En blå buss från 1950-talet  som gick i trafik mellan Eksjö och Mariannelund.
Den 22-24 oktober deltog SRF i mässan Persontrafik och tog del av senaste nytt om läget i kollektivtrafiken.

Thomssons nyheter #13 2018

LSS-utredningen förlängs och lämnas till regeringen först den 10 januari, skriver Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrev.

Vita käppen uppmärksammad
Marrakeshavtalet ratificerat av EU
Förlängd tid till LSS-utredningen
Flera nordiska utbyten
Diskrimineringsdomen överklagad
Två möten kring tågresande
Persontrafik 2018
Aktuell intressepolitik i EU
Viktiga datum att notera

SRF:s Vita käppen-film uppmärksammades av Expressen. 

Vita käppen uppmärksammad

Den 15 oktober Vita käppens dag fick stort genomslag i massmedia. Mörkerpromenader, vandringar i gatumiljö och inventering av tillgänglighet i köpcentra var några av de aktiviteter som genomfördes.
Länk till om Vita käppens dag i medierna. 

En film från SRF om vad ledstråk fyller för funktion spreds på sociala medier. Filmen uppmärksammades också i en artikel i Expressen. Varmt tack till alla som var aktiva på Vita käppens dag!

Länk Synskadades Riksförbunds Vita Käppen-film. 

Marrakeshavtalet ratificerat av EU

Den 1 oktober ratificerades, godkändes Marrakeshavtalet av EU-kommissionen. Det innebär att avtalet gäller mellan länderna inom EU och vid utbyte med alla stater som ratificerat avtalet.

Marrakeshavtalet handlar om att litteratur och annan tryckt text som anpassats så att den är läsbar för synskadade, kan passera nationsgränser utan upphovsrättsliga hinder. Det kan röra sig både om punktskriftsböcker och inlästa böcker. I Sverige kan detta bli till stor glädje och nytta för studenter, invandrare eller andra som vill ta del av material på annat språk än svenska. För synskadade i utvecklingsländer öppnas också nya möjligheter till läsande.

Att EU nu omfattas av Marrakeshavtalet är en stor framgång för den internationella synskaderörelsen! Även SRF har bidragit i detta arbete. De två senaste gångerna jag träffade justitieminister Morgan Johansson (S) sa han i samband med hälsandet också: ”Marrakeshavtalet”. 

Förlängd tid för LSS-utredningen

LSS-utredningen har fått förlängd tid (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Utredningen ska nu lämnas till regeringen den 10 januari. Sista mötet för experter och sakkunniga i utredningen blir den 21 november. 

Finn dina inre resurser var temat på en nordisk kvinnokonferens i Malmö.

Flera nordiska utbyten

Den 19-21 oktober genomfördes en nordisk kvinnokonferens för synskadade på Clarion Malmö Live. Konferensen var ett arrangemang ordnat av NKK, Nordiska kvinnokommittén.
Temat var: Finn dina inre resurser. På programmet stod bland annat föreläsningar och övningar i retorik, och att göra videor för sociala medier. 

Den 22-23 oktober hölls sedan möten i NSK (Nordiska samarbetskommittén) och NKK. Förutom rapporter från respektive land diskuterades bland annat hur sopsortering kan göras enklare för synskadade genom märkning av olika sopkärl.
Det efterlystes standardisering på detta område. 

Även organisationernas förmåga att hantera sexuella trakasserier togs upp. Erfarenheter från Norge och Island är att det är bra att medlemmar kan anmäla sådana händelser till någon som är fristående från organisationen. 

Vidare diskuterades aktuella frågor från European Blind Union (EBU) och World Blind Union (WBU). Nästa generalförsamling i EBU hålls i Rom i oktober 2019. Tema för generalförsamlingen blir ”Leave noone behind”. WBU:s generalförsamling kommer att äga rum i Madrid år 2020.

Planerna för den så kallade ”utvidgade nordiska konferensen” (UNK), som hålls vartannat år, börjar ta form. Nästa år ska UNK äga rum i Sverige, närmare bestämt på Almåsa den 26-30 augusti. Konferensen ska handla om utmaningar och möjligheter med den digitala tekniken. 

Mötet avslutades med att Gunilla Löfman från Finlands Svenska Synskadade berättade om sin rykande färska bok. Boken ”Att se” handlar om hennes sätt att hantera när synen rasade. 

Ett värdefullt nordiskt utbyte på tjänstemannanivå ägde rum i september. För kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte reste då några handläggare från vårt rikskansli till Danmark. Här besöktes såväl Dansk Blindesamfund som Institutet for blinde og Svagsynede. Ett liknande besök i Finland ska genomföras nästa vecka. 

