Nordiskt samarbete

I Norden har vi ett nära samarbete med de övriga nordiska organisationerna för personer med synnedsättning. Det nordiska samarbetet sker i tre kommittéer.

Den övergripande kommittén kallas Nordisk samarbetskommitté (NSK) och är ett forum för erfarenhetsytbyte och samordning kring intressepolitiska- och organisatoriska frågor mellan ledare för de nordiska organisationerna. Inom NSK utbyts erfarenheter kring situationen för våra medlemmar i de nordiska länderna och organisationernas aktuella arbete. Aktuella intressepolitiska frågor på internationell nivå diskuteras också, framförallt påverkansarbetet inom EU, samarbetet inom paraplyorganisationen European Blind Union samt frågor som rör genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

NSK sammanträder ungefär två gånger per år och då träffas ett par representanter från respektive nordiskt land. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Även andra organisationer för personer med synnedsättning inom Norden deltar. Sekretariat och plats för sammanträden roterar mellan länderna. Förbundsordförande Håkan Thomsson och förste vice-ordförande Victoria Öjefors Quinn är SRF:s representanter i NSK.
Under perioden 2015-2017 innehar SRF ordförandeskapet i såväl NSK som NKK. Det innebär att SRF ansvarar för att sätta dagordningen, förbereda och stå värd för möten. Målsättningen för SRF:s ordförandeskap är att utveckla påverkansarbetet inom utbildnings-och arbetsmarkandsfrågor. Det senaste NSK-mötet hölls 10-12 mars 2016 på Almåsa, utanför Stockholm. Under mötet deltog också representanter från Sverigefinska Synskadeföreningen.

Nordisk Kvinnokommitté (NKK) är ett forum för samråd mellan representanter från organisationernas jämställdhets- och kvinnokommittéer och fokuserar på jämställdhetsfrågor och arbete i såväl samhället som internt inom organisationerna. 2014 deltog NKK deltog vid den stora kvinnokonferensen Nordiskt Forum i Malmö och anordnade ett seminarium om utmaningar på arbetsmarknaden för synskadade kvinnor. FS ledamöterna Annika Östling och Ulla Bergerros är SRF:s representanter i NSK.

Nordisk biståndskommitté (NBK) arbetar med samordning och utveckling av organisationernas internationella utvecklingssamarbete som bedrivs i samarbete med organisationer för personer med synnedsättning i utvecklingsländer. SRF bedriver idag samarbetsprojekt med organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Stödet till våra samarbetspartners är inriktat på kapacitetsstärkande insatser genom utbildning av medlemmar och förtroendevalda. Målsättningen är att stärka och bygga upp organisationerna för att de på egen hand ska kunna bedriva ett effektivt påverkansarbete för att personer med synnedsättning får tillgång till utbildning, rehabilitering och arbete.  SRF:s Internationell Handläggare är SRF:s representant i NBK.

Vartannat år arrangeras också en gemensam konferens, kallad Utvidgad nordisk konferens. Konferensen genomfördes senast i Danmark 2017.