4, 5 och 7 Dag- och arbetsordning, samt arbetsformer, val av mötesfunktionärer och beredningsutskottet


Innehållsförteckning

Förslag till beslut 5
4 Dagordning, arbetsordning och arbetsformer 5
a Dagordning. 5
b Arbetsordning. 5
c Arbetsformer 5
5 Val av mötesfunktionärer 5
a Mötesordförande. 5
b Anmälan om sekreterare. 5
c Protokolljusterare. 5
d Rösträknare. 5
e Anmälan om valförrättare. 5
7 Beredningsutskott 6
4 a Dagordning. 7
4 b Arbetsordning. 9
4 c Förslag till arbetsformer 13
1. Inledning. 13
2. Förberedelser inför kongressen. 13
2.1 Yrkanden. 13
2.2 Utskott 14
2.3 Webbradio. 14
3. Ärendenas behandling under kongressen. 14
3.1 Motioner 14
3.2 Stadgeändringar 15
3.3 Uttalanden. 15
3.4 Val 15
4. Kongressens arbete. 16
4.1 Plenum.. 16
4.2 Yttrande-, förslags- och rösträtt 17
4.3 Begära och få ordet 17
4.4 Talarlistor 17
4.5 Tidsbegränsning. 18
4.6 Ordningsfråga och sakupplysning. 18
4.7 Streck i debatten. 18
4.8 Omröstning. 19
4.9 Reservation. 20
5. Protokoll 20
Plan för utskottsarbete inför kongressen. 21
Webbradioprogram inför kongressen. 23
5 Val av mötesfunktionärer 24
Förslag till beslut 24
a Mötesordförande. 24
b Anmälan om sekreterare. 24
c Protokolljusterare. 24
d Rösträknare. 24
e Anmälan om valförrättare. 24
7 Beredningsutskott 26
Förslag till beslut 26

Förslag till beslut

4 Dagordning, arbetsordning och arbetsformer

a Dagordning

att fastställa dagordning för kongressen.

b Arbetsordning

att fastställa arbetsordning för kongressen.

c Arbetsformer

att fastställa arbetsformer för kongressen.

5 Val av mötesfunktionärer

a Mötesordförande

att välja fyra ordföranden för kongressen.

b Anmälan om sekreterare

att godkänna anmälan om två sekreterare för kongressen.

c Protokolljusterare

att välja två ordinarie justerare samt två ersättare, som jämte kongressordförande justerar protokollet,

att 
protokollet ska vara justerat 2017-12-19.

d Rösträknare

att välja tre rösträknare.

e Anmälan om valförrättare

att godkänna anmälan om tre valförrättare.

7 Beredningsutskott

att godkänna organisationsrådets val av beredningsutskott,

att 
uppdra till beredningsutskottet att ta fram förslag i följande ärenden:

16 d Fastställande av arvode till valberedningen för kommande kongressperiod.

20  Val av valberedning.

23  Uttalanden.

4 a Dagordning

1 Öppnande

2 Fastställande av röstlängd, upprop av ombud och övriga deltagare

3 Kongressens stadgeenliga utlysande

4 Mötesordning
a Fastställande av dagordning
b Fastställande av arbetsordning
c Fastställande av arbetsformer 

5 Val av mötesfunktionärer
a Mötesordförande (4)
b Anmälan om sekreterare (2)
c Protokolljusterare (2) och ersättare (2)
d Rösträknare (3)
e Anmälan om valförrättare (3)

6 Nomineringstidens slut (förslag fredagen den 27 oktober kl 18.00)

7 Beredningsutskott

8 Rapport från Synskadades Stiftelse

9 Granskningsutskottets rapporter 2014, 2015 och 2016

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11 Stadgar för Synskadades Riksförbund samt motioner

12 Arvoden
a Arvode till förbundsordförande
b Arvode till övriga styrelseledamöter
c Arvode till granskningsutskottet/verk­samhets­revisorerna
d Arvode till valberedningen

