En gul ledarhund på promenad med sin förare.

Allt om ledarhundar

En ledarhund är en specialdresserad hund som arbetar för att personer med grav synnedsättning eller blindhet lättare ska kunna ta sig fram.

Basfakta om ledarhundar

Ledarhunden är tränad att väja för hinder av olika slag, hitta stolpar och trappor med mera. En person som har en ledarhund kallas för ledarhundsförare. Tillsammans bildar ledarhunden och ledarhundsföraren ett ledarhundsekipage. 

Det är i första hand personen, inte hunden, som hittar till olika platser. Därför måste ledarhundsförare kunna orientera sig där de bor och arbetar. Det kan innebära en hel del träning. 

Hunden genomgår flera månaders intensiv dressyrträning innan den som tvååring kommer till en förare. Då inleds intensiv träning för att lära känna varandra och bli samspelta. Inledningsvis får de stöd av en erfaren instruktör. Men det mesta arbetet gör ledarhundsekipaget på egen hand. 
Ledarhundsverksamheten anordnar en kurs för nya ledarhundsekipage. Om ett ekipage får problem kan de alltid kontakta ledarhundsverksamheten och få stöd per telefon eller på hemmaplan.

 

Ledarhundsekipage i siffror

I Sverige finns 261 ledarhundar i tjänst (januari 2021). Bland förarna är 150 kvinnor och 111 män. 74 procent av förarna är i arbetsför ålder. 

80 procent av ledarhundarna är labradorer.

Ledarhundsverksamheten köper i år in 40 ledarhundar.

Vid årsskiftet 2020/2021 stod 53 personer på väntelistan för en ny ledarhund och ytterligare cirka 30 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

I år väntas ett 20-tal ledarhundar gå i pension.

Ledarhunden - ett livsavgörande hjälpmedel

Ledarhunden är ett ovärderligt hjälpmedel för personer utan ledsyn (enligt WHO:s definition av ledsyn).
Ledarhunden gör det möjligt för ledarhundsföraren att lättare åka kollektivt, ta sig till och från arbetet, till affären, till olika fritidsengagemang, till möten med mera. 

Ledarhunden väjer för alla slags hinder och stannar vid övergångsställen. Ledarhunden är tränad att hämta saker som ledarhundsföraren annars kanske tappar bort. 

Ledarhunden är ett livsavgörande förflyttningshjälpmedel och en trogen vän. Det kan landets drygt 260 ledarhundsförare vittna om.

Länk till några ledarhundsförares vittnesmål här

Ledarhunden kräver mycket av ledarhundsföraren. Den behöver omsorg, lyhördhet, lång dressyr, en hel del motion och engagemang för att må bra och förbli det stöd den är tränad till. 

Mycket inträffar för hund och människa

Exempel på situationer som kan uppstå är sjukdom, skilsmässor, flytt till ny ort, utlandsresor, åldrande och pensionering (hund och/eller människa), hundattacker, fallolyckor och diskrimineringsärenden. 

Myndighetsuppdraget

Ledarhundsverksamheten har ett myndighetsuppdrag att besluta om dispositionsrätt, tilldelning (bestämma vilken hund som ska placeras hos vem) av ledarhund och återtagande av ledarhund. Det regleras i "ledarhundslagen" under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (själva myndighetsutövningen) och Socialstyrelsen (ekonomin). Offentliga upphandlingar (inköp av ledarhundar) sköts av Myndigheten för delaktighet. 

För att få en ledarhund krävs att man först får beslut om dispositionsrätt till ledarhund. Innan beslut fattas, ska personen bland annat genomgå en obligatorisk kurs, som anordnas och bekostas av ledarhundsverksamheten.
Det ställs höga krav på den som ansöker om att få dispositionsrätt och på den som får/innehar en ledarhund.

Läs om ansökningsprocessen här

Kontakta ledarhundsverksamheten