En modell av ett öga med pupill, ögonvitan och ögonmusklerna.
En modell av ett öga som går att plocka isär och studera dess olika delar.

Thomssons nyheter #12 2018

– Vi behöver goda relationer med syncentralerna, men samtidigt måste vi politiskt driva att rehabiliteringen får kraftigt förstärkta resurser, skriver Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrevet.

Försäkringskassan fälld för diskriminering

Kraftsamling kring rehabilitering

Minst 10 000 medlemmar

Kanslisterna samlade

Två projekt startar nu

SRF och de allmänna valen – kort summering

Fullspäckad DOFS

Nytt från Lika Unika

Musikhjälpen: Alla har rätt att funka olika

Familjemedlemskapet skjuts framåt

 

 

Försäkringskassan fälld för diskriminering

En blind mamma, Ulrika Norelius Centervik (bilden), kunde inte ansöka om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida, då denna inte var tillgänglig för synskadade. Med hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, DO stämde Ulrika Försäkringskassan. Den 11 september kom domen från tingsrätten i Stockholm. Försäkringskassan dömdes att betala ett skadestånd på 20000 kr för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Diskrimineringen skedde under 2015 och 2016. Rättvisans kvarnar mal således långsamt, men detta är ändå en principiellt intressant dom. Det är i nuläget oklart om domen kommer att överklagas.

Dom: Ärende ANM 16972/16 

Kraftsamling kring rehabilitering

Under den innevarande kongressperioden, 2018-2020, är habilitering och rehabilitering prioriterade områden i SRF:s arbete. Här räknas också möjligheten att få tillgång till olika hjälpmedel in. Det är landstingens syncentraler som har ansvaret för habilitering och basrehabilitering för synskadade. Ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen åvilar främst Arbetsförmedlingen. 

Synskadades Riksförbund kan nu presentera en samlad bild av syncentralernas verksamhet. Vi har gjort en enkätundersökning som resulterat i en rapport. Beställ den gärna från kontorsservice, tfn 08-39 92 20, eller via e-post kontorsservice@srf.nu

Länk till rapporten för nedladdning 

Synskadades Riksförbund har tillsatt tre arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor.

Arbetsgrupp 1

Habilitering för barn och ungdomar
Här behandlas bland annat syncentralsrelaterade frågor, hjälpmedelstillgång, möjligheten till utbildning på sina hjälpmedel, stöd kring punktskriftsfrågor och orienteringsträning, psykosociala aspekter, föräldrafrågor, samverkan mellan habilitering och förskola/skola med mera.

Arbetsgrupp 2

Rehabilitering
Med fokus på fysisk miljö, psykosocialt stöd och arbetsmarknad. Här behandlas frågor kring hjälpmedelstillgång för personer i yrkesverksam ålder och äldre, möjligheten att få utbildning på sina hjälpmedel och förutsättningar att få stöd i att självständigt orientera sig i den fysiska miljön och i resesituationer. Gruppen jobbar även med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetsgrupp 3

Digitalisering, punktskrift och syntolkning
Här tar vi bland annat upp tillgång till och utbildning på hjälpmedel för att kunna hantera digitala tjänster för personer i yrkesverksam ålder och äldre personer. 

I fokus står också stöd i att kunna hantera sin ekonomi, handla via internet, ta kontakter med vården och andra samhällstjänster samt möjlighet att ta del av digitala medietjänster. Också frågor om samhällets stöd i att lära sig punktskrift och att nyttja syntolkning hanteras av denna arbetsgrupp. 

Självklart bidrar SRF genom våra aktiviteter till rehabilitering av synskadade. Våra träffar med erfarenhetsutbyte, och ibland rena utbildningsinsatser på exempelvis smarta telefoner, är mycket viktiga. Att träffa andra i samma situation är ovärderligt när man är nysynskadad. Kamratstödsverksamheten kan förändra livet för deltagarna. 

Den 24 september samlades alla tre arbetsgrupperna på rikskansliet i Enskede. Här diskuterades bland annat syncentralsenkäten, SRF:s roll i den framtida rehabiliteringen och möjligheterna att bedriva viss rehabiliterande verksamhet på Almåsa.
Vi behöver ha goda relationer med syncentralerna, men samtidigt måste vi politiskt driva att rehabiliteringen får kraftigt förstärkta resurser.