13 Verksamhetsinriktning 2018-2020 samt motioner

14 Ekonomiska frågor
a Årsavgifter 2018-2020 samt motioner
b Långtidsbudget 2018-2020 samt motioner

15 Medlemsutveckling
a Rapport medlemsutveckling
b Strategi för medlemsutveckling

16 Jämställdhet och likabehandling
a Rapport jämställdhet och likabehandling
b Strategi för jämställdhet och likabehandling 

17 Val av förbundsstyrelse fram till nästa ordinarie kongress
a Förbundsordförande
b Förste vice förbundsordförande
c Andre vice förbundsordförande
d Övriga styrelseledamöter

18 Val av auktoriserad revisor och ersättare

19  Val av granskningsutskott eller verksamhetsrevisorer

20  Val av valberedning

21 Övriga motioner
a Motioner om principprogrammet
b Motioner om etiska programmet
c Andra motioner 

22  Rapporter
a Samarbetet inom funktionshinderrörelsen samt motioner
b Övriga rapporter

23  Uttalanden

24  Avslutning

4 b Arbetsordning

Torsdag 26 oktober

11.30 – 13.15 Lunch
13.30 – 18.00 Punkterna 1-10, ev gästanföranden
13.30 Öppnande
14.45 Punkt 2-7 mötesformalia
15.30 – 16.00 Kaffe
16.30 Information om Synskadades Stiftelse och Iris Förvaltning med bolag
17.15 - 18.00 Punkt 8-10 Synskadades Stiftelse, granskningsrapporterna, ansvarsfrihet
19.00 Middag

Fredag 27 oktober

7.00 – 8.15 Frukost
8.30 – 11.45 Punkterna 11 stadgar samt motioner och 12 arvoden
10.00 – 10.30 Kaffe
11.45 -12.00 Utdelning av Ögonvårdspriset
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 Medverkan av barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
14.30 - 18.00 Punkt 13 verksamhetsinriktning samt motioner
15.30 – 16.00 Kaffe
18.00 Nomineringstidens slut
19.00 Middag samt underhållning

Lördag 28 oktober

07.00 - 08.15 Frukost
08.30 Fastställande av kandidatlistor för punkt 17
08.45 - 09.45 Punkt 14 ekonomiska frågor samt motioner
09.45 Punkt 17 a val av förbundsordförande
10.00 -10.30 Kaffe
10.30 Punkt 15 medlemsutveckling
11.45 Punkt 17 b val av 1:e vice förbundsordförande
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 Punkt 17 c val av 2:e vice förbundsordförande
13.45 - 15.00 Punkt 16 jämställdhet och likabehandling
15.00 - 15.30 Punkt 17 d val av förbundsstyrelse
15.30 - 16.00 Kaffe
16.00 - 17.00 Seminarietid
17.00 - 17.30 Punkterna 18 val av auktoriserad revisor och ersättare, 19 val av granskningsutskott eller verksamhetsrevisorer
19.00 Middag med dans

Söndag 29 oktober

07.00 – 08.15 Frukost
08.30 Punkt 21 Övriga motioner
10.00 Punkt 20 Val av valberedning
10.15 - 10.45 Kaffe
10.45 Punkterna 22 rapporter samt motioner och 23 uttalanden
11.15 – 12.00 Punkt 24 avslutning
12.00 Lunch
13.30 Hemresa

4 c Förslag till arbetsformer

1. Inledning

För att vi ska hinna igenom alla ärenden på ett bra sätt under de fyra dagar som står till buds, behöver vi arbeta så effektivt som möjligt. Styrelsens ambition är att vi ska hinna ta kaffepauser och slippa plenum efter middagarna. Detta förutsätter dock en god mötesdisciplin från oss alla som medverkar.

Låt oss tillsammans hjälpas åt att genomföra en kongress utan stress, där alla förslag och yrkanden hinner behandlas och där ingen känner sig överkörd!

