Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade (KMA) har träffat överenskommelse med Synskadades Riksförbund (SRF) om att SRF från och med 2018 och tillsvidare åtar sig att i sin helhet ansvara för KMAs bidragsgivning till enskilda synskadade. Bidragsbeloppet är på max 6 000 kr. Har du beviljats bidrag hos oss tidigare måste det gå minst 12 månader innan du kan söka på nytt.

Bidragsändamål

Stiftelsens ändamål är bland annat att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige. Dessa bidra kan vara för exempelvis rekreation, rehabilitering och hjälpmedel. Ansökningar till utlandsresor beviljas i yttersta undantagsfall. Läs mer om KMA och dess bidragsregler.

Krav för erhållande av bidrag

Stiftelsernas bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövade, vilket innebär att en ensamstående person anses behövande om den taxerade årsinkomsten understiger fyra prisbasbelopp, det vill säga 190 400 kr för år 2021 enligt Skatteverket. Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett prisbasbelopp (47 600 kr) per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 333 200 kr. Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp. Då sökanden är under 18 år ska föräldrarnas inkomstuppgifter bifogas. Sökande måste i vissa fall redovisa sina tillgångar och skulder samt innehav av bostadsrätt/villa/fritidshus som skall redovisas med marknadsvärdet.

Till alla ansökningar ska slutskattsedel från Skatteverket bifogas, även för make/maka/sambo.

Sökanden ska styrka sin synskada genom läkarintyg eller intyg från syncentral.

Ansökan

Ansökningsblankett [pdf]

Ansökan om bidrag ur stiftelsen ska göras på särskild blankett som kan erhållas från Synskadades Riksförbund eller genom SRF:s hemsida. I ansökan ska det klart framgå vilket ändamål bidrags söks för, kostnadsberäkning samt sökt belopp. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsens ändamål.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut om bidrag fattas av en särskild bidragsgrupp och sökanden meddelas beslutet skriftligt. Beslutet kan inte överklagas.

Beviljade bidrag utbetalas inom fem veckor till sökandes konto.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare vid SRF: Yvonne Gille Telefon: 08-39 91 54 E-post: enskildabidrag@srf.nu