsned­sätt­ningar.

Vi yrkar

att kongressen uppdrar till den kommande Förbundsstyrelsen,

att initiera ett fördjupat samarbete med den övriga funktionshinderrörelsen.

SRF Västernorrlands årsmöte

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen.

Förbundsstyrelsen ser positivt på samarbete inom funktionshinderrörelsen. Vår bedömning är dock att samarbete i sakfrågor ofta är mera effektivt än att bygga upp tungrodda organisatoriska samarbeten. Torsdagsaktionen är ett bra exempel på där ett samarbete mellan många organisationer ledde fram till att otillgänglighet i lag klassas som en diskrimineringsgrund.

Vi tolka motionärens intentioner så att SRF ska ta kraftfulla och omfattande initiativ för att ena hela den svenska funktionshinderrörelsen. Detta är inte lätt. Det skulle kräva mycket tid och resurser. Vi måste i det sammanhanget också ställa oss frågor som:

Vilka organisationer ska räknas som funktionshinderorganisationer? Vem definierar det?

Förbundsstyrelsen har en öppen attityd till funktionshindersamarbete, men gör bedömningen att vi i dagsläget inte ska prioritera att ta ytterligare initiativ till fördjupade samarbetsformer.

Motion 93 Återinträd i HSO

Bakgrund

För många år sedan var SRF i alla led medlem av Handikappförbundens Samarbetsorgan. En del distrikt är fortfarande anslutna till HSO, medan riksförbundet står utanför.

Då vårt förbund bör samarbeta med andra handikapporganisationer såsom NPF-föreningar, men även Astma- och allergiförbundet i ledarhundsfrågor,

Yrkar vi:

att SRF, även på riksnivå åter inträder i HSO. Först då kan handikapprörelsen sträva mot gemensamma mål.

Maria Liesland, Skåne, Margareta Eriksson och Frida Edlund, Östersund, Charlotte Magnusson, Råneå

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen.

Förbundsstyrelsen ser positivt på att samarbeta med Funktionsrätt Sverige (före detta HSO) i sakfrågor. Vi vill dock att det kongressbeslut från 2004 som gav förbunds­styrelsen i uppdrag att söka medlemskap i HSO vid lämpligt tillfälle ska fortsätta gälla.

Förbundsstyrelsen har ännu inte ansett detta lämpligt.