Barn leker på läger.

SRF:s lägerverksamhet

Barn och unga med synnedsättning har ett stort behov av att träffa andra som har liknande förutsättningar som de själva. Genom att träffa likasinnade stärks barnets egen identitet och välbefinnande. Läger och aktiviteter för synskadade barn är ett sätt för barnen att mötas, byta erfarenheter och samtidigt få den hjälp och det stöd de behöver.

På lägren kan deltagarna tillsammans hitta strategier att använda sig av i vardagen. Det blir ett komplement till syncentralernas habiliterande verksamhet.

Att åka på läger utan att ha någon förälder med, stärker barnet och gör det självständigare. Vi har sett att barnen växer och utvecklas enormt under en lägervecka.

Våra lägerledare har erfarenhet av att arbeta med barn som har en synnedsättning. Några av våra ledare har själva en synnedsättning och fungerar då som förebilder för barnen. Alla ledare får utbildning i hjärt- och lungräddning vartannat år och de får regelbundet fortbildning i syntolkning och bemötande.

På våra läger delas barnen in i åldersgrupper och varje grupp har sina egna lägerledare. Varje ledare ansvarar för två till fyra barn. Antalet är beroende av barnets ålder, synstatus och ytterligare funktionsnedsättning.

Barnen stöttas, motiveras och får ledsagning och hjälp av ledarna i aktiviteterna. Men lägerledarna uppmuntrar även barnen att vara självständiga genom att använda sin käpp om de har en, att gå efter ljud exempelvis en ledfyr eller en röst, att skära upp sin egen mat och plocka undan sin tallrik efter måltider etcetera.

Inför vistelsen lägger SRF stor vikt vid den information vi får in om respektive barn för att kunna tillgodose varje barns behov. Det kan handla om medicin, specialkost, önskemål om rumskompis och allt annat som är viktigt för barnet.

Välkommen att söka till våra lägerveckor, helger och andra aktiviteter!