Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade

Bidragshanteringen har flyttats till Iris Förvaltning, så vi ber dig kontakta dem för bidragsansökan eller vid frågor. Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2 E-post: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se www.irisforvaltning.se

Bidragsändamål

Stiftelsens ändamål är bland annat att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige. Dessa bidra kan vara för exempelvis rekreation, rehabilitering och hjälpmedel. Ansökningar till utlandsresor beviljas i yttersta undantagsfall. Läs mer om KMA och dess bidragsregler.

Krav för erhållande av bidrag

Stiftelsernas bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövade, vilket innebär att en ensamstående person anses behövande om den taxerade årsinkomsten understiger fyra prisbasbelopp, det vill säga 193 200 kr för år 2022 enligt Skatteverket. Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett prisbasbelopp (48 300 kr) per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 338 100 kr. Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp. Då sökanden är under 18 år ska föräldrarnas inkomstuppgifter bifogas. Sökande måste i vissa fall redovisa sina tillgångar och skulder samt innehav av bostadsrätt/villa/fritidshus som skall redovisas med marknadsvärdet.

Till alla ansökningar ska slutskattsedel från Skatteverket bifogas, även för make/maka/sambo.

Sökanden ska styrka sin synskada genom läkarintyg eller intyg från syncentral.

AnsökanAnsökan om bidrag ur stiftelsen ska göras på särskild blankett som kan erhållas från Synskadades Riksförbund eller genom SRF:s hemsida. I ansökan ska det klart framgå vilket ändamål bidrags söks för, kostnadsberäkning samt sökt belopp. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsens ändamål.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut om bidrag fattas av en särskild bidragsgrupp och sökanden meddelas beslutet skriftligt. Beslutet kan inte överklagas.

Beviljade bidrag utbetalas inom fem veckor till sökandes konto.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare vid SRF: Yvonne Gille Telefon: 08-39 91 54 E-post: enskildabidrag@srf.nu