751 stolar med bord ställda inom en cirkel i Europaparlamentets plenisal
Europaparlamentets plenisal i Bryssel. Foto: Dinka Jasarevic

Europeiska tillgänglighetsdirektivet

Följande brev har skickats till svenska EU-parlamentariker med anledning av en kommande omröstning om EU-kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv.

Omröstning gällande europeiska tillgänglighetsdirektivet

Synskadades Riksförbund (SRF) skriver till dig med anledning av den förestående debatten och omröstningen i EU-parlamentet gällande IMCO-rapporten om Europeiska kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv den 13 och 14 september 2017. Vi vill uppmana dig som parlamentsledamot att föreslå viktiga förändringar av IMCO-rapporten för att stärka direktivet och möjliggöra genomförandet av tillgänglighet som en övergripande, bindande, genomförbar och väl övervakad mänsklig rättighet, som underbyggs av konkreta tillgänglighetskrav.

Vi är medlemmar i European Blind Union (EBU), en ideell organisation som representerar mer än 30 miljoner blinda och synsvaga EU-medborgare. EBU ingår i sin tur i European Disability Forum (EDF), som företräder mer än 80 miljoner européer. Den samlade funktionshinderrörelsens mål är att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Europa, och möjliggöra full delaktighet, jämlikhet och likabehandling. Det europeiska tillgänglighetsdirektivet är en huvudprioritet för SRF, EBU och EDF, och vi kämpar för ett starkt, ambitiöst och omfattande direktiv, som i förlängningen signifikant förbättrar tillgången till varor och tjänster för europeiska medborgare med funktionsnedsättning.

IMCO-rapportens förslag innebär kraftiga försämringar för personer med funktionsnedsättning jämfört med kommissionens ursprungliga förslag. Det innebär en svag lagstiftning där tillgänglighetskraven är vaga och inte obligatoriska, och som bortser från reglering och krav för ett stort antal sektorer. IMCO har satt näringslivets krav framför mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, äldre och konsumenter i allmänhet. Detta går tvärtemot EU-parlamentets alla tidigare uttalanden gällande tillgänglighetsdirektivet, i synnerhet parlamentets resolution från den 7:e juli 2016 gällande implementeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

IMCO-rapporten motsvarar i sitt nuvarande utförande inte behoven hos Europas medborgare med funktionsnedsättning, och kommer inte att ha en hållbar och övergripande effekt i deras vardag. För att uppnå målet om ett tillgängligt samhälle för alla behövs en förstärkt, obligatorisk, horisontell och övergripande lagstiftning som innefattar en bredd av samhällssektorer. Om EU-parlamentet inte genomför väsentliga förändringar av IMCO-rapporten riskerar vi ett tandlöst och urholkat tillgänglighetsdirektiv för 80 miljoner europeiska medborgare.

Därför ber vi dig och din partigrupp att se över bifogade tilläggs-/förändringsförslag till direktivet, samt att föreslå dem till parlamentets plenumomröstning.Här nedan finner du EBU:s fem huvudprioriteringar som indikerar våra röda linjer, och som SRF till fullo står bakom. Om dessa fem förändringar inte blir en del av EU-parlamentets slutliga beslut ber vi dig att avvisa och återremittera rapporten i sin helhet.

EBU:s fem huvudpunkter:

 • En bindande klausul om byggmiljö (Artikel 3 (10))
 • En tydlig referens till appliceringen av tillgänglighetskrav i förhållande till andra EU-direktiv, såsom transport och dess infrastruktur, liksom offentlig upphandling och alla investeringsformer (Artikel 1 (3))
 • Åtaganden ska omfatta alla företag, inklusive mikroföretag och SMEs (Artikel 12)
 • Tydliga, bindande och funktionella tillgänglighetskrav, särskilt inom styckena för:
  • Audio-visuellt medieinnehåll och relaterad tillgång till tjänster.
  • Kollektivtrafik, dess tjänster och relaterad infrastruktur.
  • Alla transportmedel, som går bortom existerande lagstiftning.
  • Självbetjäningsautomater och dess tjänster.
  • Tillgänglighetskrav för e-böcker och relaterade tjänster.

Vill du ha ytterligare information, tveka inte att kontakta Ellis Kivi Synskadades Riksförbund, ellis.kivi@srf.nu eller Jessica Schroeder, EBU:s representant, j.schroeder@dbsv.org

Vi hoppas på ditt stöd för att förbättra livet för över 30 miljoner personer med synnedsättning i Europa.

Vänliga hälsningar
Synskadades Riksförbund
Ellis Kivi, handläggare

Här nedan kan du ladda ner brevet (svenska) och bilaga till brevet (engelska) i word.

Brev till parlamentariker [word]
Bilaga till brev-EBU_EAA_proposal for amendments_plenary session_2017 [word]