Lars Norrmans fond

Syfte

I konstnären Lars Norrmans testamente från 1964 står det bland annat att en del av den årliga avkastningen ska gå till utlandsresestipendium för synskadade. Stipendiet ska användas i syfte att träffa synskadade i andra länder eller för att delta i idrottsutbyte inom handikappidrott.

Om utlandsresestipendiet

  • Stipendium kan sökas för utlandsresa med syfte att träffa synskadade i andra länder eller delta i idrottsutbyte inom handikappidrott i andra länder, tävlingar eller träning.
  • Sökande måste vara synskadad. Intyg som styrker synskadan ska bifogas ansökan.
  • Sökande ska vara svensk medborgare och bosatt i Sverige.
  • Sökande bör utöver svenska kunna tala ytterligare ett eller flera språk hjälpligt.
  • Stipendium kan sökas av enskild person eller av grupp.
  • Ledsagare får medfölja vid behov.
  • Efter resan ska en reserapport skickas in till Synskadades Riksförbund, som skickar rapporten till förvaltaren av fonden. Reserapport ska skickas in senast två månader efter avslutad resa.
  • Fonden utlyses två gånger om året, vår och höst. SRF:s arbetsutskott fattar besluten.

Ansökan

Ansökan i wordformat, anpassad

Det går också att fylla i en elektronisk ansökan här

Sista ansökningsdag är 15 april för resor som genomförs under tiden juli innevarande år till och med juni nästkommande år, samt 15 oktober för resor som genomförs året efter.

Rutiner och beslut

I ansökan ska finnas presentation av resmål, syfte och upplägg av resan, detaljerad kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp.

 Av ansökan ska också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Beviljat stipendium utbetalas efter inkommen bokningsbekräftelse, kvitto eller motsvarande dokument. Utbetalning görs inom tre veckor efter inkommet underlag.

Stipendiet kan rekvireras inom ett år från det att beslutet meddelats den sökande.

Permutationer

Kammarkollegiet beslutade 1988-01-26 att bifalla begäran av Götabanken att få dela ut högst tio stipendier ur fonden årligen.

Kammarkollegiet beslutade 2003-07-08 att det utav den årliga behållna avkastningen från Lars Norrmans testamentsstiftelse får delas ut högst 40 stipendier.

Kontakt:
Yvonne Gille
Telefon: 08-39 92 32
E-post: enskildabidrag@srf.nu