Bakgrund

Synskadades Riksförbund (SRF) har haft ledarhundsverksamhet i många år med stöd av statsbidrag, men först 2006-01-01 reglerades verksamheten i lag.

Lagen, som brukar kallas ledarhundslagen, tillämpas i SRFs verksamhet vid prövning av frågor om tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund. Statsbidraget har varit oförändrat sedan lagen trädde i kraft och uppgår till 23,9 miljoner kr i statsbidrag per år. SRF har uppvaktat Socialdepartementet ett flertal gånger under årens lopp utan att få gehör för behovet av ett ökat statsbidrag.

Den 20 september 2017 presenterar regeringen sin budgetproposition. Följande stycke återfinns: "Till följd av att väldigt många ledarhundar togs ur tjänst under 2016 på grund av hög ålder kommer sannolikt kön för att få en ny ledarhund öka under 2017. Regeringen bedömer därför att anslagna medel för ledarhundar behöver ökas med två miljoner kronor per år för att få in fler ledarhundar i tjänstgöring".

Härefter står följande: "Verksamheten med ledarhundar är i dag uppdelad och ligger på den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. För att få till stånd en mer ändamålsenlig hantering avser regeringen att samla verksamheten till Myndigheten för delaktighet".