2. Förberedelser inför kongressen

Granskningsutskottets rapporter, rapport från Synskadades Stiftelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, stadgar, strategi för medlemsutveckling, strategi för jämställdhet och likabehandling, verksamhetsinriktning, avgifter, långtidsbudget, arvoden, rapporter om samarbetet inom funktionshindersrörelsen samt de motioner som inkommit behandlas först i distriktens delegationer och av branschföreningarnas ombud före kongressen. Distrikten har i kallelsen till kongressen uppmanats att arrangera träffar för ombuden inför kongressen.

2.1 Yrkanden

Alla uppmanas skicka in sina yrkanden till kansliet senast den 20 oktober, helst via epost till registrator@srf.nu, så kan behandlingen i ple­num förberedas av kongress­ordförandena och gå smidi­gare. Yrkandena produceras på läsbara medier och finns tillgängliga under kongressen. Skickas till registrator@srf.nu

2.2 Utskott

Riksförbundet bjuder in kongressombuden till utskott via telefon under sex kvällar före kongressen, se bilaga 1.

Ombuden anmäler vilket/vilka utskott de vill delta i, och fördelas ut på utskotten.

2.3 Webbradio

Sju webbradioprogram sänds under september-oktober kl 18.00, se bilaga 2. Två personer från FS/kansliet medverkar i studion. Lyssnarna ringer in och framför sina synpunk­ter och diskuterar med programledarna.

3. Ärendenas behandling under kongressen

Besluten fattas i plenum, där förbundsstyrelsens förslag är huvudförslag och förslagen från ombuden är motförslag.

Valberedningen har förberett förslag till arvoden och till valen. Beredningsutskottet lägger förslag om arvode till och val av valberedning samt utformningen av uttalanden. Beredningsutskottets arbete sker jämsides med förhandlingarna.

3.1 Motioner

Motionerna till kongressen behandlas i samband med de punkter på dagordningen de berör. De motioner som inte kan hänföras till någon av dagordningspunkterna behandlas under punkten Övriga motioner.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna är huvudförslag i plenum. Motionen är motförslag om något ombud yrkar på det. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla, avslå eller anse motionerna eller deras att-satser besvarade. Styrelsen kan avge gemensamt yttrande över flera motioner inom samma område.

I yttrandena kommenteras förslagen i motionerna och styrelsen föreslår hur frågorna ska hanteras under den kommande kongressperioden. Det är dessa förslag kongressen tar ställning till, inte den exakta lydelsen i motionerna.

3.2 Stadgeändringar

De stadgeändringar som beslutas av kongressen träder i kraft omedelbart, och senast direkt efter kongressen. För att en stadgeändring ska vara giltig krävs att förslaget bifalls av minst två tredjedelar av de röstande.

3.3 Uttalanden

Alla förslag till uttalanden anmäls för kongressen i samband med att dagordningen fastställs. Organisationsrådet utser beredningsutskottet den 1 september. Det innebär att beredningsutskottet har kunnat påbörja beredningen av sina ärenden redan innan kongressen.

Beredningsutskottets förslag till uttalande antas eller avslås av kongressen. Kongressen ges således inte möjlighet att ändra i beredningsutskottets formuleringar, men kan återremittera uttalandet till beredningsutskottet.

3.4 Val

Valberedningens förslag omfattar det antal namn som ska väljas. Därutöver redovisar valberedningen de övriga nomineringar som inkommit.

Ytterligare kandidater kan nomi­ne­ras av ombud vid kongressen. Kandidater som nomineras måste vara tillfrågade och ha accepterat kandidaturen.

SRF har 90-konto och måste därför följa de bestämmelser som Svensk Insamlingskontroll utfärdat, vilket innebär att styrelseledamöterna ska vara myndiga och inte får vara för­satta i konkurs, meddelade näringsförbud, ha betalnings­anmärkningar och/eller förfallna och obetalda skatteskulder. Kreditupplysningar inhämtas beträffande alla nominerade kandidater till förbundsstyrelsen. Dispens kan i vissa fall ges av Svensk Insamlingskontroll gällande kravet på att samtliga ledamöter och suppleanter ska vara myndiga.

Nomineringar lämnas till presidiet innan nomineringstidens slut fredagen den 27 oktober kl 18.00. Därefter fastställs kandida­tlistan, som innehåller sam­tliga nominerade. Val sker sedan utifrån denna kandidat­lista.

