Retslers fond

Ändamål

Fondens ändamål är "att i form av stipendier lämna bidrag till enskilda blinda vid utbildning till intellektuellt arbete samt till utbildningsinsatser som syftar till att skola nya synskadade i organisationspolitiskt arbete".

Ansökan

Ansökan om stipendium ur Retslers fond ska göras på särskild blankett som kan beställas hos SRF, fyllas i eller laddas ner från hemsidan.

Sista ansökningsdag 31 juli. Stipendium beviljas för högst ett läsår per ansökningstillfälle och ska avse kommande läsår. Bidragsbeloppet har oftast varit mellan 6 000-12 000 kr.

I ansökan ska finnas beskrivning av typ av utbildning, ändamål, kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp.

Av ansökan ska framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Läkarintyg som styrker synskadan ska bifogas. Vid bedömning av ansökan förbehåller vi oss rätten att samråda med andra stiftelser med liknande ändamål. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.

Beslut

Beslut fattas en gång om året av SRF:s arbetsutskott.

Utbetalning

Beviljade stipendium betalas ut efter inkommet studieintyg och utbetalningen kan ta upp till fem veckor efter inkommet underlag.
Stipendiet kan rekvireras till och med den 31 december innevarande år.

 

Kontaktperson:
SRF Yvonne Gille
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 91 54
E-post: enskildabidrag@srf.nu