Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning


– Snabbare insatser, högre kvalitet, starkare stöd

Till:
Landsting och regioner
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Vi kräver fullvärdiga rehabiliterings- och insatser för personer med synnedsättning.

När en person får en synnedsättning startar ett fundamentalt omställningsarbete som i grunden påverkar hela livssituationen. Alltifrån att klara vardagliga sysslor, hantera ny teknik för information, lära sig ett nytt sätt att läsa och skriva, lära sig att orientera sig utan hjälp av synen till att hantera sorg och frustration över synförlusten och den längtan som finns efter det liv man hade som seende.

I nationella riktlinjer för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård ingår rehabilitering som självklar insats i rekommendationer och vårdprogram. Socialstyrelsens kartläggning av rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning (2012) visar att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner. Inom synrehabilitering saknar majoriteten av vårdgivarna styrande dokument som klargör uppdraget. Det är stora skillnader i landet vad gäller metodik, samverkan, väntetider, egenavgifter och tillgång till insatser. Långt ifrån alla vårdgivare upprättar rehabiliteringsplaner. Uppföljning för jämlik vård saknas. Kartläggningen visar också att kunskap om vilka rehabiliteringsinsatser som har effekt är varierande och begränsad. Socialstyrelsen noterar att det är svårt att tillgodose orienterings- och kommunikationsträning, ADL, psykosociala insatser och anhörigstöd inom synrehabiliteringen. Man konstaterar också att det är svårt att tillgodose behov av fysisk aktivitet samt gruppaktiviteter.

Sedan kartläggningen gjordes har inte mycket hänt som förändrat insatserna inom synrehabilitering enligt de rekommendationer som gavs 2012.

Brist på synpedagoger, psykologer och fysioterapeuter kvarstår.

  • Synskadades riksförbund samlat till kongress i Malmö kräver att landsting och regioner:
  • Utvecklar metoder för att klara sitt uppdrag att för varje person i rehabilitering eller habilitering forma kvalitetssäkra rehabiliterings- och habiliteringsplaner
  • Omedelbart ser till att tillgången till synpedagoger, fysioterapeuter och psykologer täcker behovet inom landets alla synrehabiliterande enheter.

I samverkan startar ett systematiskt utvecklingsarbete som ska mynna i likvärdiga insatser i hela landet.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö 26-29 oktokber 2017.