Med tanke på att nivån på synskaderehabiliteringen i Sverige är oacceptabelt låg så måste SRF bli en ännu aktivare aktör och utförare än vad vi är idag. 

Minst 10 000 medlemmar

SRF:s mål för kongressperioden är att vi ska bli minst 10000 synskadade medlemmar. Den 21 september fastställde förbundsstyrelsen riksförbundets handlingsplan för medlemsutveckling. Den tar upp rekrytering, engagemang, organisationsutveckling och kamratstöd. En mall för handlingsplaner för distrikten finns också. 

Den ansvarsmodell för medlemsverksamheten som antogs av kongressen 2011 reviderades. Modellen innebär att lokalföreningarna ansvarar för alla sina medlemmar och framförallt bedriver verksamhet för äldre. Distrikt/regioner ansvarar för direktanslutna medlemmar och bedriver verksamhet för medlemmar i yrkesverksam ålder. Distrikt och regioner ska även ordna aktiviteter för medlemmar med flera funktionsnedsättningar i den mån det behövs speciella aktiviteter för dessa.
Riksförbundet bedriver verksamhet för synskadade barn och deras föräldrar, ger stöd till branschföreningar, håller vissa gruppspecifika kurser samt ger ekonomiskt stöd och arbetsgivarstöd till distrikt och föreningar. Det ligger i sakens natur att branschföreningarna bedriver verksamhet för sina medlemmar. 

Nätverksarbete ska bli en mera naturlig del i SRF-arbetet. Förbundsstyrelsen antog en definition samt under vilka förutsättningar som riksförbundet kan stötta sådant arbete ekonomiskt. Det ska vara nätverk på nationell nivå. Nätverket måste ha minst tio deltagare och en kontaktperson med riksförbundet måste finnas. 

Kanslisterna samlade

Den 12-13 september samlades kanslister anställda i distrikt och föreningar för en tvådagars fortbildning. Dag 1 genomfördes på rikskansliet i Enskede, och sedan fortsatte gruppen på Almåsa Havshotell. 

På programmet stod bland annat den nya dataskyddslagen som bygger på en EU-förordning, förkortad GDPR. Vårt register Surfa, genomgång av vår personalhandbok, arbetet med medlemsutveckling, på gång inom SRF, pensionsfrågor samt erfarenhetsutbyte stod också på programmet. Det blev positiva och berikande dagar. 

Två projekt startar

Den 17 september fick SRF två nya medarbetare som ska arbeta som ledare för var sitt projekt. Båda projekten är beslutade av kongressen 2017 och finansieras av Synskadades Stiftelse. 

Kim Westin ska leda SRF:s kulturprojekt. Hon kommer att ha sin placering vid rikskansliet i Enskede. Redan under hennes första arbetsdag träffade hon styrelsen för branschföreningen SKKF, (Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening). 

Dennis Ivarsson bor i Helsingborg. Han ska arbeta med det rättighetsprojekt som ska ta fram arbetssätt för att förbättra synskadades möjligheter att få rätten till samhällsservice tillgodosedd. Dennis Ivarsson har sin placering vid SRF Skånes kansli i Malmö. 

Vi hälsar båda dessa projektmedarbetare välkomna och ser fram emot två viktiga projekt! 

SRF och de allmänna valen – en summering

SRF:s arbete för att nå ut med synskadefrågor i valrörelsen började tidigt i våras då materialet ”Rätten att komma ut” togs fram. Under perioden april-juni träffade riksförbundet företrädare för samtliga riksdagspartier förutom SD. I Almedalen fortsatte vi att ha kortare eller längre möten med politiker. 

I augusti genomfördes med hjälp av ombudsmän och aktiva medlemmar SRF:s valstugeundersökning, där vi frågade efter information om partiernas politik på för synskadade läsbart sätt. Inte helt oväntat blev resultatet nedslående. Hela 96 procent av de besökta valstugorna saknade tillgängligt material. Ett positivt undantag var Feministiskt Initiativ!

Valstugeundersökningen fick stor uppmärksamhet i massmedia veckan före valet. Frågan om att synskadade fortfarande inte kan personrösta med bibehållen valhemlighet uppmärksammades också under valhelgen, och justitieminister Morgan Johansson (S) lovade att denna fråga ska utredas. 

Det har under valrörelsen pågått massor av aktiviteter på lokal nivå och i distrikten. Vi har träffat politiker, ordnat mörkerpromenader och arrangerat debatter. Tack för allt viktigt arbete som genomförts för att få in synskadefrågorna i den politiska diskussionen! 

Fullspäckad DOFS

Årets DOFS (kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande och förbundsstyrelsen) genomfördes på Almåsa Havshotell den 21-23 september.
Bland programpunkterna kan nämnas ledarskap och det goda samtalet, genomgång av svar på enkät till syncentralerna och en föreläsning om färdtjänsten och dess utveckling. Interna ekonomiska stöd, Medlemsforum 2019 och medlemsutveckling togs också upp, liksom frågan om hur vi bäst skapar kontakter med de politiker som utsetts i de allmänna valen. 

Det var 47 personer som samlats till DOFS. Förutom själva programmet är den här typen av konferenser viktiga för socialt umgänge och erfarenhetsutbyte distrikt och branschföreningar emellan. 

Nytt från Lika Unika

Eftersom Lika Unika inte har någon ordförande sedan årsmötet i maj så leds nu samarbetsorganisationen av ett presidium bestående av Malin Kvitvaer, SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), och Håkan Thomsson, SRF. Den 6-7 september hölls ett arbets- och styrelsemöte där organisationens framtid diskuterades. Slutsatsen blev att Lika Unika i första hand ska fokusera på sitt Arvsfondsprojekt Lika Unika Akademi samt på arbetet med att få till stånd en svensk oberoende MR-institution (MR = mänskliga rättigheter), och alternativrapporten inför att Sverige granskas av övervakningskommittén för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilket ska ske 2019. 

Regeringens utredning om en oberoende MR-institution har förlängts, men ett förslag kommer att läggas i höst. När det gäller ett extra årsmöte i Lika Unika, för att välja ordförande och valberedning, så kan det knappast ske förrän tidigast i december och mera troligt på andra sidan årsskiftet.

 

Projektet Lika Unika Akademi har nu officiellt kommit igång genom att Tiina Nummi Södergren (bilden) anställts som projektledare från den 10 september. Projektet är tänkt att pågå i tre år och innehåller utbildningar om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. 

Musikhjälpen: Alla har rätt att funka olika

Musikhjälpen är en kampanj som Sveriges Radio årligen har för att samla in pengar till Radiohjälpen. Årets kampanj har startat, och den kulminerar den 10-16 december då kändisar dygnet runt är instängda i en bur, och där lyssnarna kan välja musik som ska spelas i radion.

Länk till Musikhjälpen 

För MyRight, som samordnar projekt för internationellt utvecklingssamarbete och där SRF är medlem, är detta en viktig möjlighet att få stöd till sitt arbete för funktionshindrade i utvecklingsländer. Musikhjälpen kommer också att ha ett skolmaterial med lärarhandledning kring funktionshinderfrågor.

Länk till utbildningsmaterial åk 7-9 och gymnasiet  

Familjemedlemskapet skjuts framåt

Kongressen 2017 beslutade att införa möjligheten till familjemedlemskap i SRF. På grund av svårigheter att göra förändringar i vårt medlemsregister Surfa har införandet av familjemedlemskap dock dröjt. Förbundsstyrelsen diskuterade detta vid sitt möte den 21 september. 

Eftersom vår registerleverantör inte fyller våra förväntningar på vare sig grundläggande service eller specialuppgifter så kommer vårt rikskansli att se över alternativa register på marknaden, och det kan betyda byte av register under 2019. Med anledning av detta beslutade förbundsstyrelsen att skjuta fram införandet av familjemedlemskap till den 1 januari 2020. Det beslutet kändes inte bra, men vi ansåg oss inte ha något egentligt val. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

Mejla Håkan

Länk till tidigare nyhetsbrev.