4. Kongressens arbete

4.1 Plenum

Förhandlingarna i plenum leds av de valda kongress­ordförandena. Dessa ansvarar för att kongressen fattar beslut i samtliga ärenden innan kongressen avslutas.

Förhandlingen är öppen. Det innebär att den som vill får vara med och lyssna i mån av plats. Förhandlingarna under kongressen sänds som vanligt via webbradio.

Under förhandlingarna i plenum är förbundsstyrelsens förslag huvudförslag. Yrkanden från ombuden skickas i möjligaste mån in till kansliet före kongressen, senast den 20 oktober. Nya yrkanden läggs i plenum.

Ombud kan yrka bifall eller avslag till styrelsens förslag och till motionerna. Utöver detta kan ombuden skicka in egna förslag, men bara i de frågor som behandlas av kongressen.

Ombud bör vara närvarande vid förhandlingarna i plenum. Vid behov står det givetvis ombud fritt att lämna möteslokalen.

Det är viktigt att alla ombud är med under hela kongressen. Ombud kan dock ansöka om permission från kongressen. Ersättare kan träda in under pågående kongress om detta anmälts i förväg och noteras när röstlängden fastställs. Ansökan om permission med angivande av skäl lämnas till presidiet, som föreslår kongressen att till- eller avstyrka per­missionen. Permission beviljas inte delegation som lämnar kongressen för att hinna en tidigare avgång vid hemresan. Notering om permission görs i kongressprotokollet.

4.2 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Enligt stadgarna har ombuden, styrelsens ledamöter, granskningsutskottet, revisorerna, valberedningen samt representanterna för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning yttrande- och förslagsrätt i plenum.

Presidiet kan lägga förslag i frågor som berör kongressens arbete. Kongressen kan besluta om yttranderätt för övriga närvarande i en viss fråga.

Varje ombud som är med i röstlängden har en röst.

4.3 Begära och få ordet

Ordet begärs genom att man tydligt säger sitt namn. Att enbart säga "ordförande" eller räcka upp handen räcker inte. De som begär ordet noteras av presidiet. Vid första lämpliga tillfälle rapporterar presidiet vilka talare som anmält sig.

Alla inlägg görs i mikrofon. Det är nödvändigt för deltagare som använder hörslinga och för en bra ljudinspelning och sändningen via webbradio. Mikrofoner finns utplacerade på borden. Flera personer delar mikrofon.

4.4 Talarlistor

För att sprida ordet bland ombuden i plenum tillämpar vi dubbla talarlistor. Det innebär att den som begär ordet för andra gången i en fråga, får vänta tills alla som begär ordet för första gången har talat, även om de begärt ordet senare. När alla nya som begärt ordet sagt sitt, får de som ön­skar ordet för andra gången tala igen. Om någon skulle begära ordet för tredje gången i samma fråga, får denna vänta tills alla som talar för andra gången också är klara. Replik tillämpas inte, utan man får begära ordet på nytt och hamna på talarlistan.

4.5 Tidsbegränsning

För att alla som vill yttra sig också ska kunna få göra det, måste vi alla tänka på att koncentrera våra inlägg och undvi­ka upprepningar. Glöm inte bort att du kan avstå från ordet när det blir din tur, till exempel om det du tänkte säga redan är sagt.

Tidsbegränsning tillämpas för alla debattinlägg under kongressen. Inläggens längd begränsas till två minuter. Den som inte är klar med sitt inlägg på den tiden får begära ordet på nytt.

Föredragande i en fråga får inleda ärendet med ett första inlägg på högst fem minuter, därefter gäller tvåminutersregeln även föredragande.

4.6 Ordningsfråga och sakupplysning

Ordningsfråga kan begäras t ex för att klargöra beslutsordningen. Sakupplysning kan begäras för att lämna eller be om en upplysning av vikt för sakfrågans behandling.

