Digitalisera utan att diskriminera!


Till:
Svenska banker
Större reseföretag
Utvalda myndigheter
Landsting och regioner
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Media

Utbudet av digitala tjänster ökar ständigt. Allt oftare är en dator, surfplatta eller smart mobiltelefon en förutsättning för att kunna ta del av samhällstjänster eller betaltjänster. För många innebär detta att vardagen underlättas och effektiviseras, men inte alls för alla. Synskadades Riksförbunds medlemmar kan vittna om att det tvärtom kan leda till att människor stängs ute från viktig samhällsservice. Gör därför digitala tjänster tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Endast om tjänster och produkter utformas efter de riktlinjer och standarder som finns, kan personer med synnedsättning nyttja dem.

Dessutom finns det många som inte alls kan använda digitala lösningar. Hit hör bland annat personer som får försämrad syn och är äldre. En Kantar Sifo-undersökning från 2017 visar att var fjärde synskadad medlem i SRF aldrig har använt internet. Glöm därför inte att erbjuda likvärdiga alternativ för dem som står utanför den digitala världen.

Genom att göra tjänsterna tillgängliga för så många som möjligt kan resurser läggas på bra personlig service och på andra insatser för de som inte har tillgång till internet. Det ger möjligheter att digitalisera utan att diskriminera.

Synskadades Riksförbund samlat till kongress i Malmö kräver att:

  • Alla digitala samhällsnyttiga tjänster, såväl offentliga som privata, görs tillgängliga för synskadade användare.
  • Personlig service erbjuds som ett likvärdigt alternativ för personer som inte kan nyttja digitala tjänster.
  • Möjlighet att betala via faktura ska erbjudas utan extra kostnad för den som inte kan använda digitala tjänster.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö 26-29 oktober 2017.