Buscks fond

Ändamål

Enligt ändamålet ges "bidrag till bestridande av omkostnader för synskadades ledarhund".

Ansökan

Ansökan om bidrag ur Buscks fond ska göras på särskild blankett som kan rekvireras på ovanstående adress eller från SRF:s hemsida.

Sökande ska vara ledarhundsförare.

Ansökningsblankett [doc]

Beslut

Beslut fattas av SRF:s fördelningsgrupp. Beslut om inkomna ansökningar fattas ungefär en gång per månad. Sökanden meddelas beslutet skriftligt snarast möjligt.

Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas efter inkommet kvitto eller motsvarande dokument. Utbetalningen kan ta upp till tre veckor efter inkommet underlag. Bidrag kan rekvireras inom sex månader från det att bidragsbeslutet meddelats den sökande.

Kontaktperson: Lena Ridemar