Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken


Till:
Landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Media
Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken

En tydlig och skarp funktionshinderspolitik som baseras på mänskliga rättigheter, är en förutsättning för att jämlika villkor och likvärdiga möjligheter ska gälla alla. Sverige har redan 2009 ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De åtaganden detta innebär gäller i lika hög grad regioner/landsting och kommuner som statliga myndigheter.

I takt med att regionernas politiska ansvar utökas växer också behovet av en tydligare funktionshinderpolitisk strategi inom regionens/lkandstingets alla ansvarsområden. Regional utveckling ska gynna alla medborgare. Av tradition finns funktionshinderspolitiska perspektiv på hälso- och sjukvårdens område, men regionens/landstingets uppdrag är så mycket större. Har exempelvis tillgång till kultur, infrastruktur, kommunikation, friskvård och näringsliv säkrats för regionmedborgare med funktionsnedsättning?

Mer konkret bör regional funktionshinderspolitik, utöver hälso- och sjukvård, fokusera på exempelvis mätbara mål för tillgänglighet och användbarhet i kollektivtrafiken, tydliga riktlinjer för hur regionen/landstinget kan arbeta för större mångfald i nämnder och förvaltningar samt utbildningar i hur upphandlingar kan nyttjas för att ställa starkare sociala krav på det privata näringslivet. Det kan också handla om tillgängliga digitala biljettsystem eller syntolkning för att säkerställa att museer, teatrar och annan kultur eller idrottsevenemang blir fullt ut användbara för alla.

Synskadades Riksförbund samlat till kongress i Malmö vill uppmana landets regioner och landsting att:

  • Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling enligt Agenda 2030 utveckla och systematisera sitt funktionshinderspolitiska arbete att gälla hela regionens/landstingets ansvarsområde.
  • I sitt funktionshinderspolitiska arbete ha en konstruktiv och kontinuerlig dialog med berörda intresseorganisationer.

Kongressen vill också uppmuntra Sveriges Kommuner och landsting (SKL) att:

  • I dialog med sina medlemmar och i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning forma en strategi för en starkare och tydligare regional funktionshinderspolitik i hela landet.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö 26-29 oktober 2017.