Europeiskt samarbete

Synskadades Riksförbund deltar aktivt i arbetet i Europa och EU, genom medlemskap i European Blind Union (EBU). SRF finns representerat i EBUs styrelse sedan 2011 genom Ann Jönsson, ledamot av SRFs förbundsstyrelse. EBU:s styrelse sammanträder fyra gången per år och en generalförsamling hålls vart fjärde år. Inom EBU har SRF varit drivande i frågor som rör jämställdhet och organisationsutveckling. EBU arbetar med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, EU:s Ministerråd och Europeiska Kommissionen och är en stark röst för synskadades rättigheter i förhandlingar om EU:s lagstiftningsförslag.

EBU har framgångsrikt påverkat förhandlingar om det nya webbtillgänglighetsdirektivet och arbetar nu aktivt med påverkanskampanjen kring Förslaget om en Europeisk Tillgänglighetslag vars syfte är att bidra till att undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet av tillgängliga produkter och tjänster på EUs inre marknad.

EBU:s strategiska plan 2016-2019

  1. Europeiska tillgänglighetsdirektivet

    Följande brev har skickats till svenska EU-parlamentariker med anledning av en kommande omröstning om EU-kommissionens förslag till til…