Diskrimineringsdomen överklagad

Domen i september, där Försäkringskassan fälldes för diskriminering i form av bristande otillgänglighet, har överklagats av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Orsaken är att DO vill ha tydligare domskäl och att domen ska kunna bli prejudicerande. 

Det var Ulrika Norelius Centervik som inte kunde ansöka om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida, då denna inte var tillgänglig för blinda. Nu har alltså DO ansökt om prövningstillstånd i hovrätten för att en gång för alla kunna slå fast att detta var diskriminering enligt svensk lag. 

Två möten kring tågresande

I oktober har SRF haft två viktiga möten med Jernhusen AB respektive Trafikverket. Jernhusen är ett statligt bolag som grundades 2001, för att förvalta stationsbyggnader.
Den 2 oktober besökte Åsa Dahl och Thomas Brock från Jernhusen SRF-kansliet i Enskede. Med dem diskuterades ledsagningen i samband med tågresor som Jernhusen ansvarar för i samarbete med Trafikverket. En upphandling av stationsledsagningen håller på att slutföras. Fram till den 31 mars 2019 är det Riksfärdtjänsten i Sverige AB som är entreprenör. Från den 1 april 2019 släpper Jernhusen sitt ansvar för stationsledsagningen, vilket då helt tas över av Trafikverket. 

Den 12 oktober besökte undertecknad (Håkan Thomsson) och SRF:s intressepolitiska chef Neven Milivojevic Trafikverket i Borlänge. Här diskuterade vi högtalarutrop på stationerna. Trafikverket har en ambition att begränsa utropen till avvikelseinformation, alltså att tåget inte ankommer i rätt tid eller vid spårbyte. Trafikverket vill dessutom börja med utrop på engelska. 

Från SRF framförde vi att utropen är mycket viktiga för synskadade. SRF menar att alla tåg ska ropas ut. Ett försök har pågått i Skåne med begränsade utrop och att pratorer (automater där information lämnas med syntetiskt tal) istället placerats ut. Om högtalarutropen ska reduceras kan det först ske när ledstråk och pratorer är så bra att synskadade inte behöver högtalarutropen, menade SRF. Eventuellt ska en försöksstation anpassas på detta sätt. Malmö Central nämndes som ett tänkbart pilotprojekt. 

Aktuell intressepolitik i EU

Sista helgen i september var undertecknad (Håkan Thomsson) samt Cecilia Ekstrand från SRF-kansliet på ett möte med European Blind Unions särskilda kommission för intressepolitik i EU ”Liaising commission”. Mötet ägde rum i Obzor i Bulgarien.
Här diskuterades bland annat den förestående ratificeringen av Marrakeshavtalet, införandet av EU:s direktiv för tillgänglighet vad gäller webbsidor och appar, processen med det så kallade tillgänglighetsdirektivet och tysta fordon. 

I den sistnämnda frågan väntas EU anpassa sig till den internationella standarden att varningsljud på tysta fordon inte ska kunna stängas av. Varningsljud blir obligatoriskt på alla nya fordonsmodeller från den 1 juli 2019, och på alla nytillverkade elfordon från den 1 juli 2021. 

Webbdirektivet skulle ha varit infört i EU redan, men i de flesta länder har detta försenats. Framtiden för EU:s tillgänglighetsdirektiv är osäker eftersom EU-parlamentet och ministerrådet står långtifrån varandra i fråga om det konkreta innehållet. Förhandlingar pågår.

 

Den intressepolitiska handläggaren i trafikfrågor på SRF Jimmy Pettersson testar utropsknappar i en monter på Persontrafik.

Persontrafikdagarna 2018

Den 22-24 oktober pågick mässan Persontrafik 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö. SRF fanns på plats hela tiden och tog del i seminarier och utställningar. Självkörande bussar, anropsstyrd trafik (från dörr till dörr), färdtjänst och tågtrafik belystes på olika sätt.
Persontrafikdagarna ordnas vartannat år. Dessa dagar är intressanta för alla som vill försöka blicka in i framtidens resande. 

Viktiga datum att notera

Här anges några viktiga datum 2019 att notera. Konkreta kallelser eller inbjudningar kommer senare. 

23-24 januari: Fortbildning för kassörer
31 januari: Branschföreningsträff
1 februari: Organisationsrådet sammanträder
3-5 maj: Medlemsforum: Spräng gränserna
14 juni: Organisationsrådet sammanträder 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev