Personuppgiftspolicy

Så här hanterar SRFs ledarhundsverksamhet personuppgifter för sig som söker eller har dispositionsrätt till ledarhund

Allmänt

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda dina data på alla sätt vi kan.

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Dessa regler gäller när du kontaktar oss. Synskadades Riksförbund är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 Personuppgifter vi samlar in

Ledarhundsverksamheten inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som har eller ansöker om att få dispositionsrätt till en ledarhund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

För att kunna besluta om dispositionsrätt, tilldela en lämplig hund och följa upp hur det går för dig och din ledarhund, behöver vi veta hur din vardag ser ut, vilka motionsvanor du har med mera.

Ledarhundsverksamheten registrerar personuppgifter i samband med:

a)    Din ansökan om att få dispositionsrätt till ledarhund

b)    För att kunna besluta om din dispositionsrätt till ledarhund, kan vi komma att efterfråga ytterligare information från dig, behandlande läkare eller annan vårdgivare

c)     Att du står på väntelista för att få ledarhund

d)    Att du tilldelats en av våra ledarhundar

e)    När du kontaktar oss via e-post, via telefon och social media

f)      Kurser och support

g)    Anmälningar som inkommer

Hur vi använder insamlad information

Ledarhundsverksamheten behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a)    För att kunna fullfölja vårt myndighetsuppdrag gällande dispositionsrätten, tilldelning av ledarhund och uppföljning av ekipage;

b)    Fullfölja vår serviceskyldighet gentemot dig som ledarhundsförare, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt;

c)     För att skicka dig information via SMS, e-post, Daisy eller brev då du har ett aktivt ärende hos oss. Detta inkluderar vår tidning I Selen;

d)    För att skicka viktiga meddelanden till dig, inklusive förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut 

Ledarhundsverksamheten samarbetar med leverantörer av ledarhundar/och eller dressörer som får del av personuppgifter för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga stöd och service. Vi har sekretessavtal med dessa.

Om cookies

När du använder Synskadades Riksförbunds webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och borttagning av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till SRFs ledarhundsverksamhet ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om för att kunna fullfölja vårt myndighetsuppdrag enligt gällande lag, det vill säga Lagen om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, den så kallade ledarhundslagen, alternativt uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är sökande för dispositionsrätt, står på väntelista för att få ledarhund eller är ledarhundsförare hos oss.  Viss information kan behållas längre då det krävs, på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller Djurskyddslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Ledarhundsverksamheten kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta SRFs ledarhundsverksamhet eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från SRFs ledarhundsverksamhet.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss:

Synskadades Riksförbund
Ledarhundsverksamheten
122 88 Enskede

E-mailadress: ledarhundsverksamheten@srf.nu

Telefonnummer: 08-39 91 35

 

Denna policy för personuppgifter gäller från och med 2018-05-02