Den som vill lämna ett meddelande eller en praktisk upplysning anmäler detta till presidiet. Presidiet avgör när detta kan ske. Normalt sker det före eller efter avbrott i förhand­lingarna.

4.7 Streck i debatten

Om debatten drar ut på tiden och argumenten börjar upprepas kan streck i debatten begäras.

Streck i debatten sätts på följande sätt:

Streck begärs och beslutas.

Ordföranden upprepar alla hittills lagda förslag.

De som vill lägga ytterligare förslag får göra det.

Därefter beslutas om streck.

Den aktuella talarlistan kompletteras med dem som vill yttra sig.

Därefter får talarna ordet i tur och ordning tills listan är genom­gången.

Då fattas beslut utifrån de förslag som lagts.

4.8 Omröstning

I stadgarna finns en särskild paragraf om hur omröstning ska gå till. Beslut fattas genom öppen omröstning. Val av förbundsstyrelse, granskningsutskott/­verksamhets­revisorer, revisorer och val­beredning kan dock ske genom sluten omröstning, om någon röstberättigad begär det.

Vanligen sker beslut genom bifallsyttring/acklamation. För varje beslutsalternativ ordföranden presenterar, svarar de ombud som biträder detta "ja". Ordföranden meddelar hur omröstningen utfallit och klubbfäster detta. Observera att man inte ska säga nej till de förslag man inte biträder. Då ska man inte säga någonting.

Om osäkerhet råder avseende kongressens mening kan kongressombud eller presidiet begära rösträkning/votering.

Enligt stadgarna sker detta genom namnupprop eller på ett likvärdigt och jämlikt sätt.

Vi kommer att använda mentometer. Det innebär att ombuden trycker på ja-knappen, nej-knappen eller avstår-knappen vid omröstningen. Valförrättarna kan inte se vem som röstat vad, men de kan se om någon inte röstat alls, så röstningen kan göras om ifall någon missat. Valförrättarna meddelar därefter resultatet av omröstningen och beslutet fastställs.

Om mentometern inte skulle fungera vid något tillfälle sker omröstningen med namnupprop. För varje namn som ropas upp avger ombudet muntligt sin röst: "ja", "nej" eller "avstår". Ordföranden bekräftar röstningen genom att repetera vad ombudet sagt. Sedan röstningen förklarats av­slutad räknas rösterna samman. Resultatet meddelas och beslutet fastställs.

Vid val av förbundsstyrelse, granskningsut­skott/­verksamhet­srevisorer, revisorer och valberedning företas sluten omröstning om någon röstberättigad begär det. Enligt stadgarna sker detta med valsedlar i punktskrift och storstil. Även vid sluten omröstning kommer vi i vissa fall att kunna använda mento­me­tern. Det gör det möjligt för alla, även dem som varken kan läsa punktskrift eller storstil, att behålla sin valhemlighet.

4.9 Reservation

Reservation mot ett beslut anmäls omgående i plenum när beslutet fattats. Muntliga reservationer noteras i protokollet direkt i anslutning till beslutet. Skriftliga reservationer ska vara kongressens sekreterare tillhanda senast fredagen den 3 november 2017 och bifogas protokollet.

5. Protokoll

Ett utförligt och justerat protokoll kommer att skickas ut till ombud, distrikt, lokalföreningar med flera.

Bilaga 1

Plan för utskottsarbete inför kongressen

Utskottsarbete via telefon
Förbundsstyrelsen bjuder in kongressombuden till utskott via telefon kl 19 - cirka 21 under sex kvällar före kongressen.

De frågor som tas upp i utskott är:

  • Ekonomiska frågor, arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner
  • Rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling
  • Verksamhetsinriktning med motioner
  • Rapport och strategi för medlemsutveckling med motioner
  • Stadgar med motioner
  • Övriga motioner och rapport om funktionshindersamarbetet med motioner

Särskild information kommer om hur man anmäler sig till utskottsarbetet och hur detta exakt går till. Fördela er gärna på utskotten redan nu.

