Lars Norrmans fond

Testamentet

I testamente 1964-05-21 förordnade konstnären Lars Norrman bland annat följande:

"… skall utav den årliga behållna avkastningen utgivas ett utlandsresestipendium till någon blind - härmed avses person vars syn är nedsatt med minst 75 % eller som är helt blind - svensk eller svenska med erforderliga språkkunskaper för att därigenom giva denne eller denna tillfälle till stimulerande kontakt med likställda i andra länder. Stipendiaten skall efter ansökan utväljas av styrelsen för De Blindas Förening, men beloppet utbetalas av banken. Det skall åligga stipendiaten att till banken och föreningen avgiva reseberättelse efter fullbordad resa."

Permutationer

Kammarkollegiet beslutade 1988-01-26 att bifalla begäran av Götabanken att få dela ut högst tio stipendier ur fonden årligen.

Kammarkollegiet beslutade 2003-07-08 att det utav den årliga behållna avkastningen från Lars Norrmans testamentsstiftelse får delas ut högst 40 stipendier.

Tillämpningar

Stipendium kan sökas för utlandsresa med syfte att träffa synskadade i andra länder eller delta i idrottsutbyte inom handikappidrott i andra länder, tävlingar eller träning.

Sökande måste vara synskadad. Sökande som inte är medlem i SRF ska bifoga läkarintyg som styrker synskadan.

Sökande ska vara bosatt i Sverige.

Sökande bör utöver svenska kunna tala ytterligare ett eller flera språk hjälpligt.

Stipendium kan sökas av enskild person eller av grupp.

Ledsagare får medfölja vid behov.

Upp till 40 stipendier kan enligt permutation utdelas per år.

Högsta beloppsgräns per stipendium är 20 % av den totala utdelningen ifrågavarande år.

Efter resan ska en reserapport skickas in till Synskadades Riksförbund, som skickar rapporten till förvaltaren av fonden. Reserapport ska skickas in senast två månader efter avslutad resa.

Beslut

Beslut fattas av SRF:s arbetsutskott två gånger om året.

Stipendium kan inte delas ut till anställda inom SRF för resor i tjänsten.

Stipendium kan inte ges till ledamöter i förbundsstyrelsen för resor inom styrelseuppdraget.

Arbetsutskottet fattar särskilt beslut om personal eller förbundsstyrelseledamot beviljas stipendium för resor utanför tjänsten respektive styrelseuppdraget.

Rutiner

Fonden utlyses två gånger om året, vår och höst.

Ansökan om stipendium ska göras på särskild ansökningsblankett:

Ansökan i wordformat

Ansökan i wordformat, anpassad

Det går också att fylla i en elektronisk ansökan här

Sista ansökningsdag är 15 april för resor som genomförs under tiden juli innevarande år till och med juni nästkommande år, samt 15 oktober för resor som genomförs året efter.

I ansökan ska finnas presentation av resmål, syfte och upplägg av resan, detaljerad kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp.

Av ansökan ska också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Beviljat stipendium utbetalas efter inkommen bokningsbekräftelse eller motsvarande dokument. Utbetalning görs inom tre veckor efter inkommet underlag.

Stipendiet kan rekvireras inom ett år från det att beslutet meddelats den sökande.

Kontakt:
Rakel Gunnemark
Telefon: 08-39 92 90
E-post: enskildabidrag@srf.nu