Europeiskt samarbete

Synskadades Riksförbund deltar aktivt i arbetet i Europa och EU, genom medlemskap i European Blind Union (EBU).
I den nuvarande (oktober 2019) EBU-styrelsen representeras Sverige av Maria Thorstensson, SRF:s andra vice ordförande.
EBU:s styrelse sammanträder fyra gången per år och en generalförsamling hålls vart fjärde år. Inom EBU har SRF varit drivande i frågor som rör jämställdhet och organisationsutveckling. EBU arbetar med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, EU:s Ministerråd och Europeiska kommissionen och är en stark röst för synskadades rättigheter i förhandlingar om EU:s lagstiftningsförslag.

EBU har framgångsrikt påverkat förhandlingar om det nya webbtillgänglighetsdirektivet och påverkanskampanjen kring den europeiska tillgänglighetslagen vars syfte är att bidra till att undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet av tillgängliga produkter och tjänster på EUs inre marknad.