Anna Hedh har ljust uppsatt hår. En svart jumper med en svartvitrutig tunika över. Håkan Thomsson har grå kavaj. Han syns snett bakifrån på bilden.
EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) bjöd in en grupp förtroendevalda och anställda i SRF till EU-parlamentet den 15 november.

Thomssons Nyheter #16


Den 13-15 november var en grupp från SRF i Bryssel för att lära sig mera om EU. Studieresan skedde på inbjudan av EU-parlamentarikern Anna Hedh (S).

Aktuellt om ögonforskning

Birgitta Ejdervik föreläser. Hon bär ett headset och bakom hennes är en bild av en askkopp med en rykande fimp. Birgitta Ejdervik har kort blont hår och glasögon. Hon har en mörk kavaj och ovanpå en ljus jumper.   

Överläkare Birgitta Ejdervik Lindblad, Universitetssjukhuset Örebro berättade om hälsorisker som kan skynda på den allra vanligaste ögonsjukdomen gråstarr.

Onsdagen den 16 november ordnade SRF en konferens där aktuell ögonforskning presenterades. Framstående forskare från Göteborg, Linköping, Malmö/Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro höll korta föredrag om forskning som pågår just nu.
Senast SRF ordnade en liknande konferens var år 2011. SRF stödjer ögonforskningen med cirka 1 miljon kronor per år, främst genom bidrag till Ögonfonden. 

Samtliga föredrag under ögondagen finns inom kort på vår webbplats. 

Träff med LSS-utredningen

Desirée Pethrus har kort blont hår med slingor i . Hon har blå ögon och en aning make upp. I öronen har hon pärlörhängen och runt halsen en smycke hängande i en silverkedja. Hennes kavaj är mönstrad i rost, blått och mintgrönt.

LSS-utredare riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD)

Den 14 november gjorde Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Sveriges Dövas Riksförbund, en uppvaktning av den pågående LSS-utredningen (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Från SRF deltog vår vikarierande intressepolitiska chef Eva Björk samt förbundsstyrelseledamoten Annika Östling. De träffade utredaren riksdagsledamoten Désirée Pethrus, huvudsekreteraren Anders Viklund samt sekreteraren Helena Höög.

Från SRF framfördes att gravt synskadade och blinda måste ingå i den så kallade personkretsen, och att behovet måste bedömas utifrån den insats man söker. 

Vi blir ofta bedömda efter kriterierna för assistans fast det är ledsagning vi behöver. Det leder till att går miste om insatsen. Vidare diskuterades en hel del om vad insatsen ledsagning behövs till. Sådant andra bara gör i förbifarten måste vi planera och få ledsagare till, och vi tvingas ofta prioritera bort viktiga saker. Att vi synskadade ofta klarar oss bra i kända miljöer, såsom i vårt eget kvarter, innebär inte att vårt behov är mindre eftersom vi behöver röra oss även på andra ställen. Ledsagningen kan vara helt nödvändig för att vi exempelvis ska kunna ta en skogspromenad, gå på gym, handla i butiker och så vidare.

Helt klart har synskadades möjlighet att få LSS-insatsen ledsagning minskat drastiskt de senaste åren trots att lagen inte ändrats. LSS-utredningen kan ändra på det.

Konferens för tågoperatörer 

SJ, MTR, DSB och A-Train (Arlanda Express) var de företag som deltog vid den konferens för tågoperatörer som SRF ordnade på Scandic Grand Central i Stockholm den 22 november. Dessutom deltog Trafikverket.
På programmet stod information och diskussion om det tillgänglighetsdirektiv som EU håller på att ta fram samt workshops kring biljettköp, ledsagning respektive tillgänglighet och bemötande under tågresan. Bland de slutsatser som kunde dras kan nämnas att biljetter måste kunna köpas på annat sätt än via appar och internet, till exempel via telefon, över disk eller ombord. 

För att inte synskadade ska diskrimineras ska priset bli detsamma även om man inte kan använda appar och internet.

Studieresa till Bryssel

SRF:arna står framför en parad med alla 28 medlemsländers flaggor. Främst syns EU-flaggen med gula stjärnor mot en blå botten.

Den 13-15 november gjorde 24 SRF:are inklusive ledsagare en studieresa till Bryssel för att lära sig mera om EU. Detta skedde på inbjudan av EU-parlamentarikern Anna Hedh (S), och EU stod för ungefär hälften av kostnaderna.

Marie Denninghaus i bildens mitt har axellångt mörkt hår och glasögon. Hon har en svart topp och sitter vid ett mötesbord. Runt henne sitter bland andra Henrik Götesson i grå tröja med ett skrivhjälpmedel framför sig.

Henrik Götesson, SRF och Marie Denninghaus på European Disability Forum.  

Besök gjordes på EU-kommissionen, i EU-parlamentet, på den svenska representationen samt hos EDF, European Disability Forum. EDF är en organisation för nationella samarbetsorganisationer för funktionshindrade samt europeiska funktionshinderorganisationer. EBU, European Blind Union är medlem i EDF. Marie Denninghaus berättade om hur EDF arbetar.

Sofia Lourenco syns i profil. Hon har mörkt hår i sidbena och hennes blick är riktad över mötesbordet. Hon bär en kornblå kofta och har en bunt papper framför sig. Sofia Lourenco är omgiven av personer från SRF. 

EU-kommissionen är den instans som tar fram förslag till direktiv och förordningar inom EU. Här fick vi en intressant dragning av Sofia Lourenço (bilden) om arbetet med EU:s tillgänglighetsdirektiv. 

På EU-parlamentet träffade vi Anna Hedh, och vi fick även se plenisalen, där parlamentet sammanträder. Här sker ständig simultantolkning till 28 språk. EU-parlamentet har egentligen sitt säte i Strasbourg i Frankrike, men har även möten i Bryssel.

Wivi-Anne Hult står invid en talarstol på Sveriges ständiga representation vid EU. Hon har uppsatt blont hår och svarta kläder. Med ena handen gör hon en gest. Bakom henne är ett stormönstrat draperi med björkstammar. 

På den svenska representationen träffade vi socialrådet Wivi-Anne Hult. Det är här som de förhandlingar sköts som föregår besluten i ministerrådet. 

Genom de två studieresor till Bryssel som SRF genomfört i år så har ett stort antal SRF:are fått inblick i hur EU arbetar och fungerar. Detta är viktigt eftersom EU har en stor inverkan på utvecklingen i Sverige. Ökade kunskaper ökar våra förutsättningar att påverka. 

Trafiksignaler i Tibro 

En grupp från SRF testar ticksignaler hos företaget Prisma i Tibro.

I Tibro i Västergötland tillverkas trafiksignaler, eller rättare sagt den dosa som sitter på stolparna vid ljus- och ljudreglerade övergångsställen. Måndagen den 21 november gjorde SRF:s arbetsgrupp för fysisk miljö och resande ett studiebesök på Prisma Tibro.
De har en stor andel av den svenska marknaden vad gäller ljudsignaler, och levererar också internationellt. 

Hörbarheten i trafikmiljön är beroende av vilka frekvenser som ljudet innehåller. Volymen är viktig, men frekvenserna har större inverkan än man kan tro. Vi fick lyssna på olika typer av ljud, och kunde konstatera att hörbarheten och förmågan att orientera sig efter ljudet varierade stort. 

På många dosor vid övergångsställen finns en karta som beskriver hur gatan man ska korsa ser ut. Här anges om det finns någon refug, om det finns cykelbana, hur många körfält gatan har och dylikt. Dessa kartor är rätt okända, men är till stor nytta om man lärt sig tyda dem. 

Prisma Tibro visade också pollare med ljus och ljud, som kan användas för orientering längs olika gångstråk. Prisma Tibro har tagit fram en broschyr om sina produkter, vilken även finns i punktskrift. Vill man veta mera kan man vända sig till SRF:s intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson, tfn 08-39 94 46 eller e-post jimmy.pettersson@srf.nu

Möte om tillgänglig television 

SRF deltog i ett möte om tillgängligt utbud i SVT, Sveriges Television som ordnades på kulturdepartementet fredagen den 18 november. SRF representerades av förbundsstyrelseledamoten Roland Gustafsson, Henrik Götesson som är intressepolitisk handläggare samt vår kommunikationschef Boris Samuelsson. Flera andra funktionshinderförbund deltog också, däribland Unga Synskadade. 

Uppläst textremsa vid exempelvis nyhetsprogram, uppläsning av text på skyltar som visas i rutan samt behovet av fler syntolkade program var önskemål som framfördes. SVT får nya riktlinjer från den 1 januari 2017, och kulturdepartementet ville därför ha våra synpunkter. Från 2020 har SVT ett nytt sändningstillstånd, och det innebär att vi har tillfälle att ställa mera långtgående tillgänglighetskrav i den kommande processen.

Om elektronisk röstning på DN Debatt 

Den 26 oktober skrev docenten i statsvetenskap, Johan Karlsson Schaffer, en artikel på Dagens Nyheters debattsida där han menade att det svenska systemet med förtryckta valsedlar som sprids i stora mängder är ett säkerhetsproblem. Han förordade ett system där man själv kryssar eller skriver siffror på en valsedel i vallokalen. 

Undertecknad (Håkan Thomsson) fick dagen därpå in en replik på DN Debatt. Där skrev jag bland annat: ”Det tråkiga är att de lösningar som Johan Karlsson Schaffer föreslår ytterligare skulle utestänga synskadade från att rösta självständigt, då hans förslag bygger på att man själv ska kryssa eller skriva på valsedeln. Istället borde Vallagskommitténs tankar från år 2013 om att utreda elektronisk röstning genomföras. Det skulle vara bra för miljön, och kunna skapa fria och hemliga personval även för synskadade.” 

Gemensam broschyr för SRF och Synskadades Stiftelse 

Omslaget till  foldern föreställer en hand som läser braille.

”Stöd synskadade” heter en broschyr som tagits fram gemensamt av Synskadades Riksförbund och Synskadades Stiftelse. Syftet med en gemensam broschyr är att vi inte ska konkurrera med olika informationsmaterial som vänder sig till den som vill ge en gåva eller skriva ett testamente med synskaderörelsen som förmånstagare. Broschyren kan också användas av distrikt, lokalföreningar och branschföreningar. Broschyren kan beställas från kontorsservice@srf.nu

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu