Susanne Nordling har långt ljust hår och en ljusjacka. Håkan Thomsson har hår till axlarna, ljus skjorta och grå kavaj.
Landstingsråd Susanne Nordling (MP) i Stockholms läns landsting och Håkan Thomsson.

Thomssons Nyheter #08

Politikerträffarna inför höstens val fortsätter. Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Nya politiska träffar
Besök i Lettland
SRF har svarat på snabbremiss
Lika Unikas årsmöte
Nordiska funktionshinderrådet i Stockholm
Samhällsbroschyr att ta del av 

Nya politiska träffar

Håkan Thomsson och Anders V Jonsson utanför riksdagen. 

De politiska träffarna inför valet fortsätter. Den 15 maj var det dags att möta Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders V Jonsson.
Förutom ledsagning, rehabilitering och färdtjänst pratade vi även om framtiden för ledarhundsverksamheten, och även schablonen i handikappersättningen kom givetvis upp. 

Den 23 maj träffade vi Susanne Nordling (MP) som är med i sjukvårdsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon är också landstingsråd i Stockholm och har ett slags samordningsansvar för MP:s landstingsråd. Vi diskuterade SKL:s roll och möjligheter när det gäller att förbättra situationen för synskadade. Framförallt handlade det om kvaliteten inom landstingens rehabilitering, och fördelen med syn- och hörselinstruktörer som kan komplettera med anpassning och träning. Vi dryftade också digitaliseringen, och nödvändigheten av att synskadade kan använda modern teknik. 

Senare samma dag gjorde vi ett besök på socialdepartementet och träffade Maja Fjaestad som är statssekreterare hos Lena Hallengren (S). Med på mötet var också Catharina Piazzolla som är politiskt sakkunnig, och från SRF deltog Neven Milivojevic och Håkan Thomsson. Mötet syftade till att skapa direkta kontakter med den nya statssekreteraren och därmed också till ministern. Förutom en presentation av SRF tog vi upp frågor kring ledsagning och ledarhundar.

 Lika Unikas avgående ordförande Maria Johansson, statsrådet Lena Hallengren (S) och Håkan Thomsson. Foto: Lika Unika/ Peter Andersson. 

Lika Unika hade fått en träff med statsrådet Lena Hallengren den 29 maj, och här deltog Maria Johansson, då ordförande för Lika Unika, Peter Andersson som arbetar på Lika Unikas kansli samt undertecknad (Håkan Thomsson). Vi beskrev Lika Unika som en samarbetsorganisation mellan funktionshinderorganisationer inom områdena syn, hörsel/döv och rörelse. När det gäller representation så har vi därför behov av fler platser för att kunna företräda alla dessa perspektiv. Personlig assistans och ledsagning, styrningen av funktionshinderpolitiken och den kommande granskningen av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning togs också upp. 

Länk till vårens politikerträffar

Besök i Lettland

Framför den lettiska synskadeorganisationens kulturcentrum står Sandra Smona delegationens värdinna, Annika Östling, Håkan Thomsson, Maria Thorstensson och Niklas Mattsson från SRF:s förbundsstyrelse. 

Den 23-26 maj reste en delegation från SRF till Lettland. Vi kom till Riga på onsdagskvällen. 
Torsdag morgon började vi med att besöka nordiska ministerrådets kontor i Riga där vi träffade Daina Mezecka. Hon arbetar som rådgivare och ska främja utbytet mellan Norden och Lettland. 

Huvudsyftet med vår Lettlandsresa var att besöka vår systerorganisation, på engelska benämnd Latvian Society of the Blind (LSB). Vi fick en bild av en organisation med svag ekonomi och en negativ medlemsutveckling. LSB bedriver på uppdrag av den lettiska staten rehabiliteringsverksamhet runt om i landet. Synskadade har rätt till en omfattande grundrehabilitering, och därefter kompletterande rehabilitering med 50 timmar per år. 

Vi besökte LSB:s huvudkontor i Jugla strax utanför Riga. Detta är en gammal ”blindby” från Sovjettiden, där bostäder och annan service för synskadade samlades runt en fabrik. Fabriken gick dock i konkurs strax efter att Lettland blev självständigt i början på 1990-talet. 

I Jugla finns bostäder som ägs av LSB där hyrorna är mycket låga, men det gör att pengar saknas till renovering och eftersom anhöriga kunnat behålla hyreskontrakten så är det idag enbart ungefär 30 procent av bostäderna som innehas av synskadade. 

Vi besökte rehabcentret i Jugla där synskadade får träna matlagning, orientering, lära sig punktskrift, hantverk och att använda datorer. Viss yrkesverksamhet med försäljning finns också. Dagen därpå besökte vi ett rehabcenter i Liepaja med ungefär samma upplägg. Där vände man sig dock även till andra funktionshindergrupper än synskadade. 

Liepaja är en stad i västra Lettland, drygt 20 mil från Riga. Staden har fått EU-pris för sin satsning på tillgänglighet för funktionshindrade. Vi gick en stadsvandring med en blind guide. Han visade bland annat taktila kartor som satts upp för att underlätta orienteringen. Det hela slutade på ett havsbad anpassat för rullstolsburna men också med ledsagarservice för synskadade. 

Slutligen besökte vi ytterligare ett rehabcenter ett par mil norr om Liepaja. Där hade man inriktning på odling, såväl blommor och grönsaker som bärbuskar och fruktträd. 

Sammantaget om rehabiliteringen i Lettland kan man säga att den är gedigen på sitt sätt, även om man fick en tydlig institutionskänsla. Det märkliga var att vi mötte ytterst få deltagare. Vi vandrade mest runt i tomma lokaler, men kanske var det en ren tillfällighet …? 

SRF svarade på snabbremiss

Den 17 maj besvarade SRF den snabbremiss som sänts ut med anledning av allianspartiernas motion till försvar för schablonen i handikappersättningen. Frågan beräknas komma till beslut i riksdagen den 13 juni. 

I vårt remissvar skrev vi bland annat:

”Synskadades Riksförbund ser mycket positivt på förslaget att de schabloner som i nuvarande handikappersättning finns för blinda och gravt hörselskadade/döva behålls när regeringens lagförslag om merkostnadsersättning träder i kraft”.

Vi underströk att ett borttagande av schablonerna för blinda och gravt hörselskadade skulle innebära försämringar för dessa grupper, som ytterligare skulle minska egenmakt och integritet hos individen. Stora delar av de merkostnader som personer med synnedsättning har är svåra att precisera och beräkna. För den som inte enkelt kan redogöra för sina utgifter i detalj och som inte kan argumentera för sig, skulle ett borttagande av schablonen riskera att bli en oacceptabel försämring. Risken för ökat utanförskap, mindre självständighet och sämre psykisk hälsa skulle vara uppenbar. 

Länk till remissvar om förslaget till ändring i regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Lika Unikas årsmöte

Mycket sent utsända möteshandlingar och en valberedning som inte hade något förslag på ordförandekandidat präglade Lika Unikas årsmöte som genomfördes i Enskede onsdagen den 30 maj. Ombud för SRF var Neven Milivojevic och Maria Sjötång, och på plats fanns också Maria Thorstensson, som sedan i våras är ersättare i Lika Unikas styrelse.
Neuroförbundet har begärt utträde ur Lika Unika. Detta beviljades vid årsmötet, och träder formellt i kraft den 1 januari 2019. 

Maria Johansson meddelade för ett par månader sedan att hon inte tänkte fortsätta som ordförande för Lika Unika. Då ingen ny ordförande kunde väljas på mötet så överläts till styrelsen att hantera situationen. Valberedningen avgick, och ingen ny kunde väljas. Förmodligen blir det ett extra årsmöte till hösten. 

SRF representeras i Lika Unikas styrelse av Håkan Thomsson som ordinarie ledamot med Maria Thorstensson som ersättare. Lika Unika är inne i en djup kris, och organisationens framtid är oviss. 

Nordiska funktionshinderrådet i Stockholm

Det nordiska funktionshinderrådet hade möte i Stockholm den 29-31 maj. Undertecknad (Håkan Thomsson) är genom Lika Unika ersättare i rådet, och jag deltog under delar av mötet. Ersättarna har normalt inte närvarorätt, men Elisabeth Wallenius, som är ordinarie funktionshinderrepresentant för Sverige, hade förhinder. 

Detta var rådets första möte under den nya mandatperiod som löper 2018 till 2022. Därför innehöll mötet introduktion av rådets uppgift och arbetssätt och genomgång av nordiska ministerrådets handlingsplan på funktionshinderområdet. Vi deltog också under onsdagsförmiddagen i en internationell konferens om lagen som verktyg för sociala förändringar. 

SRF hade gjort en skrivelse kring hinder som synskadade elever i Norden möter vid nationella prov. Om man inte kan göra alla delar i proven riskerar eleven att inte få fullständigt slutbetyg. Skrivelsen ska nu hanteras av funktionshinderrådets arbetsutskott. 

Samhällsbroschyr att ta del av

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den sänds ut till alla hushåll i Sverige. I dagarna gick den också ut på punktskrift till dem som finns i Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) användarregister. MTM har också läst in broschyren, och den kan laddas ner på Daisy på alla kommunala bibliotek. 

Synskadade och andra funktionshindrade hamnar ofta i en extra utsatt situation i krislägen. Detta är något som bland annat uppmärksammats av World Blind Union. Även i SRF bör vi fundera över hur våra medlemmars situation kan underlättas i krislägen.

Länk till MSB:s inlästa version på svenska och engelska av Om krisen eller kriget kommer.

 

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

 

Länk till tidigare nyhetsbrev