Tidplan

Tisdag 19 september
Utskott 1, Stadgar med motioner

Torsdag 21 september
Utskott 2, Ekonomiska frågor - arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner

Tisdag 26 september
Utskott 3, Rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling

Torsdag 28 september
Utskott 4, Verksamhetsinriktning med motioner

Tisdag 3 oktober
Utskott 5, Rapport och strategi för medlemsutveckling med motioner

Torsdag 5 oktober
Utskott 6, Övriga motioner och rapport om funktionshindersamarbetet

Bilaga 2

Webbradioprogram inför kongressen

Sju webbradioprogram sänds under september - oktober kl. 18 – 19.30, dagen före utskottsarbetet om samma frågor. En möjlighet för medlemmar att framföra sin åsikt.

Två personer från FS/kansliet medverkar i studion. Lyssnarna ringer in och lämnar sina synpunkter och diskuterar med programledarna.

Tidplan

Måndag 18 september
Program 1, Stadgar med motioner

Onsdag 20 september
Program 2, Ekonomiska frågor - arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner

Måndag 25 september
Program 3, Rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling

Onsdag 27 september kl 18 - 20
Program 4, Verksamhetsinriktning med motioner

Måndag 2 oktober
Program 5, Rapport och strategi för medlemsutveckling med motioner

Onsdag 4 oktober
Program 6, Övriga motioner och rapport om funktionshindersamarbetet

Onsdag 18 oktober
Program 7, Intervjuer med kandidater inför valen.

5 Val av mötesfunktionärer

Förslag till beslut

a Mötesordförande

att välja fyra ordföranden för kongressen.

b Anmälan om sekreterare

att godkänna anmälan om två sekreterare för kongressen.

c Protokolljusterare

att välja två ordinarie justerare samt två ersättare, som jämte kongressordförande justerar protokollet,

att 
protokollet ska vara justerat.

d Rösträknare

att välja tre rösträknare och en ersättare.

e Anmälan om valförrättare

att godkänna anmälan om tre valförrättare.

5 Valberedningens förslag

a Mötesordförande
Lars Eisner, Lund
Hans Håkansson, Ystad
Tiina Nummi-Södergren, Huddinge
Pia Ortiz Venegas, Gustavsberg

b Anmälan om sekreterare
Förbundsstyrelsen har utsett

Gunilla Thomsson, kansliet
Lars Engberg, SRF Gävleborg

c Protokolljusterare
Laoko Sardar Abdulla, SRF Kronoberg
Grazyna Svensson, SRF Kronoberg

Ersättare
Peter Tjernberg, SRF Västernorrland
Jenny Näslund, SRF Västerbotten 

d Rösträknare
Valberedningen har uppdragit åt kansliet att föreslå rösträknare

Kansliets förslag
Tre ordinarie
En ersättare 

e Anmälan om valförrättare
Kansliet har utsett tre valförrättare

7 Beredningsutskott

Förslag till beslut

att godkänna organisationsrådets val av beredningsutskott,

att 
uppdra till beredningsutskottet att ta fram förslag i följande ärenden:

12 d Fastställande av arvode till valberedningen för kommande kongressperiod.

20 Val av valberedning.

23 Uttalanden.

Beredningsutskottets arbete sker dels före kongressen, dels jämsides med förhandlingarna.

Beredningsutskottet
Förbundsstyrelsen har inför denna kongress tillämpat modellen att beredningsutskottet utses av organisa­tionsrådet 1 september. Därmed kommer utskottet hinna förbereda sina förslag redan före kongressen. 

Organisationsrådet föreslås besluta den 1 september 2017 att utse sju ledamöter i beredningsutskottet. Organisationsrådets val meddelas distrikt och bransch­föreningar efter mötet.

Ersättare för ledamöterna i beredningsutskottet utses inte. Om någon av ledamöterna ej är närvarande vid kongressen är antalet ledamöter så många och frågorna så väl förberedda att utskottet kommer att klara av arbetet ändå.

Beredningsutskottet bör under själva kongressen fördela sitt arbete mellan sig i mindre grupper, så att hela beredningsutskottet i så liten omfattning som möjligt behöver lämna plenum samtidigt.